Hotărârea nr. 240/2009

Hotărârea.nr. 240- privind aprobarea alocării sumei de 33.000 lei pentru realizarea unor lucrări de reparaţii la balustrade, podine, contravântuiri şi alte elemente din lemn şi confecţii metalice din zona turnurilor şi a pasarelei de agrement


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 240

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 33.000 lei pentru realizarea unor lucrări de reparații la balustrade, podine, contravântuiri și alte elemente din lemn și confecții metalice din zona turnurilor și a pasarelei de agrement

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8372/13.10.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 33.000 lei, în bugetul județului Brașov pe anul 2009 la capitolul 67.02. -Cultură, recreere și religie - cheltuieli materiale - pentru realizarea unor lucrări de reparații la balustrade, podine, contravântuiri și alte elemente din lemn și confecții metalice din zona turnurilor și a pasarelei de agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (1), lit. „a” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

.A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 33.000 lei în bugetul județului Brașov pe anul 2009 la capitolul 67.02. - Cultură, recreere și religie - cheltuieli materiale - , prin diminuarea cu aceeași sumă la capitolul 84.02 - Transporturi, poziția „Lucrări de întreținere și reparații curente a 175 km conform contract BERD”, pentru realizarea unor lucrări de reparații la balustrade, podine, contravântuiri și alte elemente din lemn și confecții metalice din zona turnurilor și a pasarelei de agrement.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDIWP, Aristotel Căncescu