Hotărârea nr. 251/2009

Hotărârea.nr. 251- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fotbal Club Sportiv ”Victoria” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii programului „Sportul de performanţă” în cadrul proiectului „Campionatul Naţional al Juniorilor E” - pentru copii născuţi în anul 1998

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV
Cod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR. 251

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Sportiv „Victoria” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii programului „Sportul de performanță” în cadrul proiectului „Campionatul Național al Juniorilor E” -pentru copii născuți în anul 1998

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Geman Marian privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Sportiv "Victoria” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii programului „Sportul de performanță” în cadrul proiectului „Campionatul Național al Juniorilor E” - pentru copii născuți în anul 1998;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Sportiv "Victoria” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea susținerii programului „Sportul de performanță” în cadrul proiectului „Campionatul Național al Juniorilor E” - pentru copii născuți în anul 1998.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.                   /       . v . >'''.

PREȘEDI

Aristotel


Contrasemnează,

SECRETAR Mariana Tihărău