Hotărârea nr. 273/2009

Hotărârea.nr. 273 - privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov pentru lucrări de reparaţii la instalaţia de încălzire centrală a spitalului.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov m IQNet ja

Tel.: 0268-410777              JB

Fax: 0268-475576

E-mail;office@judbrasov.ro


gig


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.273

din data de 15.12.2009

privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov pentru lucrări de reparații la instalația de încălzire centrală a spitalului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian, privind alocarea sumei de 25.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov, pentru lucrări de reparații la instalația de încălzire centrală a spitalului, precum și adresa nr.6336/2009 a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin care solicită acordarea unui sprijin financiar necesar pentru executarea unor lucrări urgente la instalația de încălzire centrală a spitalului;

Având în vedere dispozițiile art.190 alin.(l) lit.b și alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.91 alin.(l) lit.d și alin.(5) lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2010 și alocarea acesteia, Spitalului Clinic de Copii Brașov, pentru lucrări de reparații la instalația de încălzire centrală a spitalului.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău