Hotărârea nr. 253/2009

Hotărârea.nr.253 - privind aprobarea organizării referendumului local în judeţul Braşov la data de 6 decembrie 2009

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

ț ț r yy yp ryi ț ț ț y» yy >    /"x y ț 500007, Brașov, jud.Brașov

J U DE IUL BRAȘOV Tei 0268-410777

’                                     Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean   'vwwjudbrasov.o


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.253

din data de 29.10.2009

- privind aprobarea organizării referendumului local în județul Brașov la data de

6 decembrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 29.10.2009;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat de domnul Aristotel Adrian Căncescu - președintele Consiliului Județean Brașov și referatul înregistrat sub nr. 8795/27.10.2009 prin care se propune aprobarea organizării referendumului local în județul Brașov la data de 6 decembrie 2009, prin care cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebările:

„Doriți să fie legalizată prostituția?”

„Doriți să fie legalizat consumul de droguri?”

Având în vedere prevederile:

  • •  art.2 alin.(2) și (3), art. 13, art. 14 , Cap.IV - Dispoziții comune cu privire la desfășurarea referendumului și art.46 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  art. 3 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

  • •  art. 3 și art. 115 alin. (1), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;

  • •  art.6 alin.9 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, coroborat cu dispozițiile art.l5Al din Legea nr.3/2000;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă organizarea referendumului local în județul Brașov la data de 6 decembrie 2009.

Art.2. - Cu ocazia referendumului, cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebările:

„Doriți să fie legalizată prostituția?”

„Doriți să fie legalizat consumul de droguri?”

Art.3. - Se aprobă modelul buletinului de vot, conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Finanțarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009, se suportă din bugetul județului Brașov.

Art.5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului județului Brașov, prin publicarea pe site-ul propriu și prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, precum și în mass-media.


Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov în vederea respectării prevederilor legale.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean prezenta hotărâre.

Brașov va duce la îndeplinireContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău