Hotărârea nr. 250/2009

Hotărârea.nr.250- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Clubul Sportiv „Copiii Predealului” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii pregătirii unor sportivi

ROMANIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F—16

HOTĂRÂREA NR. 250

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Clubul Sportiv „Copiii Predealului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii pregătirii unor sportivi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009 ;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Crăciun Dragoș Romulus privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Clubul Sportiv „Copiii Predealului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii pregătirii unor sportivi;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Clubul Sportiv „Copiii Predealului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea susținerii pregătirii unor sportivi.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire


a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și DirecțiaContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău