Hotărârea nr. 34/2009

Hotărârea.nr.34 - privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.34

din data de 30.03.2009

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr.2401/27.03.2009 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009,

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.l, precum și de discuțiile și propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.58 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul fondului de rulment pe anul 2009 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 10.532.258,86 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale anului curent.

Art.3. - Se aprobă ca la finele exercițiului bugetar, eventualul deficit rezultat între veniturile și cheltuielile curente să fie acoperit definitiv din fondul de rulment în sumă de 10.532.258,86 lei.

Art.4, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘED

Aristotel C


Contrasemnează,

SECRETAR Mariana Tihărău


MII LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

II

CHELTUIELI

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

FOND DE RULMENT

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

din care:

gol de casa

10,532.26

5,00p.00

5,532.26

0.00

0.00


PREȘEDINTE.

Arsitotel Cances^ii