Hotărârea nr. 272/2009

Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 272 din data de 15.12.2009

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 10112/9.12.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru anul 2009, pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu următoarele modificări, care nu afectează bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2009:

-transformarea postului de conservator, treapta profesională MI, în conservator grad profesional SI: -suplimentarea cu două posturi de conservator M I;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările aduse de Legea 114/2006, dispozițiile art. 8 din O.G.R. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.l54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.l lit.(a) și alin.2 lifte” din Legea nr.215/2001, Legea ^administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Muzeul Județean de Istorie Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel CămjContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


MUZEUL JUDEȚE AN DE istorii: BRAȘOV


C onsiliul jLiclcțc.in Bi.isox

Str. N-icdic Balccscu nr. Ct-7: cod 500 L mail: m|istc'î'icbv Qz?rclslink.r< >; 'Iel/iax < I 4384303; C <»nr RC 5411 Rl /Z. 1 3 1 501
STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2009Nr. crt.

Funcția

Studii

Gr.

Nr. posturi

Salariu încadrare

Salariu*rfr . posturi

Total fond salarii

bază

1

Director (Cercetător Șt.)

S

III

1

1.847

1.847

2.863

2

Sef secție (Cercetător Șt)

S

ni

1

1.847

1.847

2.401

3

Șef secție (Muzeograf)

S

IA

1

1.402

1.402

1.823

4

Contabil șef (Economist)

S

IA

1

1.441

1.441

2.017

5

Șef birou (Administrator)

M

I

1

941

941

1.176

6

Cercetător Șt.

S

I

1

2.530

2.530

2.530

7

Cercetător Șt.

S

III

1

1.847

1.847

1.847

8

Muzeograf

s

IA

6

1.402

8.412

8.412

9

Muzeograf

s

I

2

965

1.930

1.930

10

Muzeograf

s

II

1

861

861

861

11

Muzeograf

s

I

1

965

965

965

12

Muzeograf

s

IA

1

1.402

1.402

1.402

13

Referent de specialitate

s

I

1

1.152

1.152

1.152

14

Muzeograf

SSD

II

1

861

861

861

15

Restaurator

S

I

1

965

965

965

16 1

Restaurator

SSD

I

1

1.052

1.052

1.052

17

Restaurator

M

I

3

861

2.583

2.583

18

Conservator

SSD

I

1

1.052

1.052

1.052

19

Conservator

M

I

3

861

2.583

2.583

20

Conservator

S

I

2

965

1.930

1.930

21

Economist

S

I

1

1.152

1.152

1.152

22

Contabil

M

IA

1

890

890

890

23

Referent de specialitate

S

II

1

1.073

1.073

1.073

24

Fotograf

M

I

1

739

739

739

25

Referent

M

I

1

827

827

827

26

Insp.Resurse Umane

S

IA

1

1.441

1.441

1.441

27

Desenator

M

IA

1

861

861

861

28

Funcționar

M

I

1

810

810

810

29

Secretar dact.

M

II

1

679

679

679

30

Șofer

1

933

933

933

31

Supraveghetor

M

I

20

600

12.000

12.000

32

Paznic

M

I

19

675

12.825

12.825

33

Muncitor calif.

M

I

2

894

1.788

1.788

TOTAL

82

73.621

76.423

Personal contractual                     82


Din care: director șef secție contabil șef sef birouORGANIGRAMA MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV ANUL 2009


DIRECTOR

1TOTAL POSTURI: 82

Din care:

FUNCȚU DE CONDUCERE: 5

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 77

DIRECTOR, dr. Radu Ștefan esc