Hotărârea nr. 267/2009

Hotărârea.nr.267 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, al judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu suma de 3.089 mii lei reprezentând suplimentarea subvenţiei de la bugetul de stat, pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0 2 68-410777

Fax: 0268-475576

E-maiknfficBÎâljudbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.267

din data de 15.12.2009

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, ai județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 3.089 mii lei reprezentând suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 10083/7.12.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, al județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Cap.68.02 - Asigurări și Asistență Socială, urmare a suplimentării subvenției de la bugetul de stat, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu suma de 3.089 mii lei;

Ținînd cont de avizul favorabil formulat de către comisia de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, al județului Brașov și corespunzător bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 3.089 mii lei, la Cap. 68.02 - Asigurări și Asistență Socială, reprezentând suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Rrasdv.     —..


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău