Hotărârea nr. 239/2009

Hotărârea.nr. 239 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 15.000 Euro, în vederea achiziţionării de instrumente muzicale


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod E-16


HOTĂRÂREA NR. 239

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 15.000 Euro, în vederea achiziționării de instrumente muzicale

9

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 7360/21.09.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei 15.000 Euro, în vederea achiziționării de instrumente muzicale;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Văzând Avizul Direcției Economice prin care se propune aprobarea sumei solicitate, prin redistribuirea sumelor din bugetul pe anul 2009, Cap. 67.02- „Cultură, Recreere și Religie;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.4, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ‘ ’ 5     1

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2). din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările .ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 Euro, prin redistribuirea sumelor, din bugetul pe anul 2009, Cap 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, în vederea achiziționării de instrumente muzicale .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția C Dezintegrare Europeană și Direcția economică.


PREȘEDimra

Aristotel Cane eseu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Țihărău