Hotărârea nr. 246/2009

Hotărârea nr. 246- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, doamnei Lup Monica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 246

din data de 14.10.2009

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, doamnei Lup Monica

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009,

Analizând solicitarea d-nei Lup Monica înregistrată cu nr 8403/14.10.2009, precum și propunerea domnului consiIer județean Grapă Sebastian, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 6.000 lei, doamnei Lup Monica, persoană aflată în extremă dificulatate;

Având în vedere dispozițiile art. 942 din Codul Civil coroborat cu art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (3), lit. „a” și alin.(5) lit.”a” pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 6.000 lei, din bugetul jud. Brașov aprobat pe anul 2009, Cap. 68.02 - Asigurări și Asistență Socială, doamnei Lup Monica domiciliată în municipiul Brașov, str. Lungă nr.202. et-I, posesor al C.I. seria BV, nr. 352768, C.N.P. nr. 2620331082414, persoană aflată în extremă dificultate.                                              , . •

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău