Hotărârea nr. 276/2009

Hotărârea nr.276 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie a României – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 60.000 lei pentru buna funcţionare şi îndeplinirea misiunii acesteia

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.276

din data de 15.12.2009

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 60.000 lei pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009;

Analizând propunerea domnului consilier județean Duțu Gheorghe privind cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 60.000 lei, pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.8 din Legea nr. 139/1995 - legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România actualizată și art.46 din OGR nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 60.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap.68.02 - Asigurări și Asistență Socială, pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasem nează, SECRETAR Mariana Tihărău