Hotărârea nr. 25/2009

Hotararea nr. 25-privind aprobarea cotizatiei lunare a judetului Brasov la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 25

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea cotizației lunare a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de

13.02.2009;

Analizând raportul de specialitate nr. 1089/09.02.2009 al Direcției Coordoanre, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea cotizației lunare a Județului Brașov la Asociația de    Dezvoltare

Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, în cuantum de 500 lei;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 11, art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”c”, precum și art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cotizația lunară a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, în cuantum de 500( cinci sute) lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordoanre, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDE, Aristotel C&ncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuAdoptată în ședința ordinară din data de 13.02.2009