Hotărârea nr. 38/2009

Hotărârea.nr.38 – privind acordarea unui ajutor financiar familiei domnului sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 38

din data de 30.03.2009

- privind acordarea unui ajutor financiar familiei domnului sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009,

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2254/23.03.2009 întocmit de către domnul Aristotel Căncescu, Președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune acordarea unui ajutor financiar pentru familia domnului sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA, fiu al Râșnovului, căzut la datorie în misiunea din Afganistan, în lupta împotriva terorismului; acordarea acestui ajutor, în sumă de 20.000 lei, se constituie ca un ultim omagiu pentru curajul și devotamentul cu care domnul sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA și-a îndeplinit misiunea în teatrul de operațiuni din Afganistan;

Având în vedere dispozițiile art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2009, la Capitolul 68.02 - „ Asigurări și asistență socială”, familiei domnului sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA, fiu al Râșnovului, ca un ultim omagiu pentru curajul și devotamentul cu care și-a îndeplinit misiunea în teatrul de operațiuni din Afganistan.

Art,2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasem nează, SECRETAR,

Mariana Tifiărău