Hotărârea nr. 42/2009

Hotărârea.nr.42 - pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 490/20.12.2007 privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Direcţia Generală de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Braşov a Comitetului Judeţean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Braşov


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud. Tel.: 0268-410777 Fax: 0268-475576 E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 42


Din 30.03.2009

- pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 490/20.12.2007 privind aprobarea înființării, pe lângă Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând referatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrat sub nr. 990/04.02.2009 prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 490/20.12.2007 privind aprobarea înființării, pe lângă Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 7 - sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte;

Având în vedere dispozițiile art. 93 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 490/20.12.2007 privind aprobarea înființării, pe lângă Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă înființarea, pe lângă Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, care va fi format din câte un reprezentant al următoarelor instituții:

 • 1. PREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, reprezentantul Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov în persoana d- lu i Lazăr Pirgi l;

 • 2. VICEPREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, reprezentantul Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicap ații or Cardiaci Operați pe Inimă din România - Filiala Brașov în persoana d-lui Cășvean Teodor;

 • 3. VICEPREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, reprezentantul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov în persoana d-nei Târziu Luminița;

 • 4. un reprezentant al Consiliului Județean Brașov în persoana d-lui Grapă Sebastian;

 • 5. un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în persoana d-nei Barbu Mihaela;

 • 6. un reprezentant al Direcției de Muncă și Protecție Socială Brașov în persoana d-lui Florin Costin;

 • 7. un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov în persoana d-nei Baku Angela;

 • 8. un reprezentant al Autorității de Sănătate Publică Brașov în persoana d-lui Balescu Alexandru ;

 • 9. un reprezentant al Casei Județene de Pensii Brașov în persoana d-nei Armenean Maria - Daniela;

 • 10. un reprezentant al Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Brașov în persoana d-nei Ciuculan Lilica;

 • 11. un reprezentant a Drecției de Servicii Sociale din cadrul Primăriei municipiului Brașov în persoana d-nei Topoliceanu Mariana.

2. Se introduce articolul 2 care va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. 2.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean nr. 490/20.12.2007 se modifică și se completează cu dispozițiile aduse prin prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează


SECRETAR, Mariana Tihărău

Anexa .

V

REGULAMENT

de organizare si funcționare a Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap

CAPITOLUL I

Dispoziții generale/ Organizare

Art. 1.(1).Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap este un organism cu rol consultativ, lara personalitate juridica, care se in ființează pa langa Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

 • (2).înființarea si funcționarea Comitetului va constitui cadrul desfășurării si colaborării intre instituțiile publice - servicii deconcentrate organizate la nivelul județului cu atribuții in domeniul aplicării normelor legale ce consacra drepturile persoanelor cu handicap si organizațiile neguvernamentale care reprezintă interesele persoanelor cu handicap.

Art. 2. înființarea, precum si modul de organizare si funcționare a Comitetului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap se aproba prin hotarare a Consiliului Județean Brașov.

Art.3.(l) Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap are următoarea componenta:

 • - un reprezentant al Consiliului Județean Brașov

 • - un reprezentant al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Proiecția Copilului Brașov

 • - un reprezentant al Direcției de Munca, Familie si Protecție Sociala Brașov

 • - un reprezentant al Autorității de Sanatate Publica Brașov

 • - un reprezentant al Casei Județene de Pensii Brașov

 • - un reprezentant al Casei Județene de Asigurări de Sanatate Brașov

 • - un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Foitei de Munca Brașov

 • - un reprezentant al Asociației Nevazatorilor din Romania

 • - un reprezentant al Asociației Naționale a Surzilor din Roman ia

 • - un reprezentant al Asociației pentru Protejarea Persoanelor cu Handicap Operate pe Cord din Romania

 • - un reprezentant al Direcției de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Mun. Brașov

(2). Președintele si vicepreședinții Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap sunt numiți dintre membrii acestuia, prin hotatare a Consiliului Județean Brașov, la propunerea majorității Comitetului.

CAPITOLUL II

Atribuțiile si funcționarea Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap

Art.4. Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap are următoarele atribuții :

 • a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecția persoanelor cu handicap, inițiate de Consiliul Județean Brașov sau de alte autoritari competente;

 • b) analizeaza problematica protecției persoanelor cu handicap si propune masuri privind imbunatatirea condițiilor de viata ale acestora;

 • c) sesizează organele competente cu privire la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art.5.( 1). Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap se întrunește in ședințe ordinare trimestriale, precum si in ședințe extraordinare ori de cate ori este necesar, la solicitarea președintelui.

 • (2) . Convocarea membrilor se realizează prin Secretariatul Comitetului.

 • (3) . Ședințele Comitetului se desfasoara la sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala Brașov sau in orice alt loc pe care aceasta il propune.

 • (4) .Ședințele Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap se desfasoara in prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor sai, pe baza ordinii de zi propusa de membrii acestuia.

 • (5) .In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap emite avize consultative si recomandări, cu votul majorității membrilor prezenti.

 • (6). Dezbaterile ce au Ioc in ședințe asupra punctelor de pe ordinea de zi si masurile asupra carora s-a convenit, se consemnează in registrul special de procese- verbale al ședințelor, care se pastreaza la sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov.

 • (7) .Ședințele Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap nu sunt publice.

 • (8) .La ședințele Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap pot paticipa, fara drept de vot si alte persoane invitate de membrii comitetului.

Art. 6.(1). Secretariatul Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap se asigura de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov.

 • (2) .Redactarea documentelor se face de către Secretariatul Comitetului si se semnează de președinte.

 • (3) .Actele emise de Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap se comunica in termen de 5 zile lucratoare de la data desfășurării ședinței,autoritatilor si instituțiilor competente.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art.7(l) Prezența membrilor Comitetul județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap la ședințele acestuia este obligatorie.

(2) In cazul în care un membru absentează de la ședințe de trei ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta isi va pierde dreptul de a face parte din comitet din partea instituției pe care o reprezintă, urmând ca instituția respectiva sa delege un alt reprezentant pentru a participa la lucrările comitetului.

Art.8. Pentru activitatea desfasurata, membrii Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap nu sunt remunerați.

Art.9 Regulamentul de organizare si funcționare al Comitetului județean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap poate fi completat si modificat prin hotarare a Consiliului Județean Brașov.

 • - PREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Elandicap Brașov, reprezentantul Asociației Nevazatorilor din Romania in persoana d-lui Virgil Lazar;

 • - VICEPREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, reprezentantul Asociației pentru Protejarea Persoanelor cu Handicap Operate pe Cord din Romania in persoana d-lui Teodor Casvean;

 • - VICEPREȘEDINTE al Comitetului Județean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov, reprezentantul Casei Județene de Asigurări de Sanatate Brașov in persoana d-nei Luminița Târziu

 • - un reprezentant al Consiliului Județean Brașov in persoana d-lui Grapa Sebastian;

 • - un reprezentant al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov in persoana d-nei Mihaela Barbu;

 • - un reprezentant al Direcției de Munca, Familie si Protecție Sociala Brașov in persoana d-lui Florin Costin;

 • - un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov in persoana d-nei Angela Baku;

 • - un reprezentant al Autorității de Sanatate Publica Brașov in persoana d-lui Alexandru Balescu;

 • - un reprezentant al Casei Județene de Pensii Brașov in persoana d-nei Daniela Armenean;

 • - un reprezentant al Asociației Naționale a Surzilor din Romania in persoana d-nei Lilica Ciuculan;

 • - un reprezentant al Direcției de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Mun. Brașov in persoana d-nei Mariana Topoliceanu;

 • III. Aprobarea alocării sumelor reprezentând cheltuieli de funcționare necesare pentru desfasurarea activitatii Comitetului Județean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brașov potrivit anexei 2 la prezentul referat.


Întocmit

Romeo Tarus