Hotărârea nr. 243/2009

Hotărârea.nr. 243 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L pentru realizarea hărţii oficiale a judeţului Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576—PROIECT-

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.243

din 14 octombrie 2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L pentru realizarea hărții oficiale a județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009

Analizând referatul nr.6629/13.10.2009 întocmit de Direcția Investiții

9                                  9

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L pentru realizarea hărții oficiale a județului Brașov. Harta va fi livrată Consiliului Județean cu titlul gratuit, într-un număr de 800 de exemplare, pe durata a 5 ediții;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

A.

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. Schubert & Franzke

S.R.L pentru realizarea hărții oficiale a județului Brașov, într-un număr de 800

exemplare, pe dutata a 5 ediții.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău