Hotărârea nr. 244/2009

Hotărârea.nr. 244- privind utilizarea sumei de 34.000 lei, din bugetul judeţului Braşov pe anul 2009, pentru înfiinţarea în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a unui grup de coordonare pentru implementarea proiectului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.244

din data de 14.10.2009

privind utilizarea sumei de 34.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, pentru înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov a unui grup de coordonare pentru implementarea proiectului „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009 ;

Analizând referatul nr.8210/8.10.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune utilizarea sumei de 34.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, prin redistribuirea sumelor alocate pentru Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în vederea înființării în cadrul agenției a unui grup de coordonare pentru implementarea proiectului „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) și art.20 alin.l lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 34.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prin redistribuirea sumelor alocate pentru Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în vederea înființării în cadrul agenției a unui grup de coordonare pentru implementarea proiectului „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția

Economică.

PREȘEDINT

Aristotel Cănjje

Contrasemnează,

SECRETAR

Mariana Tihărău