Hotărârea nr. 31/2009

Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2009


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.31

din data de 30.03.2009

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând raportul, înregistrat sub nr.2419/27.03.2009, privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pentru anul 2009 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr.l și 6, precum și de discuțiile și propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.l 8/2009, ale art.19 alin.(l) lit/’a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale și art.91 alin.(l) lit.”b’* și alin.(3) lit.”a” din Legea nr.215/2001 republicată cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009, conform anexelor nr.l-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov să dispună utilizarea sumelor ce constituie Fondul de rezervă.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘED


Aristotel CăContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

TOTAL VENITURI

56.104,46

82.319,66

120.748,32

97.466,91

356.639,35

Venituri proprii

500,00

500,00

568,00

568,00

2.136,00

Cota de 13% imp pe venit

17.425,45

46.827,59

84.454,86

72.455,24

221.163,14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptechilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 22%)

8.626,00

5.605,00

6.406,00

6.053,00

26.690,00

Transferuri de la alte bugete ptDirectia copilului

310,00

310,00

310,00

310,00

1.240,00

TVA drumuri

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

9.123,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

2.966,00

2.426,00

2.426,00

1.918,00

9.736,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

12.300,00

12.300,00

12.300,00

12.014,00

48.914,00

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

10.115,00

11.615,00

11.615,00

1.837,00

35.182,00

Varsaminte si impozit pe profit (Compania Apa)

65,51

350,00

200,00

200,00

815,51

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico sociala

207,00

157,00

177,72

169,28

711,00

Venituri proprii unitati subordonate

89,50

229,07

290,74

319,39

928,70

TOTAL CHELTUIELI

56.104,46

83.592,66

119.478,32

97.463,91

356.639,35

- cheltuieli de personal

21.290,06

25.471,67

25.506,32

25.492,88

97.760,93

- cheltuieli materiale

6.666,57

8.359,28

7.116,11

5.219,41

27.361,37

- acțiuni culturale

650,49

939,10

2.355,04

2.441,39

6.386,02

- acțiuni sportive

20,00

431,25

431,25

862,50

1.745,00

- acțiuni sociale

39,00

605,00

581,00

582,00

1.807,00

- comisioane

77,00

20,00

20,00

138,00

255,00

- dobânzi

3.696,00

4.630,00

4.630,00

3.644,00

16.600,00

- agenții

0,00

2.543,00

2.543,00

2.544,00

7.630,00

- reparații biserici

150,00

450,00

450,00

450,00

1.500,00

- salarii personal neclerical

653,00

1.444,00

1.200,00

1.203,00

4.500,00

- ajutoare sociale+"corn si lapte"

12.984,47

15.851,86

12.119,06

1.906,61

42.862,00

- bilete la ordin (ch.materiale)

0,00

0,00

5.540,00

0,00

5.540,00

- reabilitare BERD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri pt investiții spitale

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

6.944,41

- cheltuieli de capital

993,87

7.342,00

39.653,54

35.970,66

83.960,07

- reparații si intretinere drumuri

5.620,00

8.477,40

10.047,25

10.258,55

34.403,20

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

- rambursări de credite interne/externe/ESCROW

1.550,00

2.109,00

1.807,00

2.165,00

7.631,00

- fond de rezerva bugetara

34,00

2.906,00

3.606,00

2.907,35

9.453,35

Plăti din anii precedenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul de zi Raza de lumina

0,00

133,10

80,75

86,15

300,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE

6.873,70

7.387,00

6.464,00

6.475,15

27.199,85

- cheltuieli de personal

3.820,00

4.584,00

4.584,00

4.584,00

17.572,00

- cheltuieli materiale

2.906,10

2.650,00

1.481,00

1.457,65

8.494,75

- cheltuieli de capital

147,60

153,00

399,00

433,50

1.133,10

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

507,61

5.171,51

6.069,76

4.335,91

16.084,79

- cheltuieli de personal

354,65

425,58

448,50

448,50

1.677,23

- cheltuieli materiale, din care:

113,76

1.427,43

1.577,76

220,06

3.339,01

- cheltuieli de capital

5,20

33,50

270,50

381,00

690,20

- fond de garantare a împrumuturilor externe

0,00

379,00

167,00

379,00

925,00

- fond rezerva bugetara

34,00

2.906,00

3.606,00

2.907,35

9.453,35

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

363,00

509,73

616,74

728,20

2.217,67

- cheltuieli de personal

326,00

391,20

391,20

391,20

1.499,60

- cheltuieli materiale

37,00

118,53

118,54

37,00

311,07

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

107,00

300,00

407,00

2. OMEPTA

12,70

3,90

7,34

3,80

27,74

- cheltuieli materiale

7,50

3,90

3,84

3,80

19,04

- cheltuieli de capital

5,20

3,50

8,70

3. Alte acțiuni

0,00

1.190,00

1.190,00

0,00

2.380,00

- cheltuieli materiale

0,00

1.190,00

1.190,00

0,00

2.380,00

4. ATOP

58,91

149,38

482,68

317,56

1.008,53

- cheltuieli de personal

28,65

34,38

57,30

57,30

177,63

- cheltuieli materiale

30,26

115,00

265,38

179,26

589,90

- cheltuieli de capital

160,00

81,00

241,00

S.Ramb.credite externe

0,00

379,00

167,00

379,00

925,00

- ramb credite externe

0,00

379,00

167,00

379,00

925,00

6.Fond rezerva bugetara

34,00

2.906,00

3.606,00

2.907,35

9.453,35

- fond rezerva bugetara

34,00

2.906,00

3.606,00

2.907,35

9.453,35

7.Consiliul Județean programe phare

39,00

33,50

0,00

0,00

72,50

- cheltuieli materiale

39,00

39,00

- cheltuieli de capital

33,50

33,50

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

3.773,00

4.650,00

4.650,00

3.782,00

16.855,00

- comisioane

77,00

20,00

20,00

138,00

255,00

- dobânzii

3.696,00

4.630,00

4.630,00

3.644,00

16.600,00

Cap.60.02 APĂRARE NAȚIONALĂ (CMZ)

185,00

106,68

111,66

205,00

608,34

- cheltuieli materiale

185,00

106,68

91,66

95,00

478,34

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

20,00

110,00

130,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ (lnsp.Sit.Urgență)

84,00

74,29

110,70

125,80

394,79

- cheltuieli materiale

84,00

74,29

70,70

65,80

294,79

- cheltuieli de capital

40,00

60,00

100,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.716,56

9.009,20

5.857,82

4.623,80

26.207,38

- cheltuieli de personal

3.382,83

4.059,40

4.059,40

4.059,40

15.561,03

- cheltuieli materiale

481,26

728,52

724,29

512,49

2.446,56

- ajutoare sociale

2.852,47

4.221,28

489,13

51,91

7.614,79

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

585,00

0,00

585,00

1. Școala speciala Brașov

1.377,44

1.634,71

1.634,71

1.625,44

6.272,30

- cheltuieli de personal

1.240,00

1.488,00

1.488,00

1.488,00

5.704,00

- cheltuieli materiale

134,10

126,50

126,50

134,10

521,20

- ajutoare sociale

3,34

20,21

20,21

3,34

47,10

2.Centrul de recuperare senzoriale Brașov

242,94

306,83

313,05

279,84

1.142,66

- cheltuieli de personal

215,60

258,72

258,72

258,72

991,76

- cheltuieli materiale

26,50

44,74

50,12

21,12

142,48

- ajutoare sociale

0,84

3,37

4,21

0,00

8,42

3.Colegiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

873,28

1.098,50

1.104,50

1.040,86

4.117,14

- cheltuieli de personal

752,53

903,04

903,04

903,03

3.461,64

- cheltuieli materiale

120,75

177,46

177,46

120,75

596,42

- ajutoare sociale

0,00

18,00

14,00

17,08

49,08

- cheltuieli de capital

10,00

10,00

4. Școala speciala Victoria

282,55

486,79

486,78

336,07

1.592,19

- cheltuieli de personal

267,55

321,06

321,06

321,07

1.230,74

-cheltuieli materiale (120)

15,00

153,20

153,19

15,00

336,39

- ajutoare sociale

0,00

12,53

12,53

0,00

25,06

5. Școala de arte si meserii Codlea

370,72

434,12

434,13

429,74

1.668,71

- cheltuieli de personal

295,10

354,12

354,12

354,12

1.357,46

- cheltuieli materiale

65,12

65,74

65,75

65,12

261,73

- ajutoare sociale

10,50

14,26

14,26

10,50

49,52

6. Școala special Bradet Sacele

575,64

621,62

696,63

669,05

2.562,94

- cheltuieli de personal

467,05

560,46

560,46

560,46

2.148,43

- cheltuieli materiale

89,50

61,16

61,17

89,50

301,33

- ajutoare sociale

19,09

0,00

0,00

19,09

38,18

- cheltuieli de capital

75,00

75,00

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

175,29

200,62

189,10

202,80

767,81

- cheltuieli de personal

145,00

174,00

174,00

174,00

667,00

- cheltuieli materiale

30,29

24,72

15,10

26,90

97,01

- ajutoare sociale

0,00

1,90

0,00

1,90

3,80

8.Consiliul Județean

2.818,70

4.151,01

923,92

0,00

7.893,63

- ajutoare sociale in natura

2.818,70

4.151,01

423,92

7.393,63

- cheltuieli de capital

500,00

500,00

9. Acțiuni Invatamant

0,00

75,00

75,00

40,00

190,00

- cheltuieli materiale

0,00

75,00

75,00

40,00

190,00

CAP.66.02 SANATATE

1.887,00

2.061,00

2.469,72

1.790,69

8.208,41

- cheltuieli de personal

187,00

139,00

159,72

155,28

641,00

- cheltuieli materiale

20,00

18,00

18,00

14,00

70,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

- acțiuni sociale

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

- transferuri pt investiții spitale

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

6.944,41

- rambursare împrumut - Eximbank ■ ambulante

0,00

0,00

0,00

29,00

29,00

- cheltuieli de capital

500,00

500,00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

6.944,41

- transferuri pt acțiuni de sanatare

0,00

- transferuri pt investiții

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

6.944,41

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

207,00

157,00

177,72

169,28

711,00

- cheltuieli de personal

187,00

139

159,72

155,28

641,00

- cheltuieli materiale

20,00

18

18

14

70,00

3.Consiliul Județean Brașov (acțiuni)

0,00

24,00

500,00

29,00

553,00

- cheltuieli materiale(studii)

0,00

- acțiuni sociale

24,00

24,00

- cheltuieli de capital

500,00

500,00

- rambursare imprumut intern -Eximbank - ambulante

29,00

29,00

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

5.628,23

7.995,09

19.448,22

18.702,04

51.773,58

- cheltuieli de personal

3.014,44

3.617,33

3.617,33

3.617,33

13.866,43

- cheltuieli materiale

611,13

583,41

546,18

454,61

2.195,33

- acțiuni culturale

650,49

939,10

2.355,04

2.441,39

6.386,02

- acțiuni sportive

20,00

431,25

431,25

862,50

1.745,00

- ajutoare sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații biserici

150,00

450,00

450,00

450,00

1.500,00

- salarii personal neclerical

653,00

1.444,00

1.200,00

1.203,00

4.500,00

- cheltuieli de capital

529,17

530,00

10.848,42

9.673,21

21.580,80

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

1.020,20

1.242,24

1.292,04

1.246,30

4.800,78

- cheltuieli de personal

871,00

1.045,20

1.045,20

1.045,20

4.006,60

- cheltuieli materiale

135,70

197,04

173,99

114,75

621,48

- acțiuni culturale

13,50

0,00

72,85

86,35

172,70

- cheltuieli de capital

0,00

2. Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Brașov

330,33

367,20

1.332,68

1.398,76

3.428,97

- cheltuieli de personal

190,00

228,00

228,00

228,00

874,00

- cheltuieli materiale

20,33

19,20

19,20

11,15

69,88

- reparații curente

0,00

- acțiuni culturale

120,00

120,00

1.085,48

1.157,81

2.483,29

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

0,00

1,80

1,80

3. Consiliul Județean- propriu

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

20.486,00

- cheltuieli de personal

0,00

- cheltuieli materiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

0,00

- cheltuieli de capital

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

20.486,00

4. Acțiuni culturale- C.J.

350,00

781,50

781,50

782,00

2.695,00

- acțiuni culturale

350,00

781,50

781,50

782,00

2.695,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

5. Acțiuni Sportive-C.J.

20,00

431,25

431,25

862,50

1.745,00

- cheltuieli materiale

0,00

- acțiuni sportive

20,00

431,25

431,25

862,5

1.745,00

- alte cheltuieli

0,00

6. Culte religioase + Reparații biserici

803,00

1.894,00

1.650,00

1.653,00

6.000,00

- alte cheltuieli, din care:

803,00

1.894,00

1.650,00

1.653,00

6.000,00

- reparații biserici

150,00

450,00

450,00

450,00

1.500,00

- salarii personal neclerical

653,00

1.444,00

1.200,00

1.203,00

4.500,00

7. Muzeul de arta

294,00

327,94

334,64

343,94

1.300,52

- cheltuieli de personal

232,37

278,84

278,84

278,84

1.068,89

- cheltuieli materiale

43,63

23,60

23,42

34,71

125,36

- acțiuni culturale

18,00

16,50

30,38

30,39

95,27

- cheltuieli de capital

0,00

9,00

2,00

0,00

11,00

8. Muzeul Județean de istorie

731,00

826,00

779,26

833,66

3.169,92

- cheltuieli de personal

495,60

594,72

594,72

594,72

2.279,76

- cheltuieli materiale

187,30

143,78

122,90

127,30

581,28

- acțiuni culturale

48,10

3,50

61,64

61,64

174,88

- cheltuieli de capital

0,00

84,00

0,00

50,00

134,00

9. Muzeul de etnografie

267,90

774,14

794,75

341,48

2.178,27

- cheltuieli de personal

210,79

252,95

252,95

252,95

969,64

- cheltuieli materiale

46,44

74,69

74,69

46,44

242,26

- acțiuni culturale

1,50

9,50

28,69

28,68

68,37

- cheltuieli de capital

9,17

437,00

438,42

13,41

898,00

10. Muzeul Casa Mureșenilor

210,80

246,49

313,24

245,19

1.015,72

- cheltuieli de personal

174,30

209,16

209,16

209,16

801,78

- cheltuieli materiale

26,50

30,23

41,56

23,50

121,79

- acțiuni culturale

10,00

7,10

12,52

12,53

42,15

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

11. Școala Populara de Arte si Meserii

427,00

457,29

462,20

457,87

1.804,36

- cheltuieli de personal

360,00

432,00

432,00

432,00

1.656,00

- cheltuieli materiale

64,00

24,79

20,35

16,01

125,15

- acțiuni culturale

3,00

0,50

9,85

9,86

23,21

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ajutoare sociale

0,00

12. Centrul Cultural Reduta

530,50

516,12

757,39

775,39

2.579,40

- cheltuieli de personal

396,35

475,62

475,62

475,62

1.823,21

- cheltuieli materiale

64,48

40,00

40,00

58,00

202,48

- acțiuni culturale

69,67

0,50

241,77

241,77

553,71

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. Editura Astra

123,50

130,92

161,27

153,95

569,64

- cheltuieli de personal

84,03

100,84

100,84

100,84

386,55

- cheltuieli materiale

22,75

30,08

30,07

22,75

105,65

- acțiuni culturale

16,72

0,00

30,36

30,36

77,44

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

22.536,10

26.903,60

27.360,61

17.192,20

93.992,51

- cheltuieli de personal

10.191,29

12.238,55

12.229,55

12.220,55

46.879,94

- cheltuieli materiale

2.173,81

2.209,37

2.209,38

2.173,80

8.766,36

- acțiuni sociale

39,00

581,00

581,00

582,00

1.783,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

- asistenta sociala

10.132,00

11.630,58

11.629,93

1.854,70

35.247,21

- cheltuieli de capital

0,00

111,00

630,00

275,00

1.016,00

- Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

0,00

133,10

80,75

86,15

300,00

1.Consiliul Județean Brașov

39,00

581,00

1.059,00

582,00

2.261,00

- acțiuni sociale

39,00

581,00

581,00

582,00

1.783,00

- cheltuieli de capital

478

478,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sân petru

343,16

302,83

454,83

589,32

1.690,14

- cheltuieli de personal

230,81

276,97

276,97

276,97

1.061,72

- cheltuieli materiale

112,35

25,86

25,86

112,35

276,42

- cheltuieli de capital

152,00

200,00

352,00

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

633,02

713,37

701,74

738,76

2.786,89

- cheltuieli de personal

525,18

630,22

630,22

630,22

2.415,84

- cheltuieli materiale

107,84

70,49

70,50

107,84

356,67

- asistenta sociala

0,00

1,66

1,02

0,70

3,38

- cheltuieli de capital

11,00

11,00

4.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

11.405,92

13.558,30

13.449,29

13.358,97

51.772,48

- cheltuieli de personal

9.435,30

11.331,36

11.322,36

11.313,36

43.402,38

- cheltuieli materiale

1.838,62

1.998,02

1.998,02

1.838,61

7.673,27

- asistenta sociala

132,00

128,92

128,91

132,00

521,83

- cheltuieli de capital

0,00

100,00

75,00

175,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

0,00

- cheltuieli materiale

0,00

- alte transferuri

0,00

- asistenta sociala

0,00

- cheltuieli de capital

0,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

0,00

- cheltuieli materiale

0,00

- asistenta sociala

0,00

- cheltuieli de capital

0,00

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

10.115,00

11.615,00

11.615,00

1.837,00

35.182,00

- cheltuieli materiale

115,00

115,00

115,00

115,00

460,00

- asistenta sociala

10.000,00

11.500,00

11.500,00

1.722,00

34.722,00

5. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

0,00

133,10

80,75

86,15

300,00

- cheltuieli de personal

0,00

- cheltuieli materiale

0,00

- asistenta sociala

0,00

- cheltuieli de capital

0,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

226,76

3.245,78

5.058,33

4.560,50

13.091,37

- cheltuieli de personal

141,25

169,50

169,50

169,50

649,75

- cheltuieli materiale

85,51

533,28

368,83

220,00

1.207,62

- Agenții

0,00

2.543,00

2.543,00

2.544,00

7.630,00

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

1.977,00

1.627,00

3.604,00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

161,25

318,32

318,33

189,50

987,40

- cheltuieli de personal

141,25

169,50

169,50

169,50

649,75

- cheltuieli materiale

20,00

148,82

148,83

20,00

337,65

2. Politia

0,00

19,46

0,00

0,00

19,46

- cheltuieli materiale

19,46

19,46

6. Club turistic transmont Fagaras+sos tara Fagarasului+floare de cplt

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

- cheltuieli materiale

15,00

15,00

8.Consiliul Județean Brașov

65,51

350,00

2.177,00

1.827,00

4.419,51

- cheltuieli materiale

65,51

350,00

200,00

200,00

815,51

- cheltuieli de capital

1.977,00

1.627,00

3.604,00

11. ADDJ

0,00

667,00

667,00

666,00

2.000,00

- cheltuieli materiale - chirii

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

0,00

667,00

667,00

666,00

2.000,00

12. APDT

0,00

543,00

543,00

544,00

1.630,00

-cheltuieli materiale

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

0,00

543,00

543,00

544,00

1.630,00

14. Agenția Nat.Antidrog

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

- cheltuieli materiale

0,00

20,00

20,00

18. Asoc. Dez .Transilvania

0,00

1.333,00

1.333,00

1.334,00

4.000,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

0,00

1.333,00

1.333,00

1.334,00

4.000,00

- cheltuieli capital

0,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

0,00

0,00

500,00

500,00

1.000,00

Cheltuieli de capital

0,00

0,00

500,00

500,00

1.000,00

2. Statie transfer deșeuri

0,00

0,00

500,00

500,00

1.000,00

- cheltuieli capital

0,00

0,00

500,00

500,00

1.000,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

209,50

272,12

272,13

248,42

1.002,17

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

209,50

272,12

272,13

248,42

1.002,17

- cheltuieli de personal

198,60

238,32

238,32

238,32

913,56

- cheltuieli materiale

6,00

28,30

28,31

6,00

68,61

- cheltuieli de capital

4,90

5,50

5,50

4,10

20,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

7.477,00

16.716,40

41.005,37

34.822,40

100.021,17

- cheltuieli capital,

307,00

6.509,00

23.778,12

22.806,85

53.400,97

- reparații si întreținere drumuri

5.620,00

8.477,40

10.047,25

10.258,55

34.403,20

- bilete la ordin (materiale)

0,00

0,00

5.540,00

0,00

5.540,00

- rambursări imprumut-BERD -extern

1.550,00

1.730,00

1.640,00

1.220,00

6.140,00

Anexa nr.1

INDICATORI

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

0

3

4

5

6

7

- rambursări imprumut Eximbank-drumuri

0,00

0,00

0,00

537,00

537,00

3.977,00

14.716,40

39.005,37

33.199,40

90.898,17

- cheltuieli de capital, din care:

307,00

6.509,00

23.778,12

22.806,85

53.400,97

- bilete la ordin

0,00

5.068,00

8.867,00

7.293,00

21.228,00

- reabilitare BERD

277,00

228,00

1.213,00

0,00

1.718,00

- cheltuieli capital

30,00

1.213,00

13.698,12

15.513,85

30.454,97

- cheltuieli materiale, din care:

2.120,00

6.477,40

13.587,25

8.635,55

30.820,20

- reparații si întreținere drumuri

2.120,00

6.477,40

8.047,25

8.635,55

25.280,20

- bilete la ordin

0,00

5.540,00

0,00

5.540,00

- rambursări imprumut-BERD

1.550,00

1.730,00

1.640,00

1.220,00

6.140,00

- rambursări imprumut Eximbank-drumuri

537,00

537,00

2.Din TVA

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

9.123,00

- reparații si întreținere drumuri

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

9.123,00

- cheltuieli de capital

0,00

CAP.87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

0,00

0,00

100,00

100,00

- cheltuieli materiale

0,00

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

100,00

100,00

200,00

ANEXA 1a LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009, cu finanțare de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Nr. Crt.

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2008

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

*nu sunt cuprinse activele financiare (contribuții la agenții)

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0,00

0,00

82.106,27

vZ

A.Lucrari in continuare

0,00

0,00

48.835,97

B.Lucrari noi

15.005,00

1/

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

18.265,30

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe

Total, din care:

1.133,10

L--

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0,00

B. Lucrări noi

0,00

C. Investiții definite conform Legii 273/2006

1.133,10

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1.133,10

71.01.02

Computer

30,00

71.01.30

Dezvoltare sistem de evidenta a documentelor de urbanism

180,00

71.01.30

Sistem electronic de eliberare a avizelor de urbanism

150,00

71.01.30

Extindere flux urbanism

70,00

71.01.30

Dezvoltare spatii SharePoint Marketing, ATOP, Monitorul oficial

50,00

71.01.30

Integrare urbanism cu GIS

150,00

71.01.30

VPN Județean (41 porturi - 512Kb + port central)

50,00

71.01.30

Implementare Exchange Server + Integrare cu Managementul Documentelor

147,60

71.01.30

Sistem de management al Autorității județene de transport de persoane

100,00

71.01.02

Videoproiector

2,50

71.01.03

Echipament profesional de arhivare

30,00

71.01.02

Acoperiș pliabil autocar descoperit

21,00

71.01.30

Sistem de management al securității informației

100,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

20,00

71.01.01

Modernizare si securizare acces spațiu Administrator si Secretariat Administrator

32,00

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale

Total, din care:

283,20

C.Investiții definite conform Legii 273/2006

283,20

O.M.E.P.T.A.

8,70

71.01.02

Autoturism-leasing

5,20

71.01.03

Laptop

3,50

CONSILIUL JUDEȚEAN - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR -cofinantare proiect PHARE

33,50

71.01.03

Camere foto

33,50

CONSILIUL JUDEȚEAN- ATOP

241,00

71.01.03

Sisteme de supraveghere video spatii publice

160,00

71.01.02

Sistem multimedia cu ecran proiecție

3,80

71.01.02

Calculatoare cu imprimante

24,20

71.01.02

Calculatoare

10,00

71.01.02

Laptop

3,00

70.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

40,00

Capitol 60.02 Apărare naționala..

Total, din care:

130,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

130,00

1. Investiții definite conform legii 273/2006

CENTRUL MILITAR ZONAL

130,00

71.01.01

SF- Centrala termica

20,00

71.01.02

Dacia Logan

60,00

71.01.01

SF Modernizare spatii

50,00

Capitol 61.02 Ordine publica si siguranța naționala

Total, din care:

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

100,00

iz

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

100,00

71.01.02

Autoturism

60,00

71.01.01

Amenajarea Centrului Jud de Conducere si Coordonare a Intervenției (CJCCI)

40,00

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

585,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

585,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

75,00

71.01.01

SF+PT +cofinantare Sisteme regenerabile de energie

75,00

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VIJOLPFAGARAS

10,00

-

71.03

Reparații capitale la cantina si cămin

10,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

500,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

500,00

Capitol 66.02 Sănătate (spitale)

Total, din care:

500,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

500,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

500,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

500,00

Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

20.486,00

l/

A.Lucrari in continuare

620,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

620,00

j

71.01.01

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare BASTIONUL POSTĂVARILOR

3370,00

1755,50

155,00

71.01.01

Amenajari Turnuri zona GRAFT

3400,00

587,00

365,00

71.01.01

Amenajari suprafețe de joc terenuri sportive -Grup Școlar Silvic "Dr. N. Rucareanu"

788,60

0,00

100,00

B.Lucrari noi

10.005,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

10.005,00

71.01.01

Amenajari suprafețe de joc terenuri sportive -Liceul cu Program Sportiv

5,00

71.01.01

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare Complex de Aqrement TAMPA -extindere

10.000,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

9.861,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

9.861,00

71.01.01

Clădire Casa Medievala - P-ta Sfatului

7.740,00

71.01.02

Dotări nenominalizate

676,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

1.195,00

71.01.30

PT- reabilitare monumente istorice

250,00

Capitol 68.02 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

664.00

■,y

A.Lucrari in continuare

100,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

100,00

-

71.01.01

Cofinantare proiect Cheltenham College-Realizarea de locuințe protejate pentru tinerii cu disabilitati care depasesc 18 ani si, conform legii ies din sistemul rezidențial al CP Bradet (construcție)

100,00

0,00

100,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

564,00

IZ’"

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

11,00

71.01.02

Sistem de evacuare a apelor uzate fecaloide

11,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

75,00

-

71.01.30

SF-Baza de date asistenta sociala

50,00

71.01.01

SF Centru recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

20,00

71.01.01

SF Locuințe protejate

5,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

478,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

478,00

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

3.604,00

l/

A.Lucrari in continuare

100,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

100,00

-

71.01.01

Realizarea iluminatului public in cartierul de locuințe ANL Bunloc-Sacele

100,00

0,00

100,00

C.Total aite cheltuieli de investiții, din care:

3.504,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

3.504,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

3.504,00

71.01.30

GIS jud Brasov-etapa a ll-a

200,00

71.01.30

Harta de risc pentru zone cu potențial mare de risc la alunecări de teren (cofinantare MDRL)

50,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

3.254,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

1.000,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1.000,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

1.000,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

71.01.01

Proiecte nenominalizate

1.000,00

Capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

Total, din care:

20,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

20,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANI

ELOR

20,00

X

71.01.02

Dacia Logan- leasing

20,00

Capitol 84,02 Transporturi

Total, din care:

53.400,97

A.Lucrari in continuare

48.015,97

■y"

71.01.01

Cartier ANL Bunloc (cai acces, cofinantare)

3.000,00

71.01.01

Lucrări de reabilitare DJ 131C km 17+000-29+051 Racos-Rupea

14258,90

4299,59

10.000,00

71.01.01

Reparație capitala DJ 103A ,km 14+000-39+730 , sector 1, km 14+000-21+300

9047,00

3241,00

5.806,00

71.01.01

Proiectare, execuție si operare "Aeroport International Brasov-Ghimbav" județul Brașov

5.440,00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene-zona l-Țara Făgărașului

12.794,93

71.01.01

DJ 102A Rucăr-Olteț, km 0+000-3+064

1123,19

0,00

1.123,19

71.01.01

DJ 103D Viștea de Jos-Viștea de Sus, km 0+000-5+500

15,00

5,36

9,64

71.01.01

DJ 130A Veneția de Jos-Veneția de Sus, km 0+000-3+000

889,40

3,46

885,94

71.01.01

DJ 105B Sâmbăta de Jos-Stațiunea turistică Sâmbăta, 14 km

4623,50

0,00

4.623,50

71.01.01

DJ 104E Șinca-Mănăstirea Șinca, km 0+000-3+100

1792,64

659,54

1.133,10

(


c

71.01.01

DJ 104E Șinca-Mănăstirea Șinca, km 3+100-3+320

170,00

0,00

170,00

71.01.01

DJ 104J Făgăraș-Calbor, km 20+876-27+476

4829,56

0,00

4.829,56

71.01.01

DJ 104J Calbor-Boholț, km 27+476-31+723

20,00

0,00

20,00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene-zona ll-Țara Bârsei

9.186,30

71.01.01

DJ 112B Cristian-Vulcan

2151,17

0,00

2.151,17

71.01.01

DJ 111 DJ 112A-Colonia 1 Mai, km 0+000-1+450

288,45

287,45

1,00

71.01.01

DJ 106B Vulcan-Holbav

3936,20

0,00

3.936,20

71.01.01

DJ 112 Hărman-Podu Olt

3097,93

0,00

3.097,93

71.01.01

Reabilitare drumuri județene-zona lll-Poiana Mărului-Șinca

15,61

71.01.01

DJ 110 DC 5-între Văi, km 0+000-5+000

13,00

4,39

8,61

71.01.01

DJ 106A DN 73A-Paltin, km 0+000-3+300

2504,44

2497,44

7,00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene-zona Nord-Rupea

5,00

71.01.01

DJ 132C Criț-Mesendorf, km 0+000-6+000

165,92

164,42

1,50

71.01.01

DJ 104L Dacia-Viscri-Bunești, km 8+013-15+013

223,42

219,42

3,50

71.01.01

Reabilitare drumuri județene-zona V-Săcele

50,13

71.01.01

DJ 103B Săcele(DN1A)-Cărpiniș-Tărlungeni-Budila-Teliu-Lim jud Covasna, km 0+700-15+300

48,64

9,21

39,43

71.01.01

DJ 108 Hărman(DJ112A)-Sânpetru, km 0+000-4+380

1014,42

1003,42

10,70

71.01.01

Lucrări reabilitare-cofinantate, reprezentând TVA aferent

1.718,00

B.Lucrări noi

5.000,00

71.01.01

Modernizare DJ 101 A, DJ 103C(SC IAR SA Ghimbav)-Ocolitoarea mare a mun Brașov, km 0+000-7+500

5.000,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

385,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

71.01.30

Servicii de consultanta financiara pentru finalizarea negocierilor avand ca obiect finanțarea proiectului si participarea județului la realizarea obiectivului "Aeroportul International Brasov-Ghimbav"

30,00

71.01.01

Expertiza tehnica+ actualizare DJ104 Hoghiz-Sercaia

120,00

71.01.01

Expertiza tehnica+actualizare pod pe DJ103G Maierus-Arini

150,00

71.01.01

Actualizare SF DJ 102G Vistea-Vistisoara-Statiunea Sambata

50,00

71.01.01

Proiecte si lucrări nenominalizate

35,00

Capitol 87.02

Total, din care:

200,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

200,00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

71.01.30

Mașter Plan - dezvoltarea turismului in Jud. Brașov

200,00

DIRECTOR EXEC. D.I.C.E.,

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009, cu finanțare din venituri proprii si subvenții, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr. Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2008

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

1.853,80

i/

A.Lucrari in continuare

400,00

B.Lucrari noi

0,00

C.lnvestitii definite conform art 42, alin (2), lit.a-e din OUG45/2003

1.453,80

' /

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 54.10 Alte servicii publice qenerale

Total, din care:

407,00

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

407,00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

407,00

1 J

71.01.30

SF Baze de date evidenta stare civila

100,00

71.01.03

Bariera mobila

7,00

71.01.02

Dotări nenominalizate

300,00

Capitol 67.10 Cultura, recreere si reliqie

Total, din care:

1.094,80

1/

Pagei

(fi

A. Lucrări in continuare

400,00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

400,00

71.03

RK Casa Medievala P-ta Sfatului 15 Brașov

8849,60

8.449,60

400,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

694,80

l/

MUZEUL DE ARTA

11,00

71.01.02

Autoturism 8+1 locuri Opel Vivaro -leasing 3 ani

11,00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

498,00

\/

71.01.02

Microbuz leasing

48,00

71.01.01

Proiect-Amenajari interioare Casa Medievala

200,00

71.03

Lucrări de restaurare pictura-Casa Medievala

250,00

MUZEUL DE ISTORIE

134,00

71.03

Reparații capitale: Refacere șarpanta si invelitoare la Casa Sfatului

84,00

71.01.03

Achiziții muzeale

50,00

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

50,00

71.01.01

Proiect Amenajare terasa

50,00

UElVTTVUL. JUUEI EMIV TEIM 1 l\U UUITOCK V MKEA Ol PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE DDACA\/

1,80

71.01.03

Imprimanta multifuncționala

1,80

Capitol 68.10 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

352,00

UNITATEA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

352,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

352,00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

71.03

Reparații capitale

352,00

PREȘEDINTE, Aristotel CANCESCU/


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E., Nicolae CUIUZ DIRECTOR EXEC.ECONOMIC

.SCU


Aurelia POPI

Page2Nr. Crt.

ACȚIUNE

BUGET (mii LEI)

Observații

Capitol bugetar

Acțiuni culturale - TOTAL

7,886.02

I

Acțiuni culturale

1,100.00

Conform program Comisie 4

67.02 - acțiuni culturale

2

Acțiuni culturale instituții culturale din subordine

3,691.02

67.02 - acțiuni culturale

'Muzeul de etnografie

68.37

67.02 - acțiuni culturale

'Biblioteca Județeană

172.70

i-----------------------------------------------------------------------

67.02 acțiuni culturale

'Centrul Jud. De Conservare

2,483.29

67.02 - acțiuni culturale

'Muzeul de Arta

95.27        1

I

67.02 acțiuni culturale

'Muzeul de Istorie

174.88

67.02 - acțiuni culturale

'Casa Mureșenilor

42.15

67.02 - acțiuni culturale

Școala de Arte si Meserii

23.21

67.02 - acțiuni culturale

'Centrul Cultural Reduta

553.71

67.02 - acțiuni culturale

'Revista Astra

77.44

67.02 - acțiuni culturale

3

Spectacole de Fanfara

50.00

67.02 - acțiuni culturale

4

Proiecte Corona

120.00

Proiecte si Evenimente conform program

67.02 - acțiuni culturale

5

Festival concurs de muzică lăutărească brașoveană

80.00

Cooperare

67.02 - acțiuni culturale

6

80 de ani Dimitri Guști

85.00

Cooperare cu Universitatea Transilvania + fundație

67.02 - acțiuni culturale

7

Seminar „Tinerii și adminsitrația Publică locală”

25.00

Transfer asociație

67.02 acțiuni culturale

8

ConferintaAFAFCI

29.00

Cooperare Asociația AFAFCI

67.02 acțiuni culturale

9

Publicația bilunară a CJBV

400.00

67.02 - acțiuni culturale

10

Analiza și cuantificarea feed-back instituțional

50.00

67.02 - acțiuni culturale

I l

Sprijinirea relației de înfrățire cu provincia Liaoning - China

150.00

67.02 acțiuni culturale

I2

Parteneriat „Foaie pt Minte, Inimă și Literatură

120.00

67.02 - acțiuni culturale

13

Cofinanțare Conferință internațională

6.00

Cooperare cu CRFCAPL Sibiu

67.02 acțiuni culturale

I4

Participare Slow-food

80.00

Cooperare

67.02 acțiuni culturale

I5

Convorbiri Economice

15.00

Clubul economiștilor Brașoveni

67.02 - acțiuni culturale

I6

Cooperare cu asociația plugarilor Rupea

15.00

67.02 acțiuni culturale

I7

înființare centru CONFUCIUS

100.00

Cooperare cu Universitatea Transilvania

67.02 - acțiuni culturale

18

Traducere, multiplicare și lansare oficială “Roata Stelelor”

150.00

Cooperare

67.02 - acțiuni culturale

I9

Sprijin Asociația Foștilor Deținuți Politici

25.00

Cooperare

67.02 - acțiuni culturaleDir. ex. adj.

Mihai Pascu

Nr. Crt.

ACȚIUNE

BUGET (mii LEI)

Observații

Capitol bugetar

20

Conferința ACUM ediția a 3-a

15.00

Cooperare cu Universitatea Transilvania

67.02 acțiuni culturale

21

Cooperare culte

1,500.00

Anexa Comisie (biserici)

67.02 - acțiuni culturale

22

Jazz Rally

80.00

67.02 - acțiuni culturale

Acțiuni Sportive - TOTAL

1,745.00

23

Acțiuni sportive

1,700.00

Conform program Comsic 3

-----

67.02 - acțiuni sportive

24

Festivalul ecvestru Râșnov ed. 5-a

45.00

Transfer asociație

67.02 - acțiuni sportive

25

Agenda Județeană

2,000.00

Colaborare cu media centrală și locală

54 - alte acțiuni

Agenții - TOTAL

7,665.00

26

ADDJBV Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

2,000.00

Transfer cf. referat

70 - agenții

27

APDT Asociația de Promovare a Turismului Brașov

1,630.00

Cooperare

70 - agenții

28

ANA( cooperare cu Agenția Națională Antidrog)

20.00

Contribuție - materiale tipărite

70 - agenții

29

Cooperare Trans Mont Făgăraș - ediția 3

15.00

Conform anexei - transfer Asociația TRANSMONT

- cultură-SDort

70 - agenții

30

Co-fmantare Asociația “Centrul Transilvaniei"

4,000.00

Participare proiect

70 - agenții

Cap. 51-TOTAL

3,226.00

31

Cotizații

1,199.20

Conform anexa

Cap. 51

32

Chirie Bruxelles trim 4 2008 si anul 2009

62.00

Contract

Cap. 5 1

33

Parteneriat Prato-Toscana

100.00

Cofinantare proiect interreg IV C

Cap. 51

34

Materiale promovare județ (achiziționare albume de prezentare a județului)

350.00

Cap. 51

35

Deplasări externe

500.00

Cap. 51

36

Achiziție licență legis - restanță 2008

4.80

Cap. 51

37

Chirie spații strucuturi din subordine

380.00

Pentru instituțiile din subordinea CJBV

Cap. 51

38

Cofinantare proiect Șercaia

220.00

Cap. 51

39

Cofinantare POS MEDIU - Axa 4

310.00

Cooperea cu as. "Valea Zimbrilor"

Cap. 51

40

înființare filiala ADI TURISM REGIONAL

100.00

Cap. 5 I

Acțiuni sociale - TOTAL

1,582.00                    j

41

Proiect Newcastle

24.00

Contribuție - cazare chirurgi străini

68Tacțiuni sociale

42

Programul “Să ne cunoaștem mai bine"

200.00

Cooperare Mănăstirea Sâmbăta

68. acțiuni sociale

43

Cooperare proiecte de sprijinire a tinerilor din județ

500.00

68. acțiuni sociale

44

Cooperare proiecte de sprijinire a ONG-urilor din județ

500.00

68. acțiuni sociale

45

Fundația pt Copii Abandonați

150.00

Cooperare

68. acțiuni sociale

46

Centrul social de zi pt copii defavorizați

70.00

Cooperare parohia ortodoxă Homorod

68. acțiuni sociale

47

Restanță 2008 Conf. Persoane cu handicap

10.00

Cooperare cu Aro Palace

68. acțiuni sociale

48

Sprijin Crucea Roșie Brașov

30.00

Cooperare cu Crucea Roșie Brașov

68. acțiuni sociale              [

Dir. ex. adj

Mihai Pasci

Nr. Crt.

ACȚIUNE

BUGET (mii LEI)

Observații

Capitol bugetar

49

Cooperare Asociația Filantropica Medical Creștina CRISTIANA

Brasv

98.00

Cooperare

68. acțiuni sociale

Acțiuni invatamant - TOTAL

190.00

50

Harta socială a județului Brașov

120.00

Cooperare Univ - program multianual

65 - acțiuni învățământ

51

Studii sociologice în județ

70.00

65 - acțiuni învățământ

TOTAL (mii LEI):    24,294.02

BUGETUL COMISIEI NR.8

NR.CRT

SUMA

OBSERVAT II

1.

Sportul pentru toți

150.000

2.

As Auto Blic Bv

50.000  •

1

_____________________________________________________________________________________________________________________________1

3.

BASCHET As. Baschet Club Galactica

100.000 •

C.S Școlar Brașovia -

10.000 -

i

HANDBAL

As Handbal Club Rom Cri

60.000

/

C.S. H.C.M Făgăraș

40.000

As C.S.. Dara Făgăraș

15.000

1

1

4.

FOTBAL Centre de copii și juniori

100.000

DIVIZIA C

C.S. Victoria-Bod-Rașnov

50.000

i

i

A.S. C.S. Ena -Inter Făgăraș

30.000

i

AS CS FC Royal Brașov

30.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

i

Tărlungeni

30.000

DIVIZIA D

A.S. Olimpic Voila

20.000

1

Energia Unirea Feldioara

20.000

1

Infrațierea Hărman

20.000

i

A.S. Celuloza Zărnești

20.000

i

Inter Cristian

20.000

A.S. F.C. Cetatea Făgăraș

20.000

A.S. Cetate Apața

20.000

A.S F.C. Râșnov

20.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

A.S. F.C. Carpați Berivoi

20.000

CS VULCAN 2000

20.000

DIVIZIA DE ONOARE

A.S. Cața

10.000

A.S. Voința Măieruș

10.000

A.S. Jibert

10.000

A.S. Cetatea Rupea Homorod

10.000

Avântul Dumbrăvita

10.000

_____________________________________________________________________________________________________________________________i

A.S. Ormeniș

10.000

i

A.S. Hălchiu

10.000

i

5.

ALPINISM

A.S.Clubul Montan Altitudine

10.000

1

Nen ominalizați

20.000

1

6.

KARATE

As. C.S. Atlantis

CS Bushi no Nasake

C.S. Katana Kin

As. C.S. D Ippon N.S. Bv

10.000

10.000

7. 500

12.500

I

i

1

1

1

7.

TENIS de câmp

Cupa CJ la ed. a II- pt copii și juniori — C S OMEGA Codlea

C.S. Societatea de Patinaj (part la cupa mondială de tenis veterani)  -

-   40.000

5.000

> 25.000

1

1

i

8.

PATINAJ

Cupa CJ pt copii și juniori

40.000

i

9.

CICLISM

Torpedo Zărnești

Cibo

CS JOY BIKE

15.000

10.000

10.000

1

10.

C.S. RUGBY

80.000

i

11.

DANS SPORTIV Dance Club Sportiv

10.000

C.S. Ghimbav 2000 - lupte

10.000

12.

CELULOZA ZARNESTI Mens Sana in Corpore Sano

35.000

13.

TIR - CSU Brașov

10.000

14.

CS Dinamo Râșnov (lupte, sărituri, etc.)

30.000

A.S. Club Ski Predeal

35.000

Club Olimpic Român Memorialul “Magdalena Bâră la Ski”

10.000

A.S. F.C. Viromet Victoria

30.000

A.J. Radio Amatori

10.000

Facultatea de Educație Fizică și Sport-participarea la turneul internațional studențesc -FRANȚA

8.000

Asociația Nevăzătorilor din România-Filiala Brașov

“Concursul Regional de șah pentru nevăzători”

7.000

Societatea de Patinaj Bv

40.000

FOND PREMIERI-nenominalizati

20.000

Dancescu Dragos -karate

5.000

1

Tohanean Denisa Gabriela- karate

5.000 -

Popescu Crina -alpinism

5.000

i

TOTAL

17.000.000

1

TURISM - materiale de promovare a comunelor si orașelor brașovene in vederea înfrățirii cu localitati din UE, participarea la târguri naționale si internaționale pt promovarea localităților

150.000

i i

1

i

PROTECȚIA MEDIULUI

+ ECOLOGIE - parteneriate cu asociati si ONG-uri din domeniu

50.000

1 i i

TOTAL BUGET -17.000.000

Președintele comisiei nr.8 Dragoș Crăciun

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2009

MII LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

367.61

109.53

178.63

53.99

25.46

II

CHELTUIELI

367.61

109.53

178.63

53.99

25.46

1

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

363.45

105.37

178.63

53.99

25.46

din care:

cheltuieli de personal personal

111.25

21.52

28.08

38.57

23.08

cheltuieli materiale

98.95

41.1

40.05

15.42

2.38

cheltuieli de capital

153.25

42.75

110.5

2

Servicii publice de evidenta a persoanelor

4.16

4.16

0

0

0

din care:

0

cheltuieli materiale

4.16

4.16

PREȘEDINTE, Arsitotel Cancescu

BUGETUL TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2009

MU LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

489.50

209.30

115.10

98.00

67.10

II

CHELTUIELI

489.50

209.30

115.10

98.00

67.10

1

Serviciul Public Salvamont

311.00

42.00

110.50

93.50

65.00

din care:

cheltuieli de personal

10.00

0.00

4.00

4.00

2.00

cheltuieli materiale

301.00

42.00

106.50

89.50

63.00

2

ALTE TAXE

178.50

167.30

4.60

4.50

2.10

PREȘEDINTE,

Arsitotel Cancescu

BUGETUL FONDULUI DE RULMENT PE ANUL 2009

MII LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

II

CHELTUIELI

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

FOND DE RULMENT

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

din care:

gol de casa

10,532.26

5,000.00

5,532.26

0.00

0.00

PREȘEDINTE,

Arsitotel Cancescu

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII IN CADRUL UNOR INSTITUT!! PE ANUL 2009

MII LEI

NR. CRT.

INDICATORI

TOTAL AN

TRIM.I

TRIM.II

TRIM. III

TRIM IV

1

VENITURI

10,336.75

2,592.20

2,584.20

2,578.20

2,582.15

II

CHELTUIELI

10,336.75

2,592.20

2,584.20

2,578.20

2,582.15

din care:

1

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE A JUDEȚULUI BRAȘOV

10,304.00

2,580.00

2,575.00

2,572.00

2,577.00

'din care:

cneituieii de personal

9,481.00

2,370.00

2,370.00

2,371.00

2,370.00

cheltuieli materiale

770.00

194.00

192.00

189.00

195.00

dobânzi

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

cheltuieli de capital

33.00

11.00

8.00

7.00

7.00

2

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII CODLEA

9.00

3.00

3.00

1.00

2.00

din care:

cheltuieli materiale

9.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

15.75

4.20

4.20

4.20

3.15

din care:

cheltuieli materiale

15.75

4.20

4.20

4.20

3.15

4

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

8.00

5.00

2.00

1.00

0.00

din care:

cheltuieli materiale

8

5

2

1

0


Arsitotel Cai


ITE, cescu