Hotărârea nr. 268/2009

Hotărârea.nr.268 - privind transferul sumei de 48.270 lei cu TVA, reprezentând aportul Judeţului Braşov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Braşov.


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.268

din data de 15.12.2009

- privind transferul sumei de 48.270 lei cu TVA, reprezentând aportul Județului Brașov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009

Analizând referatul nr. 10226/10.12.2009 întocmit de către Direcția Coordonare

5

Integrare Europeană prin care se propune transferul sumei de 48.270 lei, cu TVA, Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, reprezentând aportul județului la patrimoniul clubului;

Având în vedere prevederile art.46 alin.(l) lit.”f’ din OG nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, actualizată, art.19 din Statutul Clubului precum și art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Județul Brașov are calitatea de membru asociat al clubului, de la data de 22.11.2005;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transferul sumei de 48.270 lei cu TVA, reprezentând aportul Județului Brașov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov, prin diminuarea la Cap. 67.02 - Cultură recreere și religie - Acțiuni Culturale, titlul 20.19, cu suma de 48.270 lei cu TVA și majorarea cu aceeași sumă, la Cap.67.02, la titlul 55.01.42 - Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intere omunitare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDIN Aristotel CănContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău