Hotărârea nr. 28/2009

Hotărârea.nr.28 – privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.02.2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiii uI Județean

E-mail:office@judbrasov.roCodF-16


HOTĂRÂREA NR.28

din data de 30.03.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.02.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.02.2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr.3, nr.6 și nr 8 ale Consiliului Județean Brașov,

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal

al ședinței ordinare a Consiliului


Județean Brașov, din data de 13.02.2009.

. /

PREȘEDINTE

Aristotel Cane eseuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

A

i si V I .

I A

1/ '

CONSILIUL JUDEȚEAN 3R/1SOV

F - 17

£hOCEȘzVEKB£L

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov ținută în data de 13 februarie 2oo9

Dl.Neagoe O ti 1 ian, vicepreședinte C.J. Brașov

Bună ziua, stimați consilieri județeni! Bună ziua, stimați colegi! Salutăm reprezentanții presei!

înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să adresăm din partea Consiliului Județean felicitări d-lui G-onțea Ion, pentru funcția de Prefect al județului Brașov și să-i urăm succes pentru că va fi un înalt funcționar public care va avea grijă ca la nivelul județului Brașov sa fie o bună colaborare cu toți reprezentanții instituțiilor din județ,

înainte de a intra în ordinea de zi, v-aș consulta dacă sînt observații în legătura cu aceasta. Vă anunț că avem cvorumul necesar pentru ședință; sînt 2 absenți plecați în delegație: dl.Căn-cescu A și dl.Tsraș R. Dacă în legătură cu ordinea de zi aveți observați1?

Dl,Coman C.

Propun ca cunctele 5 și lo din ordinea de zi să fie scoase.

D1. V e ș t e a

Vă propun amînarea punctului 18 din ordinea de zi.

D'l .Kovac s

Propun suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărîr» privind aprobarea indicatorilor tehnic o-ec on ornic i pentru proiectul ^Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov’’ și acordarea sumei L 185 mii.EURO.

D'l . Neagoe

V-aș cere permisiunea, dacă nu mai sînt probleme, să trecei la ordinea de zi. Sa. supunem în bloc toate aceste observații și modificări la ordinea de zi și va rog sa votați: pt-28, nu a v-1. Deci, a fost aprobată ordinea de zi a acestei ședințe.

- Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a C.J. din 16.12.2co8 - Dacei, sînt observații? Dacă nu, supun votului dv - pt-3c , nu a v-1.

- Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind încetarea de drept a mandatului de c.j. a d-lui Staicu Florian, prin demisie.

Dl.Ne agoe

Pentru ca avem șl demisia d-lui tîonțea, să le supunem la vot pe toate; vă rog să votați: pt-29; deci, sînt vacante cele 2 postur Bog comisia de validare să se retragă pentru validarea celor 2 mandate și luăm o scurtă pauză.

Bog pe dl.Maxim să prezinte Haportul comisiei de validare (se dă citire raportului).

Supun plenului C.J. validarea mandatului de c.j. a celor 2 consilieri județeni nou aleși: d-na Secară Eugenia Mar ia și dl. Hârșovescu Silviu Ștefan, prin vot secret.

Supun plenului C.J. validarea mandatului d-nei Secară Mari pt-28, abț-1. Deci, a fost validat mandatul de c.j. al d-nei Secară Eugenia Mar ia;

Supun plenului C.J. validarea mandatului d-lui Hârșovescu Silviu Ștefan: pt-28, abț-1; Deci, a fost validat și mandatul d-lui Hârșovescu Ștefan. II rog pe cei 2 consilieri județeni să depună jurămîntul (se da citire juramintul ui de credință).

Dl .G- onțea

Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți să vă adresez dv. cîteva cuvinte. Pentru buna activitate pe care am desfășurat-o în această perioadă în C.J., vă pot spune că în acest mediu mă simt ca la mine acasă și îmi regăsesc activitatea pe care am desfășurat-i la nivelul C.J. cu ani în urmă, dar lucrurile s-au schimbat mult de atunci și au evoluat în bine și sînt și alte aspecte care gr trebui să funcționeze mai bine. Ne afleirn într-o situație mai bună și trebu-spus că în calitatea mea de prefect, voi continua să colaborez și doresc să vă spun că am toată deschiderea de a realiza o bună colaborare și a fi parteneri corecți în 0ctivitatea de înfăptuire a unei administrații publice în spiritul și temeiul legii. Dacă ne punem ca temei legea, vom avea o bună colaborare și un bun parteme-riat bun, fiind scopul final pentru acest județ.

Vă mulțumesc și sp^r într-o colaborare mai hună și sa, ne vedem sănătoși. Vă mulțumesc!

Dl.Neagoe

Noi va dorim succes!

Deoarece din ceea ce am validat anterior decurg o serie de modificări, rog pe d-na Tinărău să prezinte componența comisiile D-na Tih Hr a. u

Comisia 5 este formata, lin următorii: dl.Ciurean £osif, președinte* dl. ungu? eanu y, secretar și dl,pra.ghici C, membru.

.ui .Neagoe

Supun votului dv. aceste modificări; adunăm voturile: pt-3o, e-D-na Tihărău

Este vorba de proiectul de hotărîre privind desemnarea d-lul c.j. Geman Marian,ca membru în comisia 1 la solicitarea lui.

Dl.Neagoe

Supun votului dv. această solicitare; vă rog votați - pt-32.

- Luăm o scutii pauză pentru alegerea președintelui la comisia nr.l. Continuăm lucrările ședinței și îl rog pe dl.c.j.Ochi să prezinte procesul-verbal al comisiei 1.

Dl.Ochi citește procesul-verbal al comisiei fin care rezultă ca dl.c.j. Maxim A, cu un nr. de 3 voturi pentru este ales președini al acestei comisii,urmînd a fi emisă hotărîrea în acest sens.

- Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind aprobarea dezmembrării și înscrierii în evidențele CF a construcțiilor situate în Bv. str.Carpaților 6o. Din partea comisiei juridice, rog pe dl.Ciurean să prezinte raportul legat de acest punct.

Dl.Ciurean Iosif

In baza proiectului de hotărîre primit, ne-am deplasat la P.I.Metrom pentru a discuta aceste aspecte privind dezmembrarea patr moniului care se găsește la Parcul Industrial. Față de situația din 2oo4, la această dată, solicitarea a fost făcută de conducerea parcului și transmisa plenului C.J. în calitate de acționar.Doresc să vă transmit 2 lucruri: în primul rînd, întregul patrimoniu al P.I, să fie inventariat și se propune validarea, legat de ceea ce conține în momentul de față sub aspectul terenului și a construcțiilor din acest parc, im solicitat informații suplimentarea și doresc să vă spun că la nivelul comisiei 5 am dat aviz favorabil pentru a clarifi ca ceea ce se găsește în patrimoniul P.I.Metrom.

Dl .Neagoe

Rog pe d-șoara Tamaș C.din partea executivului să ne prezinte Referatul privind realizarea lucrării de dezmembrare a incinte parcului industrial.

Dcara Tamaș Claudia

In cursul anului 2oo6 s-a demarat o acțiune de ridicare topo și măsurare a suprafeței exacte a Parcului Industrial Metr om, a tuturor clădirilor și amplasarea tuturor instalațiilor și estacadelor de pe teren.

In urma licitației, lucrarea a fost realizată de S.C.GOTIC ROMÂNIA SRL și s-a concretizat intr-o documentație realizata pe

-//■ hîrtie și suport electronic.

Realizarea acestei lucrări ne va permite: identificarea clară a fiecărui obiectiv^ identificarea spațiilor de folosință comună; dacă se solicită noi credite, nu va mai fi nevoie de ipotecarea întregului patrimoniu; în cazul solicitării de certificate de urbani și autorizații de construcție, taxele nu vor mai fi plătite la toată suprafața, ci doar la nr.topo unde se realizează investiția.

Avînd în vedere cele menționate mai sus, executivul este de acord cu realizarea lucrării de dezmembrare solicitate»

Dl.Dan u

Legat de acest proiect de hotărîre, aș propune amînarea acestui punct,, La comisia 6 s-a propus amînarea acestui subiect; ca și liderii de grup, se propune amînarea acestui punct.

Dl.Ungureanu

Comisia juridică am făcut deplasarea la acest obiectiv și am constatat că față de momentul înființării parcului c?nd s-au dat clădiri și teren acestui parc, ca bucăți din tot unitar, acele bucăți au fost vîndute de ivietrom unei firme mari din țară, care face procedura de întabulare a terenului și este totul clar. Noi avem etajul și firma are parterul, nu este nici un fel de șmecherie și vă rog să mergeți să vedeți pentru că este foarte necesară întab&lar cIad irii și terenului»

Dl.Neagoe

Rog ca din partea fiecărui grup să ia cuvîntul o singură pers oana.

Dl.Diaghic i

Ca membru al comisiei juridice, se propune sâ intabulăm de urgență. Dar sînt numere topografice care nu sînt precizate și nici suprafața. Ce să întabulămȘ

Dl. Nea.goe

Este vorba de demersuri procedurale.

Dl.Drăghlci

Aprobăm dezmembrarea care nueste terminată.

Dl.Neagoe

Aprobăm proiectul de hotărîre privind demersurile procedurale de întabiilare.

Dl.Ochi

Nu cred că trebuie să arnînăm acest lucru, pentru că într-o ședință anterioara am aprobat un proiect de hotărîre care se refera la întabularea tuturor imobilelor. Azi nu facem decît să aducem în patrimoniu toate imobilele în viitor aparținînd C.J. Azi aducem în discuție acest imobil, in patrimoniul C.J. și acest lucru se va face la toate imobilele aparținînd C.J. Rog să fie aprobat acest punct. Nu putem avea nr.topo pînă nu avem lucrarea de dezmembrare.

Dl. Neagoe

Am venit cu acest amendament să aprobăm demararea procedurilor de dezmembrare a acestui imobil.

Dl^Ve^țea

Așa cum a spus dl.Danu, în comisia noastră se dorește amînart acestui punct.

Ieri am avut discuții în acest sens și am stabilit să amînăi acest punct; cred ca este în interesul nostru ca lucrările să fie de bună calitate. Susținem amînarea acestui punct.

Dl.Kovacs

In calitate de vicepreședinte și participant la discuții am decis amînarea, dar dl.Ciurean ne-a prezentat ca fiind urgent acest punct și am stabilit să aprobăm acest lucru cu amendamentul făcut de dl.^eagoe; a intervenit o situație de urgență și trebuie discutat acest lucru.

Dl.Saranficean u__

Propun să votăm azi cu modificarea titulaturii proiectului de hotărîre.

Dl.Veștea

Să mergem pe această idee.

Dl.Neagoe

Vă rog să votați - pt-33.

- Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind modificarea Hotărî-rii 435/23.12.2oo5 a C.3 privind înființarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Bv -

D-na Tihărău

Conform actelor normative în vigoare privind înființarea acestei comisii, se solicită noua componență a comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Brașov. (Se dă citire membr lor acestei comisii).

Dl.Neagoe

Comisia 7 a avizat favorabil. Dac$ mal sînt dezbateri?

, Ungur șan u

Cred că este o scapare din partea executivului, pentru că fiind o problemă și de ordin juridic, cred că ar fi bine să fie dirijat proiectul de hotărîre și la comisia juridică.

Dl.Neagoe

Supun votului dv: pt-33.

_ 6 -

- Punctul 8 - Proiect de hotărîre plivind modificarea denură mirii Centrului de Recuperarea și Integrare Psihopedagogică in Centrul ocular pentru EIHH Brașov -

Dacii nu sînt dezbateri pe această temă, supun votului plenului - pt-32, abț-1.

- Punctul 9 - Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a EOF a Scolii Populare de Arte și Meserii Bv - Discuții?

Dl .Ar an.yoși

Comisia 4 vă roagă să amînați acest punct pentru, că directoarea nu a prezentat acest material și sînt observații la negulamento Pînă cînd d-na directoare va veni, rog să fie amînat acest punct.

Dl.Cor nea

Ceea ce a spus dl.Cernea este corect.

D2j.2ch_i

Noi credem că nu este cazul să amînăm acest proiect pentru că el corespunde cerințelor.

Dl.Saranficeanu

Sînt de aceeași părere cu dl.Ochi și ei pot face o verificare și schimbată directoarea.

Dl. Aranyoși

Se întimplă un lucru interesant - există o cutumă în legătură cu avizele. D-na directoare nu a refuzat să vină la comisie. Mă bucur că dl.Ochi a ajuns un susținător al culturii. Cum doriți d1

Dl^Șecuiu

Este o procedură legală și nu sînt cesturi suplimentare și nu sînt modificări, iar legat de bugetul pe 2oo9 se încadrează și nu sînt probleme.

DKOchi

Dacă vom analiza sintatic, morfologic și fonetic toate proiectele de hotărîre din ordinea de zi, îmi va fi rușine, ca cei care m-au trimis aici, după 4 ani să-mi spună ca nu mi-am făcut dat I 1 8 •

Dl.tngur ean u

Vă propun sa aprobăm acest punct cu amendamentul ca R.O.F. să fie amînat și să vină d-na directoare sa prezinte situația. Se propune ca organigrama și statul de funcții să fie aprobate de CJ.

Dl.Kova cs

Dacă comisia a avizat, dacă membrii comisiei și-eu spus cvvîntul, nu cred ca este cazul ca noi sa ne exprimam altf e 1, o<=ntr u

că noi vom ere ea un precedent.

Dl.Azanyoși

Am o propunere de medieze. Propun schimbarea Regulamentului de organizare și funcționare a C.J. ca să nu ne mai întrunim în ședi ță și să pierdem vremea.

Dl. Neagoe

Nu putem lua dreptul plenului să judece și să discute. Să discutăm despre acest amendament și să amînăm pentru ședința viitoar H.O.F. a aceste instituții. Vă rog să votați: pt-14, împ-16, a-1. Deci, a fost respins acest lucru.

  • - Va rog să votați proiectul de hotărîre - pt-26, împ-4, abț-1. Deci, a fost votat proiectul.

  • - Punctul 11 - Proiect de hotărîre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului din municipiul Brașov.

Dl.Sîx bu

Această comisie se constituie în baza Hotarîrii de Guvern care precizează și componența comisiilor respective. Leg^l, primării preiau lucrarea. Este obligatoriu să se constituie această comisie care să asigure declararea de utilitate publică a terenului.

Dl.Neagoe

La punctele 11-14 s-au dat avize favorabile de comisiile

ni. 2 și 5. Supun votului dv - pt-31.

- Punctul 12 - Proiect de hotărîre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului din 3tr.l3 Decen brie nr.6 din municipiul Brașov. Supun votului - pt-31.

  • - Punctul 13 - Proiect de hotărîre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică de interes local a terenului situat în intravilanul municipiului Codlea - supun votului - pt-32.

  • - Punctul 14 - Proiect de hotărîre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea d-clarării de utilitate publică de interes local a terenului situat în municipiul Brașov - supun votului - pt-32.

  • - Punctul ÎS - Proiect de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecnnomici pentru obiectivul Reabilitare DJ lo4 A Perșani - Victoria - Discuții? Sa prezinte dl.dir.0 oștea situația.

D1.Costea Viorel____

Acest traseu este unul din cele mai proaste trasee, dar la nivelul anului 2ooS a fost întocmit un studiu de fezabilitate, uimind ca din programul de investirii să ni se aprobe indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv,

D 1 „ Sar anf'icean u

De acord că este un âr urn iau, dai vă rog să-mi spuneți ce s-a intîmplat pentiu că anul trecut s-au început niște luciări acolc caie nu. s-au mai terminat. Este vorba de Jibeit-Lovnic-Făgăraș. De asemenea, vă rog să^mi spuneți care este stadiul privind drumul județean Seicala-Hoghiz, pentru că nu se mai poate circula pe acest drum, iar cetățenii de acolo sînt hotărîți să blocheze acest drum. Poate ar trebui pusă o freză acolo. Pe drmul ce leagă Covasna-Hatghi Rupea-Sighișoara se rup mașinile din cauza găurilor făcute acolo.

Revin la ideea că au fost dați bani pentru aceste drumuri care nu s-au mai terminat și care este situația acum?

Dl.d ir.Coștea

Legat de Jibert - sînt Do de km, înti-o zonă mai puțin circulată care se va repașa în acest an. Majoritatea drumurilor au fosi re para te printi-un efort suplime ntar din partea C.J. și cu prețuri m ic i.

Dl .Saranficeanu

Dar au fost dați bani pentiu acel drum.

Dl.Neagoe

Trebuie să luăm în calcul că acel diurn duce spre o zonă

tui ist ică.

Dl.0 oștea

Ani de zile acești bani s-au dat la nivel de simbol la drumuri Dl.0 uț u

Cine stabilește criteriile - opor tunitatea-pr lor itatea , pentru executarea acestor lucrări șl dacă ne puteți spune situația acestor lucrăr i?

Dl.C oștea

Conducerea județului stabilește prioritățile.

Dl.Neagoe

Intr-o viitoare ședință a C.J. va trebui să prezentați aceast strategie.

Dl.Costea

Avem ordine de priorități pe care o puteți aproba și care poate fi îmbunătățită.

Lr-gat de Sercaia, toata documentația a fost depusă. Nivelul de nai! ic aepărșește nivelul de pe drumurile naționale.

D1. D a n u

Cied că sîniem un fața celui mai grotesc spectacol și mi se

paie inadmisibil atîta vreme cît răspundem de acest luczu, s® venim cu tot felul de speculații - Ser caia-Hoghiz- 0ovasna-1ugustla și daci nu cunoașteți, pot sa va spun că a fost blocat podul de cei din CV și dv. ne spuneți tot felul de gogomanii.,

Propun să formăm

o comisie din partea

C. J.

ca să vedem ce vom

face cu diurnurile.

i) 1. C os te a

.Am pretenția că

sînt unul

din

oamenii

car e

se ocupă de ceea

ce trebuie să facă.

Dl.Coman

In calitate de

lider de

grup

sfcisțin

pr o ie

ctul de hotărîre

și sa facem așa cum pievede Regulamentul de organizare și funcționar a C.Județe an.

Poate găsiți o variantă de decongestionare a traficului. Dl.Neagoe

La dezbaterile care au loc, să fie o singura opinie din fieca grup și să facem aceste dezbateri pe această temă. Vă rog să faceți acest lucru și să vină membrii executivului să dea răspuns la aceste inter pelăr i.

Dl. 0 1 izbășan

Doresc să atrag atenția privind drumul de la Sîmbăta, cu rugămintea de a da importanță acestui punct din ordinea de zi.

Legat de priorități, fiecare din noi avem afinitățile noastre darddacă vom trece la strategii, sîntem de acord că aceste drumuri trebuie reabilitate.

D1. V e ște a

Rog colegii să nu fie supărați, dar grupul nostru susține acest proiect de hotărîre. Dacă există o strategie, ea va fi supusă plenului și cred că va trebui să fie discutată la comisii. La comis' mea nu a ajuns încă materialul. Comisiile de specialitate să fie informate să lucreze împreună cu executivul.

Dl.Neagoe

Supun votului dv - pt-3o; abț-1; nu a v-1.

- Punctul 16 - Proiect de hotărîre privind trecerea din dom niul public al județului Brașov în domeniul privat al jud.Bv, a tmo nilului situat în localitatea Timișul de Sus -Discuții'?

11.Sîr bu

Trebuie set se facă această op-rațiune de a trf-ce din domeniul public m cel privat al județului. .Aceasta este procedura

- In -

legali prin care noi trebuie să trecem»

Supun votului, dv - pt-32;

- Punctul 17 - Proiect de hotarîre privind trecerea din domeniul public în cel privat al județului Brașov a imobilului din Brașov, str.Gh.Baiuleseu 18. Supun votului dv - pt-32,

- Punctul 19 - Proiect de hotarîre privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bv - Discuții?

D-na Popeseu

Este vorba de actualizarea comisiei pentru întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului. Comisia este formată din: dl.Cirică, d-șoara Tamaș C, d-na Uitarea Ivi și Ispas h. Componența comisiei este supusă aprobării plenului C.J.

Dl.Neagoe

Comisia 3 a avizat favorabil. Va rog să votați - pt-31»

  • - Punctul 2o - Proiect de hotarîre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de .într eținer e pentru beneficierii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii "Castanul’1 Victoria»

D-na Tihărău

Se propune un proiect de hotarîre privind stabilirea unui cost de 627 lei. Dat fiind faptul că se modifică legislația privind beneficiarii serviciilor de asistență socială, se propune o anumită s urna.

Dl. Ungur e an u

Pentru că este greșit întocmit materialul, rog să fie refac r efăcut.

D- n a _Ț i. h ară _u

Dar s-a refăcut»

Dl.Neagoe

Supun votului dv - pt-28, abț-'l, nu a v-3

  • - Punctul 21 - Proiect de hotarîre privind aderarea jud.Bv la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și canalizare "ASOCIAȚIA DE APA - SIBIU".

Dl.Kovacs

Ca urmare a eforturilor depuse de a include și Făgărașul pentru administrarea sistemului de apă, au fost găsite soluții de a face aceasta, asociere cu Sibiu - Făgăraș - Brașov, nm discutat și c’ ministerul și reprezentanții acestuia care s-au aflat la Brașov pentru accesarea de fonduri.

Dl.Danu

Avem șansa sa prindem ultimul tren pentru municipiul Brașov și atrag atenția că avem obligația sa sprijinim această acțiune și propun sa avem o discuție cu toți primarii din zona, lai în ședința viitoare de plen să venim cu propuneri de sprijinire și asigurarea garanțiilor necesare pentru cofinanțarea proiectului de dezvoltare r ur ală.

Dl.C oman

Cu președinte liberal la comisia 6»

Dl.Ungur eanu

Am rugămintea, legat de executiv - că este și comisia de administrație publică.

Dl.Neagoe

Supun votului dv. acest punct - p^ - 32, nu a v-1.

- PUNCTE SUPLIMENTARE -

DloEovacs

Este vorba de o problemă formală - finanțarea cu 185 mii. EURO și vă rog să votați.

Dl.Neagoe

Supun votului dv.această propunere - pt-33.

înainte de a încheia lucrările ședinței - vă reamintesc că am trimis o adresă la fiecare din comisiile d/specialitate. Rapoartele comisiei de specialitate respective vor însoți proiectele de hotărîre ce urmează a fi supuse dezbaterii plenului C.JO și vor fi însoțite de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al C.J. Avizul comisiei de specialitate se transmite secretatului județului cel mai tirzlu odată cu invitația de ședință.

Proiectele de hotcxiîre ce implică alocări de fonduri și nu au fost prevăzute distinct în bugetul C.J0 vor avea avizul comisiei de specialitate nr.l și al Direcției Economice în care să se prreclzeze sursa de finanțare.

Vă mulțumesc pentru participare!

/' PRESE DINTE , Cănc4scu Aristotel

SECRETAR,

Tihărău Mariana