Hotărârea nr. 277/2009

Hotărârea.nr.277 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Homorod şi alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi modernizări la Căminul Cultural din satul Jimbor

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576 E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 277

din data de 15.12.2009

- privind aprobarea asocierii județului Brașov cu comuna Homorod și alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea lucrărilor de reparații și modernizări la Căminul Cultural din satul Jimbor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2009;

V        Ținând cont de propunerea domnului Kovacs Attila, vicepreședinte al Consiliului

Județean privind aprobarea asocierii județului Brașov cu comuna Homorod și alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea lucrărilor de reparații și modernizări la Căminul Cultural din * satul Jimbor;

Având în vedere dispozițiile art. 35 din Legea nr. 273/2009 privind finanțele publice locale coroborate cu cele ale art. 91 alin.(l) lit.”b” și „e” alin.(3) lit. „d” și alin. (6), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă asocierea județului Brașov cu comuna Homorod și alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea lucrărilor de reparații și modernizări la Căminul Cultural din satul Jimbor.

Art.2. - Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractul ce face obiectul asocierii stipulate la art. 1.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău