Hotărârea nr. 41/2009

Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


Cod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@brasovcounty.ro.


HOTĂRÂREA NR. 41

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând Referatul nr. 2054/16.03.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, prin transformări de funcții publice, prin transformări sau mutări de posturi, precum și prin reorganizarea Direcției de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - impusă de modificări ale legislației;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5 și Comisia de specialitate nr. 8;

Având în vedere dispozițiile art. 64, art. 107 și art. 111 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 9 alin.(2) și alin.(3) din O.G.R. nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr.232/2007, modificată prin O.G.R. nr. 9/2008, art.128 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, dispozițiile art. 7 și 8 din O.G.R. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G.nr.24/2000 , dispozițiile O.U.G. nr. 214/2008, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c’‘ din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NTE


PREȘEDINTE Aristotel fejihcesciiContrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tțhărău


Președinte Aristotel C

ANEXA 1

Modificări stat de funcții și organigramă aparat de specialitate Consiliul Județean Brașov

 • 1. Transformarea următoarelor posturi:

  Nr crt

  Postul existent la data de

  01.01.2009

  Transformare în:

  1

  Referent, treapta profesională IV

  Referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1

  2

  Referent, clasa III, grad profesional superior, treapta de salarizare 1

  Consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 2

  3

  Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1

  Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3

  4

  Referent, treapta profesională IA

  Consilier, nivel studii S, grad profesional IA

 • 2.    Desființarea Compartimentului Acord Unic și a celor trei funcții publice de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1, consilier clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1 și consilier clasa I, grad profeisonal asistent, treapta de salarizare 2.

 • 3.    Modificarea denumirii Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Banca de Date Urbanism în Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • 4.    înființarea în subordinea Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Compartimentului Banca de Date Urbane - GIS cuprinzând două funcții publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3 și o funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3.

 • 5.    Mutarea unui post de funcționar, nivel de studii medii, treapta profesională I de la Serviciul Coordonare Consilii Locale.Administrativ din cadrul Direcției Coordonare, Integrare Europeană la Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală.

Președinte Aristotel Cănce;

STAT DE FUNCȚII                  / \

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov                                j

pentru anul 2009                                      Aprobat cu HCJBV pr. /

Funcții de demnitate publică

3

17.293

1 I Președinte               I

s I

1

5.997

2 P

Vicepreședinte_________

Eli

2

^^11296

1

3 (Administrator public     |

I

I

1

5.000

Total funcții publice

176

301.899

4

Secretar

s

1

4.075

5

Manager Public

s

principal

2

1

2.872

Funcții publice de conducere

21

57.682

6

Arhitect sef

Consilier

s

I

superior

1

1

3.422

7

Director executiv

Consilier

s

I

superior

1

4

13.248

8

Director executiv

Consilier juridic

s

I

superior

1

1

2.880

9

Director exec adjunct

Consilier

s

I

superior

1

2

5.780

10

Sef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

10

24.960

11

Sef serviciu

Consilier juridic

s

I

superior

1

2

4.992

12

Sef birou

Auditor

s

I

superior

1

1

2.400

Funcții publice de execuție

153

237.270

13

Consilier

s

I

superior

1

57

118.063

14

Consilier

s

I

superior

2

2

3.442

15

Consilier

s

I

superior

3

8

12.480

16

Consilier

s

I

principal

1

8

11.176

17

Consilier

s

I

principal

2

3

3.768

18

Consilier

s

I

principal

3

7

8.141

19

Consilier

s

I

asistent

1

5

5.235

20

Consilier

s

I

asistent

2

6

5.868

21

Consilier

s

I

asistent

3

12

10.896

22

Consilier

s

I

debutant

3

2.097

23

Auditor

s

I

superior

1

5

9.600

24

Consilier juridic

s

I

superior

1

8

15.360

25

Consilier juridic

s

I

superior

3

1

1.560

26

Consilier juridic

s

I

principal

1

1

1.397

27

Consilier juridic

s

I

asistent

3

4

3.632

28

Referent de specialitate

SSD

II

superior

1

3

4.947

29

Referent de specialitate

SSD

II

superior

3

1

1.203

30

Referent

M

III

superior

1

13

13.702

31

Referent

M

III

superior

2

1

911

32

Referent

M

III

superior

3

3

2.394

33

Referent

M

III

principal

1

1

747

34

Referent

M

III

asistent

1

1

651

Posturi in regim contractual

69

91.780

35

Sef birou

Consilier

S

IA

1

2.053

36

Consilier

S

IA

16

42.017

37

Inspector de specialitate

S

I

3

4.569

38

Inspector de specialitate

s

II

2

2.760

39

Inspector de specialitate

s

IV

8

8.880

40

Referent

SSD

IA

1

1.523

41

Referent

SSD

III

1

1.007

42

Referent

M

IA

4

3.556

43

Secretar

M, G

I

4

2.976

44

Secretar

M, G

II

1

679

45

Casier

M

I

1

829

46

Arhivar

M

I

1

810

47

Magaziner

G

II

1

744

48

Șofer

6

5.598

49

Telefonista (munc.calif)

III

3

2.376

50

Legator manual(munc.calif.)

III

1

792

51

Funcționar

M

I

1

810

52

îngrijitor

I

5

3.375

53

Paznic

I

4

2.700

54

Portar

I

2

1 350

55

Electromecanic (munc.calif.)

III

1

792

56

Muncitor calificat

III

2

1 584

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

246

398.679

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

249

415.972


COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU


BIROUL AUDIT INTERN


CABINET PREȘEDINTE


RELAȚII CU PRESA p


COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A IHCLUZIUNII SOCIALE A ETNIEI RROMECOMPARTIMENTUL COORDONARE ZONA FĂGĂRAȘ - RUPEA-CODLEA-SACELE


[SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE


SERVICIUL COORDONARE CONSILII LOCALE, ADMINISTRATIV


SERVICIUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU E1NANTARE INTERNAȚIONALA


SERVICIUL RELAȚII EXTERNE


COMPARTIMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT.

ȘTIINȚĂ, CULTURĂ SĂNĂTATE TURISM-AGROTURISM


BIROUL REGIONAL DE INFORMARE EUROPEANĂ .CORONA’


CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA


MANAGER PUBLIC


COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP


SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS


COMPARTIMENTUL EDITARE MONITOR OFICIAL CJ


SERVICIUL BUGET


SERVICIUL VENITURI


COMPARTIMENTUL DECONTĂRI


SERVICIUL CONTABILITATE


COMPARTIMENTUL SALARIZARE


SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE


COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE, URMĂRIRE INVESTIȚII PROPRII


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE,URMĂRIRE INVESTIȚII IN JUDEȚUL BRAȘOV


UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE n


AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE


SERVICIUL AUTORIZAȚII, AVIZE Șl DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII


COMPARTIMENTUL DE CONTROL 3 SI DISCIPLINA IIN CONSTRUCȚII


COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI


H

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


COMPARTIMENTUL BANCA DE DATE URBANE-GIS


COMPARTIMENTUL PATRIMONIU


S ~ SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE

5 exec f.p

COMPARTIMENTUL COORDONARE, PROGRAMARE ADMINISTRARE DRUMURI

6 exec f.p

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE,  -

EXECUȚIE LUCRĂRI

CD

-b ă

COMPARTIMENTUL EXPLOATARE DRUMURI
■O CD O Q

SECRETARIAT ADMINISTRATOR PUBLIC


SECRETARIAT SECRETAR JUDEȚ