Hotărârea nr. 242/2009

Hotărârea.nr. 242 – privind aprobarea alocării sumei de 800.000 lei Comunei MÂNDRA pentru modernizarea trotuarelor pietonale de pe DN 1 din această comună

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 242

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 800.000 lei Comunei MÂNDRA pentru modernizarea trotuarelor pietonale de pe DN 1 din această comună

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8010/2.10.2009, întocmit de către Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune alocarea sumei de 800.000 lei Comunei MÂNDRA pentru modernizarea trotuarelor pietonale de pe DN 1 din această comună, având în vedere că aceasta nu dispune de resursele financiare pentru executarea lucrărilor;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 800.000 lei Comunei MÂNDRA, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap. 54.02-„Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 -„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 800.000 lei și majorarea cu aceeași sumă, la Cap.54.02-,,Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 - „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”, pentru modernizarea trotuarelor pietonale de pe DN 1 din această comună.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Economică și Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDI Aristotel CarContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău