Hotărârea nr. 269/2009

Hotărârea.nr.269 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2010


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 269

din data de 15.12.2009

- privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10221/09.12.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propun stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2010;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și de către Comisia de specialitate nr. 6 - relații internaționale și dezvoltare durabilă;

Având în vedere dispozițiile art. 287-288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilesc taxele pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, taxele speciale, precum și alte taxe și tarife pe anul 2010, conform anexelor 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


 • I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

In funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul:

 • 1. Pentru mediul urban.

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2010

a.) până la 150 itT inclusiv

6,00

b.) între 151 - 250 nr inclusiv

7.00

c.) între 251 - 500 m2 inclusiv

9,00

d.) între 501 - 750 m“ inclusiv

12.00

e.) între 751 - 1000 m“ inclusiv

14.00

f.) peste 1000 m2

14,00 + 0,01 lei/m pentru fiecare m“ care depășește 1.000 nT

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 • II. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

Pentru clădirile cu destinație de locuință sau anexă la locuință taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • III. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări.

-lei-

----------------------------------------------------------------->5------------------------------------------------------------------------

Pentru fiecare m“ de teren afectat de

Taxă pentru 2010

foraj sau de excavație

->

8,00

SL

 • IV. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișai, a firmelor și a reclamelor.

-lei-

Pentru fiecare nr de suprafață ocupată

Taxă pentru 7010

de construcție

nT

8,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2010

Pentru fiecare aviz

15.00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale.

-lei-

Taxă pentru 2010

Pentru fiecare m2 sau fracțiune de m"

33.00


 • VII. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

-  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

 • VIII. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

-  2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție


 • IX.  Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

 • -  0,1% din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. în cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

 • X.   Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

 • -  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare a acestora precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu

PREȘEDINTE,  Arjstotel d^ccsdu


Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată * la clădiri, în cazul persoanelor fiziceNr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impoza

rrilă (lei/m2)         / /

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative ’

Fără instalații dtl alpă, canalizare, electrickate sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2010

Taxă pentru 2010

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

806,00

478,00

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă ncarsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

219,00

137,00

C.

Clădirc-ancxă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

137.00

123,00

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă. din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

82,00

54.00

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință. în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință. în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu:

 • - 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • - 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referință.

***) In cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m", prevăzute la coloana 3.

****) în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 nr. valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 nr sau fracțiune din aceștia.


' SL


NOTĂ:

1. în vederea determinării valorii impozabile a clădirii în funcție de rangul localității și zona în cadrul acesteia, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

111

IV

V

A

2,60

2,50

2.40

2.30

1,10

1.05

B

2,50

2.40

2.30

2.20

1.05

1,00

C

2.40

2.30

2.20

2.10

1,00

0.95

D

2.30

2,20

2.10

2,00

0,95

0,90

2. In cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 1 se reduce cu 0.10.

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aurelia PopescuPREȘEDINTE.

Aristotel Câncesc


Taxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov


Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2010 (lei/vizitator)

1/

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Bastionul Țesătorilor, Bastionul Graft, Turnul Negru, Turnul Alb

1,50

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Abonament (Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Graft,

1,50

Turnul Negru, Turnul Alb)

Adulți

20,00

Pensionari

10,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

5,50

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Sala mare:

Adulți

4,00

Pensionari

2,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Sala mică:

Adulți

3,00

Pensionari

1,50

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov (Muzeul de Etnografie, Muzeul Civilizației Urbane): Adulți

5,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Pensionari

3.00

Săcele:

Adulți

5.00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Pensionari

3,00

Rupea:

Adulți

5,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Pensionari

3,00

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

4,40

Militari în termen, pensionari

2,90

Preșcolari, elevi, studenți

1,40

Notă: Conform prevederilor art. 21, alin. (3) și (4) din Legea nr. 448 / 2006 privind proiecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la muzee

- Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel:

 • •   adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;

 • •   adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.


DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu


PREȘEDINTE/

Aristotel CăjiLe/cu

Taxe pentru acorduri, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

I. închiriere de spații cu destinație comercială în zona drumurilor județene.

-lei-

Spațiu cu destinație comercială

DM

Taxă pentru 2010

- chioșc, tonetă, rulotă

lei/mp/lună

3.60

 • II. Accese la stațiile de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite en-gros.

-lei-

Tip drum

UM

Taxă pentru 2010

Drum județean

lei/mp/lună

3.60

 • III. Acordul prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

-lei-

___________Taxă pentru 2010___________

16E00

 • IV. Autorizația de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

-lei-

___________Taxă pentru 2010___________

142.00

 • V. Constatare pe teren în vederea emiterii acordului prealabil sau autorizației.

__________________________________________________-lei-

___________Taxă pentru 2010___________

91.00

 • VI. Corectarea soluției prezentate (în cazul modificării planurilor din documentație).

______________________________________ -lei-___________Taxă pentru 2010___________ 14.00


președinte;

Aristotel Caifcescu

ANEXA 5


Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G. nr. 834/1991

-lei-

Suprafața terenului (mp)

Taxă pentru 2010

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

Activitate

Taxă pentru 2010

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / ex.

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei/filă

3. Taxă formular cerere pentru acord prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1.00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1.00 iei / formular

5. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1.00 lei / formular

6. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set

ANEXA 7


TAXA SPECIALĂ SALVAMONT1. Taxa Salvamont

a) Turiști cazați în:

Unitate de cazare

UM

Taxă pentru 2010

1. Hotel, vilă, motel, pensiune

Lei/zi/turist

1,20

2. Cabană, bungalou, sat de vacanță, camping, fermă agroturistică

Lei/zi/turist

0,60

b) Turiști transportați pe cablu:       Taxă: 0,5% din încasările realizate

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2010

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BAR1ȚIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a)  Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0.20 lei / pag.

0,40 lei / filă

0,30 lei / pag.

0.50 lei / filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei / oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat *)

 • a)  Elevi peste 18 ani, studenți, militari în termen

 • b) Alte categorii

3.00 lei / pers.

6.00 lei / pers.

4.

Imprimare legislații conform programului LEX și informații europene și locale

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0.30 lei / pag.

0.50 lei / filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3.00 lei/CD

6.

CASĂ OASPEȚI

- tarif cazare

11$/ pat / zi **)

*) Copiii, tinerii până la 18 ani, șomerii și pensionarii beneficiază de gratuitate

**) Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plății


DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aurelia PopcscuANEXA 9


Taxe pentru fotografiere și filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr.

crt.

Unitatea

Taxă pentru 2010

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului. Bastionul Țesătorilor, Bastionul Graft. Tumul Negru, Turnul Alb)

 • ■   Taxă fotografiere

 • ■   Taxă filmare

25,00 lei

35,00 lei

2.

Muzeul de Etnografie Brașov (Brașov, Săcele. Rupea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

15,00 lei / oră

25,00 lei / oră

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

13.00 lei

25,00 lei

4.

Muzeul de Artă Brașov (Sediu. Sala mică sediu)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

17,00 lei

30,00 lei

5.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

6.00 lei

11.00 lei

Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aureliei Popescu

ANEXA 10Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului JudețeaivBrașov


lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2010

ZONA

Lux (A)

1 Centrală

(B)

II Centre cartier

(C)

III Unități periferice

(D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

30,00

27,00

22,80

1 8,60

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

31,20

22,80

28,80

18,60

25,80

15,60

22,80

12,60

3.

Spații pentru jocuri mecanice

45,60

40,20

38,40

38,40

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie caile

9,60

5,40

8,40

4,20

5,40

4,20

5,40

4,20

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-cxclusiv cele ale invalizilor

14,40

9,60

8.40

5,40

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

45.60

40,20

38,40

38,40

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism

15.60

14,40

9,60

8,40

8.

Redacții de presă

4.20

4,20

4,20

4,20

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,20

1,20

1,20

1,20

f                      r

lei/mp/lună

Nr. cri.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2010

ZONA

Lux (A)

1 Centrală

(B)

11 Centre cartier

(C)

111 Unități periferice

(D)

10.

Spații pentru profesii libere conform art. 46(3) din Legea nr. 571/2003 (medic, avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc.) desfășurate în mod independent.

-cabinet veterinar

-laboratoare

15,60

 • 2.40

 • 14.40

 • 14.40

 • 2.40

9.60

9,60

 • 2.40

 • 8.40

 • 5.40

 • 2.40

 • 5.40

II.

Farmacii, unități tehnico medicale -plante medicinale

4,20

4,20

4,20

4,20

2,40

2,40

2,40

2,40

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

4,20

4,20

4,20

4,20

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverința de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințe aferente

1,20

1,20

1,20

1,20

14.

Depozite de mână până la 30 mp

9,60

8,40

5,40

4,20

15.

Unități comerciale en-gros

33.00

31,20

28.80

27,00

16.

Spații de depozitare

 • a)  suprateran

 • b)  subteran

 • c)  depozite de carburanți lubrefianți

18,60

12,60

 • 15.60

 • 9.60

4,20

9,60

8,40

4,20

 • 8.40

 • 5.40

4,20

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii)

2,40

2,40

2.40

2,40

18.

Garaje

5,40

4,20

4,20

4,20

Notă:   Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale Județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu

30% față de cele prevăzute în anexă.

In cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

eșfcu


ANEXA 11


Tarife de închiriere Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Taxă pedagogie muzeală


3 lei / activitate


-lei/oră-

Nr. crt.

Spațiu

Tarif

1.

Închiriere sală fără videoproiector

60

2.

Închiriere sală cu videoproiector

120

3.

închiriere echipamente electronice

50

4.

închiriere costume epocă

10

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu