Hotărârea nr. 241/2009

Hotărârea.nr. 241- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii de interes judeţean: „Locuinţe protejate Brădet” şi „Centru rezidenţial de recuperare şi reabilitare neuropsihică Ghimbav”


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576Cod F-16


E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliu 1 Județean *^^^0


HOTĂRÂREA NR. 241

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivele de investiții de interes județean: „Locuințe protejate Brădet” și „Centru rezidențial de recuperare și reabilitare neuropsihică Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 14.10.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8378/13.10.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivele de investiții de interes județean: „Locuințe protejate Brădet” și „Centru rezidențial de recuperare și reabilitare neuropsihică Ghimbav”;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2009 privind finanțele publice locale și cele ale art. 91 alin. (1) lit. ”b” și alin. (3) lit. ”f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivele de investiții de interes județean: „Locuințe protejate Brădet” . și „Centru rezidențial de recuperare și reabilitare neuropsihică Ghimbav”, conform anexelor nr. 1 și. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

./
Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău