Hotărârea nr. 40/2009

Hotărârea.nr.40 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR, 40

din data de 30.03.2009

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând referatul nr. ad. 1390/19.03.2009 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 184/16.12.2008, în sensul validării domnilor Oprea Alexandru Florea și Niță Emil ca membrii de drept în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, ca urmare a pierderi calității de membrii ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnii Arișanu Constantin și Szakal Andraș Zsolt, care nu mai îndeplinesc funcțiile ce au determinat desemnarea în acest organism;

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Județului Brașov înregistrată sub nr. 1390/19.02.2009 prin care se desemnează domnul subprefect Niță Emil, membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, respectiv de Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române înregistrată sub nr.ad. 1390/17.03.2009 prin care se desemnează domnul Oprea Alexandru Florea să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, precum și de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Văzând Hotărârea Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 9/19.03.2009 privind aprobarea mandatelor domnilor Oprea Florea și Niță Emil ca membrii de drept în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 9, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2)   din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de pierderea calității de membrii ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnii Arișanu Constantin și Szakal Andraș Zsolt, care nu mai îndeplinesc funcțiile ce au determinat desemnarea în acest organism.

Art.2. - Se validează în calitate de membrii de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov domnii:

  • •  Oprea Alexandru Florea - Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Brașov

  • •   Niță Emil - Subprefect al Județului Brașov.

Art.3. - Persoanele nominalizate la art. 2 devin membre în comisiile de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, corespunzător locurilor vacantate prin art.l.

Art.4. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

PREȘEDINTE,

Aristotel Kancescu / f                 Contrasemnează,

I I                       ;       SECRETAR,

|        \           j J      Mariana TÎhărău