Hotărârea nr. 26/2009

Hotararea nr. 26-privind participarea Consiliului Judetean Brasov la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu" cu o contributie in numerar in valoare de 300 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov mlQNet j» Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 26

din data de 13.02.2009

privind participarea Consiliului Județean Brașov la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” cu o contribuție în numerar în valoare de 300 (trei sute) lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009;

Analizând raportul de specialitate nr. 1089/09.02.2009 al Direcției Coordonare Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” cu o contribuție în numerar în valoare de 300 (trei sute) lei;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și ale OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.ll, art.45 al.3, art. 91 al.l lit.e și al 6 lit.c, precum și art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Consiliului Județean Brașov la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” cu o contribuție în numerar în valoare de 300 (trei sute) lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri ^prin Economică.

i

PREȘEDINTE Aristotel CîpQescu


Direcția Coordonare


Integrare Europeană și DirecțiaContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Adoptată în ședința ordinară din data de 13.02.2009