Hotărârea nr. 33/2009

Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Co-’ '-'J.iî Jiideii/Him


Bd. Eroilor, nr. 5

2200. Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.33

din data de 30.03.2009

privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pentru județul Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009

Analizând raportul înregistrat sub nr.2419/27.03.2009, privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pentru anul 2009 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr.l și 6. precum și de discuțiile și propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și ale art.19 alin.(l) lit.”a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul fondurilor nerambursabile pentru județul Brașov pe anul 2009. conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Anexa nr. 5

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2009

MII LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

367.61

109.53

178.63

53.99

25.46

II

CHELTUIELI

367.61

109.53

178.63

53.99

25.46

1

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

363.45

105.37

178.63

53.99

25.46

din care:

cheltuieli de personal personal

111.25

21.52

28.08

38.57

23.08

cheltuieli materiale

98.95

41.1

40.05

15.42

2.38

cheltuieli de capital

153.25

42.75

110.5

2

Servicii publice de evidenta a persoanelor

4.16

4.16

0

0

0

din care:

0

cheltuieli materiale

4.16

4.16