Hotărârea nr. 263/2009

Hotărârea.nr. 263 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, la Cap.66.02 – „Sănătate” şi, corespunzător, al bugetului Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Sânpetru, cu suma de 65 mii lei, alocată prin OUG nr.34/2009.

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 263

din data de 15.12.2009

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap.66.02 - „Sănătate” și, corespunzător, al bugetului Unității de Asistență Medico - Socială Sânpetru, cu suma de 65 mii lei, alocată prin OUG nr.34/2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie v       2009;

Analizând referatul nr. 8389/28.10.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județuhâ Brașov, la Cap.66.02 - „Sănătate” și, corespunzător, al bugetului Unității de Asistență Medico - Socială Sânpetru, cu suma de 65 mii lei, alocată prin OUG nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale, pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și a cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l), lit.”b” și alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap.66.02 - „Sănătate” și, corespunzător, al bugetului Unității de Asistență Medico - Socială Sânpetru, cu suma de 65 mii lei, alocată prin OUG nr.34/2009, pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și a cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Dire^j^^Jo^omică și Unitatea de Asistență Medico - Socială Sânpetru.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Ti/hărău