Hotărârea nr. 249/2009

Hotărârea nr. 249- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă „Carpaţi” Ucea şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii pregătirii echipei de fotbal pentru participarea în Campionatul 2009-2010, Liga a V-a


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV
Cod F—16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR. 249

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Carpați” Ucea și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii pregătirii echipei de fotbal pentru participarea în Campionatul 2009-2010, Liga a V-a

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de Î4 octombrie 2009 ;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Crăciun Dragoș Romulus privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Carpați” Ucea și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii pregătirii echipei de fotbal pentru participarea în Campionatul 2009-2010, Liga a V-a;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Carpați” Ucea și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea susținerii pregătirii echipei de fotbal pentru participarea în Campionatul 2009-2010, Liga a V-a.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.           /

JNTE


PREȘEDINTE, Aristot< IrCă ncescu

Contrasemnează,SECRETAR Mariana Tihărău