Hotărârea nr. 247/2009

Hotărârea.nr. 247- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.562 lei, doamnei Buzamet Adriana Otilia

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 247 din data de 14.10.2009

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.562 lei, d-nei Buzamet Adriana Otilia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009,

Analizând solicitarea d-nei Buzamet Adriana Otilia, precum și propunerea domnului consiler județean Grapă Sebastian, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 4.562 lei, doamnei Buzamet Adriana Otilia, în vederea achiziționării unei proteze auditive pentru fiica sa, Curea Ioana Teodora, în vârstă de 5 ani, diagnosticată cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală;

Având în vedere dispozițiile art. 942 din Codul Civil coroborat cu art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (3), lit. „a” și alin.(5) lit.”a” pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.562 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap. 68.02 - Asigurări și Asistență Socială, doamnei Buzamet Adriana Otilia, domiciliată în municipiul Brașov, B-dul Griviței nr.53. sc.B. ap.20, posesor al C.I. seria BV, nr. 464324, C.N.P. nr.2760617080010, în vederea achiziționării unei proteze auditive pentru fiica sa Curea Ioana Teodora, în vârstă de 5 ani, diagnosticată cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău