Hotărârea nr. 27/2009

Hotărârea.nr.27 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.03.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C o n s i liu 1 J u d e ț e an

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașovljl Net ■■

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576        ^335^

E-mail :office@judbrasov. ioCod F-16

HOTĂRÂREA NR.27

din data de 30.03.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând Dispozițiile nr.91/24.03.2009 și nr. 100/26.03.2009 emise de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 30.03.2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, la punctul 11 Diverse, a unui număr de 27 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr.6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 și 23 înscrise ca propuneri, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009 cu modificările propuse.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

A

, i


ROMAN1A


E-mail :office@judbrasov. rc.


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

CABINET PREȘEDINTE Cod F-05

DISPOZIȚIA NR.91 din data de 24.03.2009

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședința ordinară la data de 30 martie 2009, ora 10 00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 martie 2009, ora 10 00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.02.2009.

 • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier județean Secară Eugenia Maria, ca membru în comisia de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Hârșovescu Silviu Ștefan, ca membru în comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului județului Brașov pe anul 2009.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2009.

 • 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe localități a 20% din sumele din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Brașov pe anul 2009.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe localități a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009.

 • 11. Diverse.

KO1V1A1M1A

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail :office@judbrasov. rc.CABINET PREȘEDINTE

Cod F-05

DISPOZIȚIA NR.100

din data de 26.03.2009

pentru modificarea Dispoziției nr.91/24.03.2009 a președintelui Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședința ordinară la data de 30 martie 2009

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.94 alin.(l) și (3) și art.106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Artunic.- Ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov convocată la data de 30 martie 2009, ora IO00, sala 120, se va desfășura la aceeași dată, începând cu ora 1800, cu păstrarea ordinii de zi.


Vizat pentru legalitate,

SECRETAR Mariana Tihărău


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVPuncte propuse pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei familiei sublocotenentului post mortem Claudiu Chira, căzut la datorie în misiunea din Afganistan.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare pentru finanțarea acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul Județului Brașov pe anul 2009.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 184/2008 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.490/2007 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Comitetului Județean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit și pierdere pe anul 2008 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov,

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008, descărcarea de gestiune precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

 • 9. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Sahaidac Benoni din funcția de director general interimar al SC CONSILPREST SRL Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dan Marius Leonard administrator, președinte al Consiliului de Administrație și director general al SC CONSILPREST SRL Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației administratorilor S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea licențelor de traseu pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian -Râșnov), din trei în trei luni, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului existent pentru aceste trasee.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor săvârșite de operatorii de transport de persoane.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a conținutului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport prin gestiune delegată, precum și aprobarea încheierii contractelor cu operatorii de transport, cărora li s-au atribuit traseele județene, în sistem electronic național

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2009, de către unitățile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.136 lei Comunei Racoș pentru achitarea transportului alimentelor distribuite conform HGR nr.410/2008 în cadrul Programului European de Ajutor Pentru Defavorizați - PEAD 2008.

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.040 lei Comunei Homorod pentru achitarea transportului alimentelor distribuite conform HGR nr.410/2008 în cadrul Programului European de Ajutor Pentru Defavorizați -PEAD 2008.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii m participațiune a Județului Brașov cu SC 1NAR SA - Institutul de Autovehicule Rutiere Brașov în vederea constituirii unui parc tehnologic.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii în participațiune a Județului Brașov cu SC RULMENTUL SA Brașov în vederea constituirii unui parc industrial.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a terenului în suprafață de 71,32 ha, în vederea realizării schimburilor de teren pentru construcția „Aeroportul Internațional Brașov -Ghimbav”

 • 22. Referat privind plata operațiunilor imobiliare de schimb de proprietate pentru parcelele de teren afectate de amplasamentul „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție, pe anul 2009, în sumă de de 2.052 lei/lună.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din cadrul Complexului de Servicii Timiș în sumă de 2.316 lei.

 • 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pentru anul 2009.

 • 27. Prezentarea Informării pe trimestrul I al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, privind nivelul de asigurare a securității și a siguranței civice a comunității.