Hotărârea nr. 39/2009

Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax; 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 39

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul Județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr. 2351/25.03.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune alocarea sumelor ce vor fi aprobate în bugetul Județului Brașov pe anul 2009, în baza cooperării între Județul Brașov și persoanele juridice române, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, care au dovedit profesionalism și rezultate deosebite, cu care se vor realiza, în comun, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public județean specificate în anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Brașov pe anul 2009;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, precum și de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu persoanele juridice, specificate în anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acțiunilor culturale ș: sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașo\ pe anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezente hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală ș

Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


PREȘEDI?

Aristotel Căi

/ <

Anexa la H.C.J.

Nr. 39/30.03.2009


Președinte,


Aristotel Cjincescu


rea realizării


 • I. Persoanele juridice cu care Județul Brașov va coopera în vei acțiunilor culturale de interes public județean cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009

 • 1.  Inspectoratul Școlar Județean Brașov

 • 2.  Fundația Culturală "Șerban Lupu" Brașov

 • 3.  Filarmonica George.Dima Brașov

 • 4.  S.C. Editura "Dealul Melcilor" S.R.L. Brașov

 • 5.  Asociația “Detaeye Media & Art “Brașov

 • 6.  Asociația „Grupul pentru Initiațivă Locală" Brașov

 • 7.  Asociația Culturală „Libris Cultural"

 • 8.  Opera Brașov

 • 9.  Universitatea „Transilvania" Brașov

 • 10. Fundația “Umana” Brașov

 • 11. Fundația Științifică "Laurențiu Duican" Brașov

 • 12. Asociația “Brassai Tarsasag” Brașov

 • 13. Fundația Culturală „Negru Vodă" Fagaraș

 • 14. Asociația Clubul de Turism și Ecologie “Trans Mont Făgăraș”.

 • 15. Asociația “15 Noiembrie 1987” Brașov

 • 16. Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de întreprinderi Brașov

 • 17. Unități școlare din sistemul de învățământ preuniversitar al județului Brașov

 • 18. S.C. Consilprest S.R.L. Brașov

 • 19. Mănăstirea „Brâncoveanu Sâmbătă de Sus”

 • 20. Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Centrul Transilvaniei”

 • 21. Agenția Națională Antidrog

 • 22. Agenția Națională de Luptă împotriva Traficului de Persoane - Filiala Brașov

 • 23. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

 • 24. Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului din Județul Brașov

 • 25. Asociația Culturală „VIVA LA MUSICA”

 • 26. Asociația „Valea Zimbrilor”- Vama Buzăului

 • 27. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală SIBIU

 • 28. Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov

II. Persoanele juridice cu care Județul Brașov va coopera în vederea realizării acțiunilor sportive de interes public județean cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009

 • 1. Asociația Handbal Club "Rom -Cri" Brașov

 • 2. Asociația “Auto Blic” Brașov

 • 3. Clubul Sportiv Rugby - Brașov

 • 4. Clubul Sportiv Școlar Brașovia

 • 5. Asociația Sportivă Baschet Club Galactica.

 • 6. Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov