Hotărârea nr. 24/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov, România”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.24

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 13 februarie 2009;

Analizând propunerea formulată de domnul vicepreședinte Kovacs Attila, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”, precum și referatul înregistrat sub nr. 1134/10.02.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”, proiect finanțat prin Fondul de Coeziune CCI nr. 2007 RO 161 PR 006;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit. ”f’, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”, proiect finanțat prin Fondul de Coeziune CCI nr. 2007 RO 161 PR 006, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICI:

 • 1. Extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune = 54,90 km, din care:

 • - extindere a aducțiunii existente cu 49, 515 km, Dn 315-120 mm, conducte HDPE;

 • - înlocuire 5,4 km din aducțiunea existentă, Dn 400 mm țeava de oțel, folosind conducte HDPE;

 • 2. Reabilitarea și /sau construirea de stații de tratare a apei: Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile Bogata;

 • 3. Reabilitarea și /sau construirea de stații de pompare apă potabilă: o Stație nouă de

Pompare apă potabilă la Ghimbav;

 • 4. Reabilitarea și/sau construirea stațiilor de epurare apă uzată: o Stație nouă de Epurare apă uzată Feldioara pentru 142.000 P:E.;

 • 5. Colector Ape Uzate:

 • - un nou colector Codlea - Feldioara având 18, 7 km, Dn 500-1000 mm;

 • - un nou colector Stația de Epurare Municipală Brașov - Stația de Epurare Feldioara, având 16,5 km, Dn 700 mm;

 • - un nou colector Ghimbav - Stația de Epurare Municipală Brașov având 9,0 km

(3,1 km Dn 1000 mm și 5,9 km Dn 700 mm)

INDICATORI ECONOMICI:

 • 1.   Valoare indicatori fizici (lucrări, echipamente și utilaje): 58.754.000 Euro;

 • 2.   Alte costuri ( proiectare, organizare șantier, cheltuieli cu finalizarea lucrărilor, asistență tehnică, supervizare, publicitate, contingente, taxe): 17.761.550 Euro;

 • 3.  TOTAL INVESTIȚIE: 76.515.550 Euro

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău