Hotărârea nr. 265/2009

Hotărârea.nr.265 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.265

din data de 15.12.2009

- privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 7902/12.11.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură, precum și adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov, înregistrată cu nr. 9150/28.10.2009, privind propunerile de prețuri medii ale produselor agricole în vederea evaluării în lei a veniturilor din arendă, exprimate în natură;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 ;

Având în vedere dispozițiile art. 62 alin.(l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit „f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole, pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - PreședintelezConsiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin recția Economică.

PREȘEDiqțp^E, Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXA


Prețuri medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură

Nr.

crt.

Denumirea produsului

Preț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,65 lei / kg

9

Orz de toamnă

0,60 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,60 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,65 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,50 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

180,00 lei/t

8.

Sfeclă furajeră

120,00 lei/t

9.

Fân natural

0,40 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,30 lei / kg

11.

Fasole boabe

4,00 lei / kg

12.

Tomate

2,50 lei / kg

13.

Morcov

2,50 lei / kg

14.

Varză

1,00 lei / kg

15.

Mere

2,50 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu d/