Hotărârea nr. 266/2009

Hotărârea.nr.266 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, începând cu data de 1.01.2010 pentru spaţiile administrate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

8d. Eroilor, nr. 5

220D, Brașov, jud.Brașov

Tel.: D2B8-4ID777

Fax: D2B8-47557B

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.266

din data de 15.12.2009

privind aprobarea tarifelor de închiriere, începând cu data de 1.01.2010 pentru spațiile administrate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 8116/26.11.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere, începând cu data de 1.01.2010, pentru spațiile administrate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.4, alin.(3), precum și art.16, alin.(l) din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închiriere, începând cu data de 1.01.2010, pentru spațiile administrate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcți conomică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXA 1


TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE

ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Spectacole, pentru:

a) - spectacole, concerte, etc.

850 lei / oră

b) - conferințe, ședințe, etc.

500 lei / oră

c) - serbări școlare

250 lei / oră        >

d) - repetiții, amenajare scenă

100 lei / oră

2.

Sala de Conferințe și Sala de Cursuri, pentru:

a) - ședințe, conferințe, etc.

150 lei / oră

b) - cursuri

50 lei / oră

3.

Sala de Muzică, pentru:

a) - repetiții

50 lei / oră

b) - târguri

300 lei / zi

c) - conferințe, diverse activități cu caracter artistic

200 lei / oră

d) - protocol

100 lei / oră

Sala de Balet, pentru:

a) - repetiții

70 lei / oră

4.

Sala „Arcadia”, pentru:

a) - concerte, conferințe, ședințe, etc.

250 lei / oră

b) - expoziții

70 lei / zi

c) - târguri

300 lei / zi

d) - protocol

100 lei / oră

5.

Foaier

a) - spațiu expozițional

70 lei / zi

b) - expoziție cu vânzare

300 lei / zi

6.

Folosire spații (foaier) pentru protocol

70 lei / oră

*) Nu se vor supune procedeului de închiriere manifestările de lansare de carte și expoziții organizate la solicitarea Centrului Cultural ..Reduta""- conform Programului de acțiuni anual.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA 2


TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” CĂTRE TEATRUL PENTRU COPII „ARLECHINO” ȘI FILARMONICA BRAȘOV

Nr.

crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Muzică, pentru:

- Filarmonica Brașov (repetiții)

40 lei / oră

2.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente, pentru:

- Teatrul pentru Copii „Arlechino*'

1.200 lei / lună

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu