Hotărârea nr. 32/2009

Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576E-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.32

din data de 30.03.2009

privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009

Analizând raportul înregistrat sub nr.2419/27.03.2009, privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pentru anul 2009 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr. 1 și 6, precum și de discuțiile și propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și ale art.19 alin.(l) lit.”a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

JUDEȚUL:___________

Unități administrativ - teritoriale FormularBUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009 si TRIMESTRE

- mii lei ••

DENUMIREA INDICATORILOR

— Cod rând

Cod indicator

PROGRAM

2009

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL

1

22979.55

10111.25

12868.3

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

22979.55

10111.25

12868.3

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3

71

22979.55

10111.25

12868.3

0

0

Active fixe

4

71.01

22240.28

9772.63

12467.65

0

0

Construcții

5

71.01.01

22240.28

9772.63

12467.65

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

0

0

o

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

0

0

0

0

0

Alte active fixe

8

71.01.30

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

  • 9

  • 10

71.03

739.27

338.62

400.65

0

0

11

CREDITE EXTERNE

12

14541

7000

7541

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

14541

7000

7541

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

14541

7000

7541

0

0

Active fixe

-15

16

71.01

14541

7000

7541

0

0

Construcții

71.01.01

14541

7000

7541

r 0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

0

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

18

71.01.03

0

0

0

0

0

Alte active fixe

19

71.01.30

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

20

71.03

0

0

0

0

0

21

Transporturi

103

84.06

14541

7000

7541

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

70

14541

7000

7541

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

105

71

14541

7000

7541

0

0

Active fixe

106

71.01

14541

7000

7541

0

0

Construcții

107

71.01.01

14541

7000

7541

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

108

71.01.02

- .J

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

109

71.01.03

Alte active fixe

110

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

111

71.03

Din total capitol:

112

Transport rutier

113

84.06.03

14541

7000

7541

0

0

Drumuri si poduri

114

84.06.03.01

14541

7000

7541

0

0

Transport în comun

115

84.06.03.02

Străzi

116

84.06.03.03

Transport aerian

117

84.06.06

0

0

0

0

0

Aviația civila

118

84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

119

84.06.50

120

PE ANUL 2009 si TRIMEsLeVII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

121

96.06

.     4-____

DEFICIT

122

99.06

123

r

CREDITE INTERNE

124

8438.55

3111.25

5327.3

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

8438.55

3111.25

5327.3

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

126

71

8438.55

3111.25

5327.3

0

0

Active fixe

127

71.01

7699.28

2772.63

4926.65

0

0

Construcții

128

71.01.01

7699.28

r     2772.63

4926.65

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

129

71.01.02

0

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

130

71.01.03

0

0

0

0

Alte active fixe

131

71.01.30

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

132

71.03

739.27

338.62

400.65

0

0

133

Cultura, recreere si religie

183

67.07

739.27

338.62

.. .       400,65i      :         0

lifi»

CHELTUIELI DE CAPITAL                                                     j 184

70

739.27

338.62

400.65

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

185

71

739.27

338.62

400.65

0

0

Active fixe

186

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

187

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

188

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

189

71.01.03

Alte active fixe

190

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

191

71.03

739.27

338.62

400.65

0

0

Din total capitol:

192

Servicii culturale

193

67.07.03

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

194

67.07.03.02

Muzee

195

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

196

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

197

67.07.03.05

Case de cultura

198

67.07.03.06

Cămine culturale

199

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

200

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

201

67.07.03.12

Alte servicii culturale

202

67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

203

67.07.50

739.27

338.62

400.65

0

0

204

Transporturi

255

84.07

A

7699.28

.2772 63

4926.65I           0

__ 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

256

70

7699.28

2772.63

4926.65

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

257

71

7699.28

2772.63

4926.65

0

0

Active fixe

258

71.01

7699.28

2772.63

4926.65

0

0

Construcții

259

71.01.01

7699.28

2772.63

4926.65

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

260

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

261

71.01.03

Alte active fixe

262

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

263

71.03

___


PE ANUL 2009 si TRIMeC. .£


Din total capitol: Transport rutier

---_ __----

--------------

_ _ /“*-zw4

  • 264

  • 265

84.07.03

pDnnDAu

7699.28

4926.65

--

I -

0

0

2772.63

Drumuri si poduri

266

84.07.03.01

7699.28

2772.63

4926.65

0

Străzi

267

84.07.03.03

Transport aerian

268

84.07.06

0

0

r 0

0

0

Aviația civila

269

84.07.06.02

270

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

271

96.07

DEFICIT

272

99.07

/ /'''


PRESE ARISTOTEL/CDIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCUJUDEȚUL BRAȘOV


Unitate Tip Buget Funcțional AnBuget detaliat pe articole si aliniate


ÎMPRUMUT BERD - DRUMURI

06 - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

84.03.01 - DRUMURI SI PODURI

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎMPRUMUT BERD DRUMURI

CHELTUIELI

B

14.541,00

7.000,00

7.541,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

14.541,00

7.000.00

7.541,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.541,00

7.000,00

7.541,00

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPI TALE)

71.01

14.541,00

7.000,00

7.541,00

0,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

14.541,00

7.000,00

7.541.00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.541,00   7.000,00     7.541,00


TotalSEF SERVICIU BUGETJUDEȚUL BRAȘOV
Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     ÎMPRUMUT INTERN BCR CULTURA

Tip Buget 07 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Funcțional 67.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERI1 SI RELIGIEI

An          2009

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎMPRUMUT INTERN BCR CULTURA

CHELTUIELI

B

739,27

338.62

400.65

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

739,27

338,62

400,65

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

739,27

338,62

400,65

0,00

0,00

REPARAȚII CAPITALI-: AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

739,27

338,62

400,65

0,00

0,00

400,65

0,00

0,00

Total

739,27     338,62SEF SERVICIU BUGET.JUDEȚUL BRAȘOV


Unitate Tip Buget Funcțional An
Buget detaliat pe articole si aliniate


Împrumut intern EXB DRUM-AMB

07 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

84.03.01 - DRUMURI SI PODURI

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


împrumut intern EXB DRUM-AMB


CHELTUIELI

B

7.699,28

2.772,63

4.926,65

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)    ’

70

7.699,28

2.772,63

4.926.65

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.699,28

2.772,63

4.926,65

0,00

0,00

AC IIVE l-IXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

7.699,28

2.772,63

4.926.65

0,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

7.699,28

2.772,63

4.926,65

0,00

0,00

0,00

0,00


TotalR DE..CREDITESEF SERVICIU BUGET