Hotărârea nr. 264/2009

Hotărârea.nr. 264 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Braşov în anul 2009-2010, precum şi a tarifului de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară cursuri pentru copii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud. Tel.: 068-410777 Fax: 068-475576Brașov


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.264

din data de 15.12.2009

- privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Brașov în anul 2009-2010, precum și a tarifului de închiriere pentru spațiile în care se desfășoară cursuri pentru copii

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 6927/14.10.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural "Reduta" Brașov în anul 2009-2010, (conform adresei nr. 793/31.08.2009 a Centrului Cultural „Reduta”, care solicită aprobarea acestor taxe), precum și a tarifului de închiriere pentru spațiile în care se desfășoară cursuri pentru copii - pictură, origami, design, modelling și bune maniere,; din referat rezultă că indicele de creștere aferent perioadei 01.01.2008 - 31.12.2008 este de 106,30%;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. /;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin.(3), art.16 din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Brașov în anul 2009-2010, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tariful de închiriere pentru spațiile administrate de Centrul Cultural "Reduta" Brașov, în care se desfășoară cursuri pentru copii (pictură, origami, design, modelling și bune maniere), conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Centrul Cultural "Reduta.” Brașov.PREȘEDWIE, Aristotel Cari


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

PREȘEDINTE.

Aristotel C


ANEXA 1

TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE


ORGANIZATE DE CENTRULCULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2009 - 2010

Nr. crt.

Denumire curs

Durată curs

Taxe de

frecventă

___J__________

1.

Limbi străine:

 • - engleză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - germană - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - franceză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - spaniolă - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - italiană - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

4 luni

300 lei

2.

Inițiere în arta fotografică

2 luni

300 lei

3.

Gimnastică pentru copii (artistică, ritmică):

 • -  începători

 • -  avansați

9 luni

300 lei

4.

Balet:

 • -  începători

 • -  avansați

9 luni

300 lei

5.

Dans sportiv:

- începători:

 • •  adulți (pentru persoane peste 14 ani)

 • •  copii (pentru persoane sub 14 ani)

3 luni

300 lei

250 lei

6.

Gimnastică de întreținere pentru femei

1 lună

50 lei

7.

Curs de artă dramatică pentru copii (cu vârste între 6-12 ani)

4 luni

180 lei

 • Se acordă o reducere de 10% / persoană, pentru doi sau mai mulți frați înscriși la același curs;

 • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aurelia Popescu

CW

ANEXA 2


TARIF DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ CURSURI PENTRU COPII

Nr. ort.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Curs, Sala de Conferințe, Sala Arcadia pentru: - cursuri pentru copii: pictură, origami, design, modelling și bune maniere, etc.

50 lei / oră

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. E xec. Aurelia Popescu