Hotărârea nr. 238/2009

Hotărârea.nr. 238 – privind transferul sumei de 176.000 lei Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov


JUDEȚUL BRAȘOV


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.238

din 14 octombrie 2009

- privind transferul sumei de 176.000 lei Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinală la data de 14.10.2009

Analizând referatul nr.8096/12.10.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune transferul sumei de 176.000 lei, Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, reprezentând aportul județului la patrimoniul clubului;

Având în vedere prevederile art.46 alin.(l) lit.”f ’ din OG nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații cu modificările și completările ulterioare, art.19 din Statutul Clubului precum și art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Județul Brașov are calitatea de membru asociat al clubului, de la data de 22.11.2005;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transferul sumei de 176.000 lei ca aport la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov prin diminuarea listei de investiții la Cap. 67.02 - Cultură recreere și religie „Dotări nenominalizate” cu suma de 176.000 lei și majorarea cu aceeași suma în cadrul aceluiași capitol, titlul 55.01.42 - Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDIN Aristotel CaneiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău