Hotărârea nr. 236/2009

Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Programul ”Casa verde” - „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, iniţiat de Ministerul Mediului


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV Consiliul Județean •!

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 236

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul ”Casa verde” - „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului”, inițiat de Ministerul Mediului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8292/08.10.2009, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov la Programul ”Casa verde” -„Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului”, inițiat de Ministerul Mediului, aprobarea studiului de fezabilitate intitulat „SF pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară și energie geotermală la Școala Specială Brădet”, cu indicatorii tehnico-economici aferenți, precum și a cotei de participare a Județului Brașov la Program, în cuantum de 20%, respectiv 192.000 lei, din valoarea totală a investiției;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 13A1 lit. „c” din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu completări și modificări de Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.8 și art. 9 alin. 1 din Ghidul de finanțare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, aprobat prin Ordinul nr. 565/2009, art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a” și „f”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 44. alin. (1) și art.49 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Județului Brașov la Programul ”Casa verde”- „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului”, inițiat de Ministerul Mediului, pentru a realiza înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară și energie geotermală la Școala Specială Brădet.

Art.2 - Se aprobă Studiul de fezabilitate intitulat „SF pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară și energie geotermală la Școala Specială Brădet”, cu indicatorii tehnico-economici aferenți, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art3. - Se aprobă cota de participare a Județului Brașov la Programul „Casa verde”, în cuantum de 20%, respectiv 192.000 lei, din valoarea totală a investiției, alocând suma de 133.230 lei, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap. 54.02-„Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 -„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 133.230 leȚșj

ajorarea cu aceeași sumă, la Cap. 65.02 „învățământ”.

’, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea a prezentei hotărâri.Art.4. - Președintele Consiliului Jud Teritoriului și Direcția E^onomjcă, asigură aduc

președinți

Aristotel Căncesci


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tiiiărău

Page 1 of 36

Studiu de fezabilitate

ȘCOALA SPECIALA BRADET- SACELE înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solara si energie geotermala


A: Piese scrise

Date generale:

1 .Denumirea obiectivului de investiții: înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solara si energie geotermala care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului la Școala Speciala Bradet

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul):BRASOV, MUNICIPIUL SACELE, DN 1A Km 98

 • 3. Titularul investitiei:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • 4. Beneficiarul investiției:ȘCOALA SPECIALA BRADET

Informații generale privind proiectul

1 .Situația actuală si informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului: Școala Speciala Bradet este in subordinea Consiliului Județean Brașov de la care primește fondurile pentru finanțarea activitatii. Școala ajutătoare are un număr de 80 de copii cu diverse grade de dizabilitate si un număr de 35 cadre didactice si personal auxiliar.

Școala este situata pe raza municipiului Sacele in zona Bradet conform planului topografic anexa 1 ; situat pe DN IA intr-o zona de maxima protecție sanitar ecologica, in imediata V- vecinătate a lacului de acumulare pentru apa potabila a orașului Brașov.

Școala isi desfasoara activitatea intr-o clădire veche construita in 1947. Construcția a suferit mai multe reparații si amenajari de-a lungul timpului. Din punct de vedere termic s-au adus imbunatatiri prin montarea de geamuri termopane in anul 2007 Ușile de la intrare sunt din termopane, iar ușile interioare sunt din lemn. Pardoseala pe hol este din mozaic, pardoseala din bai este din gresie, iar in săli este parchet. Pereții interiori sunt vopsiți cu vopsea lavabila, iar in bai pe pereți este pusa faianța. Clădirea are regim de inaltime P+l+M. Suprafața total desfasurata este de 1385 mp.

Pereții parterului sunt construiti din cărămidă placați cu piatra de rau in exterior, iar etajul 1 si mansarda sunt din lemn.

Parterul este format din :

denumire

lungime

lățime

PARTER

Sala de mese

HOI mare

6Z9

8,1

Hol mic

3.30

2.60

Coridor mic

6.80

7

2 wc

5.85

3.40

8 Săli de clasa

5.85

3.40

2 Săli clasa

5.6

5.85

Camera material didactic

5.85

2

Wc profesori

3.75

3.5

Hol prof

3.85

2.25

Cabinet prof

Birou Director

3.75

3.5

secretariat

5.65

4

Hol cancelarie

5.30

1.6

ETAJUL 1

hol

6.9

5.1

8 clase

5.85

3.4

2 wc

5.85

3.4

2 Săli de clasa

5.85

5.5

camera

6

2.6

camera

5.85

5

MANSARDA

2 Săli de clasa

5.85

3.4

Mansarda este formata din doua 2 clase 5,85 * 3,40 mp. Clădirea are acoperiș in doua ape, una din apele acoperișului are orientare sudica.

Clădirea dispune de sistem de protecție Împotriva fulgerelor printr-un sistem de paratrăsnet. Acoperișul are structura din căpriori de 12/10 sprijiniți pe schelet de lemn cu asteriala. Invelitoarea este făcută din tabla protejata-vopsita, grosimea este 0.7 cm. Din expertizarea rezistentei acoperișului rezulta ca acesta suporta o incarcare suplimentara de 151 kg /mp.

In momentul elaborării studiului, clădirea scolii este deservita de o centrala de 200 kw-asezata la parter, care consuma 25 tone GPL pe an. In camera centralei mai este loc pentru montarea unui boiler si a unei pompe de căldură. Necesarul termic al clădirii este de 108 kw, 70 w/mp, deci instalația existenta este supradimensionata si in consecința consumurile sunt mai mari decit necesarul real. încălzirea se face prin calorifere, conductele sunt din otel normal. In partea administrativa calorifelele sunt din tabla, iar in sălile de curs din fonta.

Situația actuala

In toate calculele care se vor prezenta in continuare pentru a se arata reducerea emisiilor de CO2 si reducerea costurilor se iau in considerate următoarele constante: 1 KG de GPL prin ardere produce 12,3 kwh,iar pentru fiecare KWH se eliberează in atmosfera 0,24 kg /de CO2( lkg de GPL ars eliberează 2,952 kgCO2)_______________________________________________________

Pentru producerea 1 KWH furnizat de Electrica Furnizare Transilvania Sud se produc 0,70051 kg de CO2______________________________________________

încălzirea spațiului pe timp de iama se face cu o centrala de 200 kw in care se arde GPL. Cantitate de GPL folosita este de 25 tone/an prin arderea careia se produc 307.000 kwh si 73.800 kg CO2. Valoarea totala a agentului consumat este de 134.000 lei. Prepararea apei calde cu 3 boilere care au un consum 4,5 kwh. In medie funcționează 10 ore rezulta un consum de 45 kw pe zi, 180- de zile pe an si un consum anual de 8100 kwh la prețul de 0.4319 lei preț pe kw, conform facturii emise de ELETRICA Furnizare Transivania Sud. Costul anual al energiei electrice pentru prepararea apei calde este 4.954 lei.Apa calda menajera este la o temperatura medie de 30C.

Clădirea dispune de alimentare cu energie electrica 220 si 380 V si apa curenta rece. Din evidenta facturilor emise de Regia autonoma de Gospodărie Comunala si Prestări servicii Sacele R.A rezulta un consum de apa rece, pe ultimul an, de 900 mc.

Consumul de apa calda nu este masurat aceasta fiind preparata intern. Conform normelor de specialitate pentru scoli consumul de apa calda este intre 5- 10 litri/ persoana. Vom lua in calcul un consum mediu de 7 lt. la temperatura maxima de 45 grade C.

Apa uzata la aceasta se devarsa in fosa septica. In zona se executa lucrări de canalizare, iar apele uzate vor fi colectate in aceste canale si transportate la statia de epurare.

Terenul pe care se afla construcția conform extrasului CF nr. 3915 Top 9025/1/1/1/1/2 este de 90.992 mp. Construcția este in proprietatea Scolii Speciale Bradet Sacele, iar statul roman este proprietarul terenului.

 • 2.Descrierea investiției:

a) Obiectivul investiției:

 • - Înlocuirea completa a sistemului de incalzire actual care folosește combustibil fosil GPL si energie electrica cu sisteme care utilizează energie solară si energie geotermala care vor conduce la imbunatatirea calitatii aerului, apei și solului.

 • b) Scopurile investiției:

 • - imbunatatirea calitatii aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si reducerea consumului de energie electrica pentru prepararea apei calde menajere, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante ;

- reducerea costurilor de încălzire pe e o perioada lunga de timp.

 • c) Scenarii investiții:

Energia solara este energie inepuizabila, din studiile efectuate si datele publicate rezulta ca soarele transmite pământului intr-o jumătate de ora o cantitate de energie necasara întregului glob pentru un an întreg. Aceasta energie este nepoluanta inepuizabila, ecologica si sigura, facilitând economisirea resurselor energetice, fara a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Mai presus de problemele poluării și de impactul gazelor de sera, furnizarea de apa calda menajera reprezintă o parte considerabila a facturii la energie a clădirilor, care poate fi redusă prin folosirea energiei solare. Pentru a capta energia solara necesara apei calde cel mai bun sistem este acela cu panouri solare, care reusesc sa asigure pana la 85% din necesarul de energie termica.

Locația la care se refera investiția este situate intr-o zona in care sistemele bazate pe utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei calde menajere sunt cea mai buna soluție conoform harții radiației solare întocmită de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie. Facem precizarea ca in zona sunt folosite sisteme solare pentru încălzirea apei in piscine si sisteme pentru prepararea apei calde menajere, in total 6 sisteme cu rezultate foarte bune.

Schema de principiu a captării radiației solare:

Direct radiation

De asemenea energia solara depozitata in scoarța terestra asigurând o inepuizabila sursa de energie pentru pompa geotermala de căldură. Aceasta energie este furnizata in fiecare an de soare prin ciclul anotimpurilor. Exista mai multa energie sub fiecare clădire decât este necesara pentru incalzire si răcire. Printre avantajele energiei geotermale se numără: indepedenta de vreme si ciclul zi/noapte, este curata si nu influențează negativ mediul                                                                        înconjurător.

Potențialul energetic geotermal este de 4000 de ori mai mare decit necesarul energetic al globului. Tot ce avem de făcut este sa extragem aceasta energie, iar pompa geotermala a fost proiectata tocmai pentru acest lucru. Pompele geotermale de climatizare sunt mecanisme/dispozitive electrice de incalzire si răcire care transmit căldură in si din pamant printr-un proces de refrigerare. Pompele de climatizare sunt pe piața de peste 50 de ani si funcționează in același mod ca un frigider si ca un aparat de aer condiționat

d) Scenarii propuse :

Pentru atingerea scopului se propun următoarele scenarii:

1) VARIANTA 1

Varianta instalării unui sistem care utilizează energia solara in completarea sistemului existent

Din experiența practica si datele obținute de la laboratorul de energii regenerabile de la Universitatea Transilvania Brașov, rezulta ca un metru patrat de panou termosolar absoarbe intr-un an 840 kwh in zona Brașov. Atât literatura de specialitate, cat si practica arata ca, prin folosirea panourilor solare se poate acoperi cca 80% din necesarul de apa W calda si poate aduce o contribuție de pana la 30 % din necesarul pentru incalzire pe un an de zile. Pentru a putea fi folosit acest sistem trebuie utilizat in continuare sistemul existent care consuma GPL. In teoria de specialitate se arata ca este necesar, pentru fiecare 10 mp de suprafața construita 1 mp de panou. Randamentul relativ scăzut pentru incalzire este determinat de condițiile meteo in care perioada cea mai mare insorita este in perioada primavara- vara- toamna.

Pentru locația analizata ar fi necesar 138 mp de panouri care ar asigura o putere instalata de 138*1.200 kw/mp an = 165.600 kw. Un alt dezavantaj al acestui sistem este ca, in perioada de vara cantitatea de apa calda este foarte mare si nu exista consumatori alternativi pentru ea, ex piscina. In ceea ce privește impactul asupra mediului, in aceasta varianta, energia produsa pentru incalzirea apei menajere nu este poluanta. Poluarea s-ar menține prin folosirea a cca 17.500 kg de GPL care ar da energie de 215.250 kw si ar degaja 51.660 kg CO2.

Pentru montarea a 138 mp panouri ar trebui construite postamente exterioare imprejmuite cu tare - avand in vedere ca in incinta sunt copii si pericol de accidente . Pentru ca sistemul ca sa poata funcționa ar trebui un bazin de minim 6.900 1 care sa stocheze apa calda w necesara consumului menajer si aportului la incalzire.

Costul estimativ al acestui sistem 153.780 euro si s-ar economisi, in aceasta variant, 8.000 kg GPL *5.36 lei/kg= 42.880 lei /4.22 ( Curs euro/leu) 10.161 euro/an. Perioada de recuperare a investiției ar fi in acest caz : 153.780 euro /10.161 euro de 15,13 ani.

 • 1. Aceasta varianta are următoarele caracteristici tehnico-economice si efecte asupra mediului :

 • •  Aportul de energie solara este maxim in perioada primavara-vara-toamna ;

 • •  Asigura parțial necesarul de energie termica pentu incalzire ;

 • •  In perioada de iama centrala actuala va trebui sa funcționeze ;

 • •  Perioada de recuperare a investiției este mare ;
Results of Annual Simulation

Insîdbed Collector Power: insated Gn>$5 Soia’ Suiface Aiea:

96.60 kW

136 itV

186.68 MWn 20.09 MWn 16.68 MWn


1,477.62 kWh/m-

156.99 kWh/m-

132.04 kWh/rn-


8.89 MWh

58.95 MWn

16.68 MWn

54.43 MWn


2,096.4 m3

4,433.09 kg

23.5 %

20.8 %

8.9 %


Cofector Suiface Area Inadiation (Active Suiface): Eneigy Pioduced by Collectons:

Eneigy Pioduced by Collector Loop:

DHW Heating Energy Supply:

Space Heatina Energy Suoofy:

Solar Cor.tiibuton to Combinaton Tanki Energy from AuxHary Heating:

Natural Gas (H) Savings:

CO2 Eniissions Avoided:

Total Solar Fraction:

Fractional Energy Saving (EN 12976): System Efficiency:

2. VARIANTA II

Varianta instalării unui sistem ce utilizează numai energia geotermala

Necesarul termic al clădirii este 110 kw. Propunem varianta sa montam 3 centrale de cate 33 kw cu un total de 99 kw. Diferența pana la 110 se va asigura prin funcționarea actualei centrale termice pe GPL. Cele 3 pompe geotermale asigura 95% din necesarul termic al clădirii, cu excepția zilelor când temperatura scade sub 15 de grade, când aportul la încălzire va fi adus de centrala existenta. Consumul de GPL ar fi de numai 1.250 kg *5.36 lei= 6.700 lei. Prin arderea celor 1.250 kg rezulta 15.375 kw, iar emisia de CO2 va fi 3.690 kg. Aceste pompe funcționează in medie 1.855 h/an conform studiilor de specialitate in domeniu si prospectelor producătorilor de pompe geotermale.

Facand o simulare pe un program de specialitate in care s-a introdus necesarul termic de 80 w/mp, tariful energiei electrice plătit de școala 0,10 euro/kw (curs 4.22 euro/leu), tariful GPL de 0.70 euro/litru rezulta următoarele : încălzirea acelei suprafețe cu gaz lichefiat costa 22.698 euro ( actualmente se plătesc 134.000 lei (31.753,55 euro), iar încălzirea cu pompe de căldură cu antigel costa 4.248 euro ( 17.926 lei)).

Diferența de cost intre suma plătită actualmente si suma din simulare in cazul folosirii de GPL se datoreaza supradimensionării centralei termice si al caloriferelor de slaba eficienta folosite.

Pentru ca soluția propusa sa aiba un randament maxim trebuie schimbate caloriferele existente cu calorifere eficiente energetic-calorifere care cedeaza căldură la 50C.

Costul pompelor si al montării lor este de 179.463,90 euro cu TVA, iar al caloriferelor este de 41.650 euro cu TVA rezulta un total 221.114 euro (933.100 lei).

Diferența de costuri intre costul actual 31.753,55 euro minus costul de exploatare a celor 3 pompe 4.248 euro este de 27.505,55 de euro, rezultând o perioada de recuperare 6,52 de ani.(costul total al instalatiei/reducerea costurilor de exploatare)

Daca in acest caz se consuma 1.250 kg GPL *12,3 kw rezulta 15.375 kwh*0.24 kg = 3.690 kg CO2. Cei 42.480 kw consumați pentru funcționarea sistemului geotermal produc 29.757,66 kg CO2. In total avem o emisie 33.447,66 kg CO2.

Limite ale variantei II;

 • •  Nu asigura integral necesarul termic atunci când temperature scade sub -15C;

 • •  Nu asigura necesarul de apa calda.

3. VARIANTA HI

Varianta instalării unui sistem complex care utilizează energia solara si energia geotermala si funcționarea in paralel a centralei existente atunci când temperatura scade sub - 15 C.

Presupune instalarea unui sistem cu 15 mp de panouri solare, boiler de 1000 1, a unui sistem de 3 centrale geotermale de 33 kw, precum si a unor calorifere speciale care pot degaja căldură si la o temperatura a agentului termic de 50 de grade.

15 mp panouri solare capteaza o putere de 840 kw/an/ mp cu un total de 12.600 kw/ an si va realiza o economie de emisie de CO2 12.600kw*0,70051= - 8.826 kg CO2. Costul acestei instalații este de 20.825 euro cu TVA.

Montarea unui Sistemul de 3 pompe geotermale de 33 kw asigura conform simulării 95% din necesarul termic al clădirii cu excepția zilelor când temperatura scade sub minus 15 de grade când aportul va fi adus de centrala existenta. Consumul de GPL ar fi de numai 250 kg *5.36 lei= 1340 lei. Prin arderea celor 250 kg rezulta 3075 kw iar emisia de CO2 va fi 738 kg. Pompele geotermale funcționează in medie 1.855 h/an conform studiilor de specialitate in domeniu si prospectelor producătorilor de pompe geotermale. Facand o simulare pe un program de specialitate in care s-a introdus necesarul termic de 80 w/mp, Tariful energiei electrice plătit de școala 0,10 euro/kw (curs 4.22 euro/leu) tariful GPL de 0.70 euro/litru rezulta următoarele : incalzirea acelei suprafețe cu gaz lichefiat costa 22.698 euro ( actualmente se plătesc 134.000 lei (31.753,55) euro, iar incalzirea cu pompe de căldură cu antigel costa 4.248 euro ( 17.926 lei).

Centrala existenta va funcționa in perioadele când temperatura va scadea sub minus 15C si va consuma 250 kg GPL,generind 3075 kwh si 738 kg CO2

Costul investiție directe in aceasta varianta este de : 20.825,00 euro panouri solare + 179.463,90 euro costul pompelor geotermale + 41.650 euro costul caloriferelor = 241.939,00 euro.

Diferența de cost intre suma plătită actualmente si suma din simulare in cazul folosirii de GPL se datoreaza supradimensionării centralei termice si al caloriferelor de slaba eficienta folosite.

Pentru ca soluția propusa sa aiba un randament maxim trebuie schimbate caloriferele existente cu calorifere eficiente energetic.

Costul pompelor si al montării lor este de 179.463,90 euro, iar al caloriferelor este de 41.650 euro rezulta un total 221.114 euro (933.100 lei).

Totalul acestei investii este de 241.939 euro (1.020.983 lei)

Costul de exploatare in varianta propusa : cost GPL 250 kg -1340 lei +18347,11 lei costul energiei electrice consumate de cele trei pompe =19.687,11 lei (in euro = 4.665 ) Avantajele scenariului recomandat:

Recomandam varianta 3 deoarece din punct de vedere al impactului cu mediul este cel mai avantajos si asigura cel mai bine energia necesara încălzirii clădirii si încălzirii apei calde menajere.

Varianta I numai cu panouri solare nu satisface din punct de vedere termic consumul, fiind necesara si utilizarea centralei pe GPL producând astfel 51.660 kg CO2.

Varianta II numai cu pompe geotermale se produc 33.447.66 kg CO2 dar nu asigura apa calda necesara.

Diferența de costuri intre costul actual 31.753,55 euro minus costul de exploatare in varianta propusa 4.665,00 euro este de 27.088,55 de euro, rezultând o perioada de recuperare 8,93 de ani (total investitie/total reduceri costuri de exploatare 241.939/27.088,55= 8,93 ani)

Tehnic toate sursele de căldură vor fi conectate la rezervorul de 1000 lt unde vor ceda căldură, iar de aici se va distribui in calorifere pentru incalzire si pe rețea apa calda menajera. întreg sistemul va fi automatizat incit eficienta acestuia sa fie cit mai ridicata folosind un soft specializat.

Simularea consumurilor
Results of Anmiâl Si mu lat ion

Instalea Collector Powers

Instaleci G<oss Soisr Surtuce Arsa;

Colector Suifdce Area Iradiation (Active Suifice); Energy Produced by Collectoisi

Energy Produced by Collector Loop:

10.71 kW

15.3 m-

20.70 MWh

9.16 MWh

7.61 MWh

1.477.62 kWh/w

653.99 xWh/m*

543.16 ikWh/m-

DHW Heating Enengy Supply:

3.89 MWh

Space He-ating Energy Suoolyî

58.95 MW.”

Solar Cor.tributson » Cornoînator. Tank:

7.61 MWh

Energy F'orr Aux^ery Heating:

63.71 MWh

Daca in acest caz se consuma 250 kg GPL *12,3 kw rezulta 3075 kwh*0.24 kg de CO2= 738 kg CO2. Cei 42.480 kw consumați din rețea, pentru funcționarea sistemului geotermal produc 29.757,66 kg CO2. In total avem o emisie de 738 kg CO2 + 29.757,66 kg CO2 = 30313,66kg CO2.

Schema hidraulica a variantei propuse este următoarea :

■-----1nre

kI’j

■HlJ-’i s:i^t

-------cfiftvnlunt

------c|*:a Jvf:r*i

-iH-<ccrT'-s. :crn :fpt

R y-adlf Urate

IXÎ RXfp mkn

wlei;,' vd’-ie

JTM-W5? '-at

0

tr> u,fr

prliity
Anexa 2 tabel transformare copie după etichete energie electrica Transilvania sud

e) Descrierea constructivă, funcțională si tehnologica :

In varianta actuala prin arderea a 25 tone de GPL rezulta 307.500 kwh si 73.800 kg de C02.

 • A) Varianta propusa conține panouri termosolare plate, care au următoarea componenta constructiva:

- Rama de baza si rama de închidere -confecționată din aluminiu anodizat sau otel inoxidabil, aceasta trebuie sa reziste minim 20 de ani.

Geam securit cu conținut ridicat de borax si grăunte orientate cu putere mare de absortie a radiației si sa reziste la intemperii (grindina, zapada,etc). Grosimea geamului va fi de 4 mm, termen de garanție minim 5 ani, - termen de serviciu de peste 20 de ani.

 • -  Absorberul este produs din tabla de cupru pe care se sudeaza cu laser/utrasunete conducta de cupru. Asorberul este acoperit cu oxid de crom cu mare putere de absotie a radiației solare de minim 0,92 ( din 1)

 • - trebuie sa aiba un coeficient de minim 92% absorbția.

 • - Termoizolatia panoului este asigurata de vata minerala cu grosime de 50 mm

Pe langa aceste componente in chitul panoului sunt cleme distantiere, inele din cauciuc care au rolul de a stabiliza poziția absorberului la 2,5- 3,0 cm fata de geam.

Panoul termosolar plat trebuie sa indeplinesca următoarele condiții: Sa fie fabricate după norme de producție DIN EN 12975-1 :2006-06

DIN EN 12975-2 :2006-06

 • - sa aiba puterea de absortie de minim 0,92 ;

 • - sa reziste la presiunea de lucru 10 bari;

 • - plaja de temperatura intre -35 si + 220 grade ;

 • - sistemul trebuie sa aiba funcția de dezghețare ;

 • - termenul de garanție de minim 5 ani si termenul de serviciu de cel puțin 20 de ani;

 • - puterea sa fie cuprinsa intre 900 -1200 kwh/an ;

 • - panourile termosolare au gerutate medie de 18- 19 kg/mp

 • - se vor monta la 45 grade pe acoperiș, orientate spre sud, cu sisteme de prindere speciale care sunt compuse din profil de aluminiu pe care se montează panoul, iar profilul de aluminiu se fixeaza cu sisteme de ancorare din inox destinate acoperișurilor din tabla

 • B) Conducta de transport a agentului termic din panou la boiler va fi din otel inoxidabil, flexibila, dublu spiralata si termoizolata. Trebuie sa reziste pana la 175 grade C, rezistenta la foc clasa B2, rezistenta la ultraviolete.

Intre izolația termica si conducta de inox se montează un cablu electric pentru senzorul de temperatura.

Cuplarea conductelor la panourile solare si la boiler se face cu fitinguri din alama sau inox. Montarea conductelor, conexiunea acestora la sistem, se face mecanic fara sudura.

 • C) Agentul de transfer al căldurii de la panoul solar prin conductele de inox la boiler este un monoetilenglicol care are următoarele caracteristici :

-trebuie sa protejeze sistemul impotriva coroziunii;

 • - nu este toxic, sa nu conțină nitriti, fosfați;

 • - temperatura de operare este de - 35 grade +170 grade ;

 • - punct de fierbere peste 130 grade ;

 • - densitate peste 1000 grame/cmc ;

 • - biodegrabil;

 • - se transporta in bidoane regenerabile de 25 1 ;


 • - in locația analizata este nevoie de 45 de litri care se introduce in circuit cu o pompa speciala de presiune.

 • D) Boilerul trebuie sa aiba următoarele caracteristici:

 • - circuit multiplu cu sistem instant de incalzire apa calda menajera pentru evitarea formarii bacteriilor, sa fie compatibil cu sistemul solar, geotermal si centrala termica

 • - sa realizeze stratificarea fortata a energiei termice care are efect de creștere a eficientei sistemului cu minim 30%.

 • - producerea de apa calda sa se faca in condiții de igena deosebita, preparata instant-fara staționare indelungata- in serpentina de inox alimentar.

 • - capacitate 1.000 1

 • - presiune maxima 6 bar

 • - material inox

 • - izolație melamină 10 cm

SCHIȚA BOILER:

Apa calda tara bacterii:ST10, ST20,

ST40, ST60k,

ST60

E) Unitatea solara de comanda si control cu masurarea energiei captate de la soare este compusa din :

1) partea de programare, compusa dintr-un mic calculator cu soft specializat ce are următoarele caracteristici :

- trebuie sa aiba o protecție IP / DIN 40050,

-lucrează la mediu ambiant intre 0 si 40 grade celsius,

-are un display vizual cu 16 segmente si 8 simboluri care arata starea si modul de operare a instalației,

-are o lampa de control care indica avariile prin culoarea roșie, culoarea verde indica ca instalația funcționează normal

 • - are 8 programme ;

 • - impulsurile electrice pe care le primește de la sondele de temperatura montate in panouri, boiler si circuit, le analizeaza si transmite comanda la sistemul de pompe ;

 • - funcționează la puteri intre 220 si 240 V ;

 • - pentru fiecare sistem corespunde o anumita programare;

 • - va avea dublu circuit legat si de circuitul pompelor geotermale ;

 • - pe display va aparea schița instalației, temperatura in colector, in boiler, numărul ore de funcționare

Trebuie sa asigure următoarele funcțiuni:

 • - supraveghează temperaturile din colectoare si rezervor (prin intermediul senzorilor de temperatura;

 • - comanda pompa sistemului hidraulic, pentru circulația agentului termic prin colectoare; aceasta comanda trebuie sa fie făcută in regim variabil (turatie/debit variabil), funcție de intensitatea solara de pe colectoare. Variația trebuie sa fie in intervalul 30-100%.

 • - funcția de protecție la temperatura maxima in rezervor;

 • - funcția de răcire a sistemului, in cazul supraincalzirii datorate lipsei consumului sau a unor perioade cu soare puternic;

 • - funcția de dezghețare colectoare, pe perioada de iama;

 • - comanda pomirea/oprirea altor surse de energie termica (centrala termica, pompa de căldură,etc)

 • - masoara si memorează cantitatea de energie solara livrata de sistem in KWh;

 • - are incorporata posibilitatea de montare a unui cârd de memorie pentru inregistrarea diverșilor parametrii masurati (evoluția temperaturii / presiunii / debitului / energiei pe ore, zile, saptamani, luni)

F) alte componente ale sistemului:

 • 1) Vas de expansiune pentru circuitul agentului termic care se dimensionează in funcție de suprafața panourilor. Vasul rezista la peste 10 atmosfere, confecționat din otel si are supapa de presiune. In cazul nostru avem nevoie de un vas de pana la 33 de litri care se conectează printr-un circuit flexibil de inox care are la capat fitinguri de % din alama. In vasul de expansiune se reglează o presiune de 4 bari.

 • 2) Vas de expansiune pentru boiler trebuie sa fie la 10% din capacitatea de apa stocata. In acest caz, capacitatea vasului este de 100 litri. Vasul rezista la peste 10 atmosfere, confecționat din otel si are supapa de presiune

 • 3) Valva de amestec a apei, valva cu 3 cai pentru amestecul apei calde cu apa rece, are rolul de a impiedica ca apa foarte calda sa pătrundă direct in sistemul de consum,astfel se evita accidentele.

 • 4) Senzor cofectionati bimetalici O 6 mm, regim de funcționare -50 si + 180 grade. Impulsul energetic circula pritr-un cablu siliconat rezistent.

POMPA GEOTERMALA

Principiul de funcționare al pompei geotermale este, coform shitei de mai jos, următorul:

Energia pământului este captata cu un colector de forma elicoidala, prin care circula agentul de lucru (antigel) si care e adus intr-un schimbător de căldură al pompei de căldură. Captatoarele energiei se vor introduce in sol in foraje de 450 mm diametru la 12 metri adâncime. Pentru locația analizata este nevoie de 36 foraje: din fiecare foraj rezulta 3,4 mc de pamant amestecat cu bentomita si alte ingrediente de foraje, din 36 foraje rezultând 86,40 mc steril. Daca acest steril prezintă calitatile apropiate de calitatile nisipului parțial 90% se va folosi pentru reumplerea găurilor de foraj, iar 10% se va depozita in alt spațiu care are aceasta destinație. Pentru montarea colectorului mai este nevoie de cca 9 mc nisip . Costul nisipului este de 5001ei/mc. Aici are loc transferul de energie prin intermediul unui gaz (R410a) acesta este comprimat cu ajutorul unui compresor , prin transformarea gazului in lichid ,are loc eliberarea de energie. Odata eliberata, energia este transferata mediului de incalzit printr-un alt schimbător de căldură.

1 - Compresor ,2-Schimbator căldură

 • 3- sistem dsi

 • 4- pompaantigel

 • 5- colectortur

 • 6- colector retur

 • 7- sonda

 • 8- pompa încălzire

 • 9- incaizirein pardoseala
  Priiwiplc:

Pompele geotermale pe care le propunem trebuie sa se încadreze in următoarele caracteristici constructive si de funcționare :

La35C

încălzire

32,72 kw

Consum electric

7,27 Kw

COP(randament)

4,50

Date despre compresor:

Turația compresorului

2900 rot/min

Puterea maxim absorbita

9,7 kw

Protecție LRA

118A

Ulei pentru funcționare

3,25 lt

Schimbătorul de căldură :este in placi

Material de construcție

Otel inoxidabil

Debit agent de recirculare

9,0 mc/h

Pierderea de presiune la trecere

2,3 mWs

Diferența de temperatura

4k

Volumul de agent termic

4,49

Presiunea maxima

45 bar

Condensatorul este din inox, care are următoarele caracteristici:

Debit de apa

6,4 mc/H

Pierderea de presiune la trecere

1,2 mWs

Diferența de temperatura

5k

Valumul de apa

4,49 lt

Presiune maxima

45 Bar

Agentul termic :

Agent termic

R410a

Cantitate de umplere

6,4 kg

Prin forma constructiva a materialelor folosite, soluția recomandata cu sonda elicoidala prezintă următoarele avantaje:

 • -  se pretează la montaj in diverse condiții si spatii;

 • -  are eficienta ridicata, datorita conductei speciale, realizata din polipropilena de inalta densitate, profil ondulat care mărește suprafața de contact cu solul;

 • -  necesita spațiu mic de montaj, efortul de montare redus ;

 • -  este prefabricat timpul de montaj fiind minim ;

 • -  poate fi legata in paralel sau in serie cu alte sonde , realizând astfel cu ușurința necesarul termic dorit;

 • -  rezistenta indelungata la efort si utilizare (minim 20 ani);

Situația economica actuala si impactul asupra mediului:

Situația actuala

Se consuma 25.000 de kg GPL penru incalzire si se consuma 7.280 kwh pentru incalzirea apei calde. Astfel pentru incalzire costul este de 134.000 RON / an, iar pentru apa calda costul este de 2.275 RON pe an.

Situația impactului asupra mediului:

Prin arderea a 25.000 kg GPL se produc 307.500 kw, iar pentru fiecare kw produs se elimina in atmosfera 0.24 kg CO2 rezulta o emisie de 73.800 kg CO2 / an.

Prin folosirea celor 7.280 kw- care se folosesc pentru producerea apei calde menajere- se produc 700.51 gr /KWh conform etichetării energiei electrice emise de ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru anul 2008. Rezulta o emisie de 5.091,71 kg CO2 . Costurile totale cu incalzirea spațiului si incalzirea apei sunt 25.000 kg GPL x 5.36 lei kg = 134.000 lei: energia electrica 8.100 kw x 0.4319 lei/kw xl.19 rezulta un consum de 4.163,08 lei. Total general costuri 138.163,08 lei.

Emisia de CO2 total este de 73.800 + 5.091,71 = 78.891,71 kg CO2/an.

Situația propusa :

15 mp de panouri solare vor produce 12.600 kwh/an ; care daca ar fi consumata din rețea s-ar produce 12.600 x 0, 70051 = 8.826,42 kg CO2

3 pompe de căldură consuma 42.480 kw/ an si vor produce 183.600 kw. Prin consumul celor 42.480 kw din rețeaua electrica se produc 29.757,66 kg CO2.

Total emisie de CO2 va fi 29.757,66 kg fata de situația actuala când se produc 78.891,71 kg CO2/an

Funcționarea in perioadele in care temperatura aerului scade sub minus 15C a centralei existente, estimam un consum de cca 250 kg de GPL, rezultind 3075 kwh si 738 kg CO2

Sintetic situația actuala pentru incalzirea spațiului si incalzirea apei calde, economic si din punct de vedere al emisiilor de CO2 este astfel:

Sursa

Cantitate

Preț

Valoare

Energie

KWH

Emisia de co2/um

Total emisie de

CO2

GPL

25.000 kg

5,36

Lei/kg

134.000

307.500

0,24 kg/kwh

73.800

Kg

Energie electrica

8.100

Kwh/an

0,4319

Lei/kw

4.163,08

8.100

0,70051

Kg/kwh

5.099,71 kg

TOTAL

138.163,08

78.899,71

Situația sintetica pentru incalzirea spațiului si apei calde, economica si din puncte de vedere al emisiilor de CO2 in varianta propusa va fi următoarea :

Sursa

Energie consumata

Preț

Valoare lei

Energie KWH

Emisia de co2/um

Total emisie de

CO2

Instalație panouri solare 15 mp

X

X

X

12.600,00

X

X

Pompe de căldură geotermale3 pompe de 33 KW

42.480 kw

0.4319

18.347,11

42.480,00

0,70051

29.757,66

Consum de

GPL 250 kg

250

5,36

1.340,00

3075,00

0,24

738,00

TOTAL

19.687,11

30.495,66

In concluzie prin varianta propusa se va reduce de 2,59 de ori emisia de CO2 de la 78.899,71 kg la 30495,66 kg, iar costurile se vor reduce de la 138.163,08 la 19.687,11 respectiv de 6,96 ori

Situația actuala

Varianta Propusa

Emisie CO2, kg

78.899,71

30.495,66

Costuri exploatare, lei

138.163,08

19.687,11


Carcteririsici electice, nivelul de zgomot si date de gabarit:

Tensiune

400 V

Frecventa

50 Hz

Protecție

3x32 A

Protecție schimbător

25 A

Nivelu de zgomot la 1 ml

50,0 dB(a)

înălțime x lungime x lățime

1380 x 550 x 620 mm

Greutate

225 kgPage 22 of 36


Simularea pentru pompele geotermale: project data

client                                      - .■

spațiul util '                          v

&

Popescu

425 m1

incalzirea spcctfîca de calcul

80 VV/nr

necesarul total pt. încălzire

•" *

. puterea nomiala recomandata a. pompei -

34.(LkW£ă

i putereahominala apompei utilizate...

33.0 kW


Bericht druckenpint report

cent per kWh with incidental costs


annual operating costs


apa calda                   .

numaruldepersoane cdnsum apa caldapezi de persoana.


0 Personen 30.00 Liter


>

0

>

30
r

Page 23 of 36tdrifsgfeetaî pLpoStpacaldura - ■-m^terfefrfor'lieat^iufr^perinonlh exfra lighf Fuel oii € per hter - -1


Petroleum gas £ per m3


petlets &per kilo


0.11 (

0.00 €

0.45 €

0.20 €

0.25 €

142 00

< !

>

100 00

< i

>

0.00

<

i       >

587 00

<

1 >

520 00

< . ‘

>

<

i       >


Zum Menii


460.00


to the menu


 • a)Zona si amplasamentul:

Municipiul Sacele este situat în partea de sud-est a Județului Brașov, în imediata vecinătate a Municipiului Brașov (15 km fata de centrul Municipiului Brașov) fiind străbătut de DN1A (Brașov - Vălenii de Munte - Ploiești) si de DN1 (București -Brașov, principala artera naționala).

Municipiul Sacele se întinde pe o suprafața de 32.000 ha. Este străbătut de râul Tarlung acesta constituind si principala sursa de apa potabila si industriala pentru municipiul Brașov si municipiul Sacele.

Ocupând extremitatea sudica a Depresiunii Barsei, cca 10% din suprafața municipiului Sacele se caracterizează printr-un relief plan sau ușor ondulat, cu soluri fertile, favorabile culturii plantelor agricole.

Restul teritoriului se situează in zona de munte, unde se întâlnesc toate formele geomorfologice caracteristice : campia piemontana, colinele piemontane Ciucas si ale munților Barsei, precum si culmile înalte ale acestor munți.

Astfel, specific orașului este existenta pe teritoriul sau a câmpiei (2881 ha teren arabil) cat si a dealurilor(3070 ha faneata) si a munților (21.152 ha pădure si 3483 ha pășune.)

Orașul Sacele a fost construit administrativ in anul 1950 din teritoriul primelor 4 din cele 7 comune sacelene : Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tarlungeni, Purcareni, Zizin.

Sacele a fost declarat municipiu în data de 6 iunie 2000.

Zonarea funcționala a municipiului Sacele (intravilan) este următoarea :

Locuințe si funcțiuni complementare

799,73 ha

Instituții si servicii de interes public

19,30 ha

Unitati industriale, depozite, mica industrie

286,25 ha

Unitati agricole

16,60 ha

Cai de comunicație

146,98 ha

Spatii verzi, agrement, sport din care: construcții turistice, vile

786 ,76 ha

Construcții tehnico-edilitare

11,98 ha

Gospodărie comunala-cimitire

18,27 ha

Zona destinație speciala

20,0 ha

Ape

26,87 ha

Terenuri forestiere

78 ha

Clima județului Brașov are un specific temperat-continental caracterizandu-se prin nota de tranziție intre clima temperata de tip oceanic si cea temperata de tip continental: mai umeda si racoroasa in zonele de munte, cu precipitații relativ reduse si temperaturi ușor scăzute in zonele mai joase.

Inversiunile de temperatura nu sunt numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul iernii nu se inscriu in valorile extreme. Cantitatea de precipitații este relativ mai ridicata ca urmare a contrastelor diurne mici.

Temperatura medie multianuala a aerului este de 7,6 C, temperatura maxima absoluta fiind de 37 C in luna august. Numărul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 pe an. Numărul mediu al zilelor de iama este de aproximativ 50 pe an. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Precipitațiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. Vântul la sol are direcții predominante dinspre vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 3,2 m/s.

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Istoricul de rol aflat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brașov, Biroul de carte funciara Brașov evidențiază in cartea funciara nr.3915 a localității Satulung (entitate component a Municipiului Sacele) ca terenurile din zona Bradet-Sacele denumita toponimic „Șanțuri” cca.60 Ha sunt in proprietatea Comunei Satulung inca din 1883 ( după cum este inscris la poziția de sub B+l) ca pășune si faneata comunala.

In perioada 1945 - 1990 suprafața de pășune a fost trecuta in proprietatea statului (evidenta de sub B+10) si reorganizata cadastral prin introducerea cadastrului general intre anii 1965-1980 iar in zona a fost edificate construcții ale diverselor unitati socialiste de stat ( un canton a I.E.L.I.F Brașov ,o cabana didactica a Universității Brașov , o Școala Speciala cu indicative cadastrale de la nr.cad.3214 la nr.cad.3223 in suprafața de cca.9 ha ) cat si o unitate militară M.Ap.N.

După 1990 prin ordinul prefectului nr.202/1009 toata suprafața din zona a reintrat in proprietatea Orașului Sacele care ulterior l-a pus la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, care in zona respectiva a eliberat titluri de proprietate persoanelor indreptatite.

După 1990 a inceput sa se reopareze evidenta tabulara in Cartea Funciara nr.3915 a localității Satulung si astfel fiecare entitate persoana fizica sau juridica ce era proprietar sau folosea teren in zona sa poata reglementa situația juridica a terenului.

Prin lucrarea topo-cadastrala nr.321/A/1998 înregistrata la Biroul de Carte Funciara Brașov s-a reglementat situația juridical a terenului si construcțiilor ce fac parte din patrimoniul „ Scolii Speciale Bradet-Sacele” astfel:

A+302 Curți si construcții de 90992,42 mp

cu următoarea evidenta de proprietari:

B+9; 10 Statul Roman - asupra terenului si

B + 135 Școala ajutătoare Bradet - asupra construcțiilor,

c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan :

Terenul in suprafața totala de 90992,42 mp este in intravilanul Municipiului Sacele

 • d) Studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere

Studiul topografic este întocmit de către Hanganu Horatiu posesor de Certicat de autorizare seria BV nr 224. Locația are interval in sistemul de referința național:de proiecție Stereografic 1970 s-a făcut după bornele geodezice FI749 si F3257.


Punct

X

Y

1

451932,18

559956,44

2

451753,34

559694,83

3

451740,42

559682,88

4

451701,38

559653,72

5

451533,30

559871,10

6

451748,01

560088,58

7

451759,01

560096,73

8

451840,29

560031,54


- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări;

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții

Obiectivul investiției:

 • - completarea sistemului de încălzire actual care folseste combustibil fosil GPL si energie electrica cu sisteme care utilizează energie solara si energie geotermala, care vor conduce la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.

Scopurile investiției:

 • - imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice

w          folosite pentru încălzire si reducerea consumului de energie electrica pentru

prepararea apei calde menajere, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante ;

 • - reducerea costurilor de încălzire pe e o perioada lunga de timp.

f) Situația existenta a utilităților si analiza de consum:

La aceasta data locația in studiu este racordata la apa curenta si conform cu facturile emise de către Regia Autonoma de Gospodărie Comunala si Prestări Servicii Sacele R.A consumul de apa rece este de 900 mc pe an. Apa calda nu se contorizeaza fiind produsa in regim propriu.

Locația este racordata la sistemul național de energie electrica in sistem monofazic si trifazic si consuma intr-un an 28.000 kwh.

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovării :

V'          Pentru varianta propusa trebuie apa curenta si sistem trifazic de energie electrica care

exista

Soluții tehnice de asigurare cu utilitati:

Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru asigurarea utilităților in cazul variantei propuse.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului :

Prin realizarea investițiilor propuse se vor reduce emisiile de CO2 de la 78.899,71 kg la 30.459,66 kg kg CO2/an. Rezultând un indice de reducere al poluării de 2.59 ori ; Emisia de CO2 se va reduce in cazul investiției cu 61,3%

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției.

  Lucrare

  Luna

  1 întocmirea caietului de sarcini

  Lunal

  2 publicarea cererii de oferte

  Luna 1

  3 analizarea ofertelor

  Luna 2

  4 semnarea contractului cu furnizorul

  Luna 2

  5 executarea a 36 foraje lățime 450 mm, 12 m adâncime si montarea colectoarelor geotermale

  Luna 3-5

  6 aprovizionarea instalatiiei solare, geotermale si a caloriferelor

  Luna 3-5

  7 refacerea solului

  Luna 5

  8 montajul pompelor de căldură, sistemului solar si a caloriferelor

  Luna 6

  10 punerea in funcțiune

  Luna 7

  11 recepția finala

  Luna 7

Costurile estimative ale investiției 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

Deviz general:

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

lei fara tva

euro fara tva

lei cu tva

euro cu tva

Capitolul 1

cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1 obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2 amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3 amenajarea pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

16,806.00

3,982.46

19,999.14

4,739.13

total capitol 1

16,806.00

3,982.46

19,999.14

4,739.13

Capitolul 2

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

total capitol 2

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1 studii de teren

2,000.00

473.93

2,380.00

563.98

3.2 taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

473.93

2,380.00

563.98

3.3 proiectare si inginerie

56,000.00

13,270.14

66,640.00

15,791.47

3.4 organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5 consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6 asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

total capitol 3

60,000.00

14,218.01

71,400.00

16,919.43

Capitolul 4

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru investiția de baza

0.00

0.00

0.00

4.1 construcții si instalații

693,270.00

164,281.99

824,991.30

195,495.57

4.2 montaj utilaje tehnologice

164,698.20

39,028.01

195,990.86

46,443.33

4.3 utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4 utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5 dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6 Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

total capitol 4

857,968.20

203,310.00

1,020,982.16

241,938.90

Capitolul 5

0.00

0.00

0.00

alte cheltuieli

0.00

0.00

0.00

5.1 organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

51.1 lucrări de construcții

10,000.00

2,369.67

11,900.00

2,819.91

5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2 comisioanne , cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3 cheltuieli diverse si neprevăzute

9,000.00

2,132.70

10,710.00

2,537.91

total capitol 5

19,000.00

4,502.37

22,610.00

5,357.82

capitolui 6

0.00

0.00

0.00

cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.00

0.00

0.00

6.1 pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2 probe tehnologice si teste

5,000.00

1,184.83

5,950.00

1,409.95

total capitol 6

5,000.00

1,184.83

5,950.00

1,409.95

total general

958,774.20

227,197.68

1,140,941.30

270,365.24

din care C+M

857,968.20

203,310.00

1,020,982.16

241,938.90

Deviz pe obiective

Nr. Crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fara TVA

Val TVA,ron

preț unitar

Buc

RON

EURO fara tva

19%

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.0

0.0

2

Construcții: rezistenta ( fundații, structura de rezistenta)

0.0

0.0

si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentări, finisaje)

0.0

0.0

3

Izolații

0.0

0.0

4

Instalații electrice interioare

0.0

0.0

5

Instalații sanitare

0.0

0.0

6

Instalații de incalzire, ventilație, climatizare

0.0

0.0

instalație panouri solare

Panou TERMOSOLARE,MP 15

1755.46

15

26,332.8

6240

5,003

tank 1500 1 cu izolație

9351.52

1

9,351.5

2216

1,777

Schimbător sferic

5941.76

1

5,941.8

1408

1,129

• • ■

stafie solara

3270.5

1

3,270.5

775

621

vas expansiune solar

1202.7

1

1,202.7

285

229

vas expansiune tank

1320.86

1

1,320.9

313

251

antigel -25

18.99

48

911.5

216

173

vana amestec apa calda

320.72

1

320.7

76

61

vana cu 3 cai

4.22

147

620.3

147

1 18

recîrculare acm

4.22

109

460.0

109

87

conducta dubla inox 20/18

147.7

47

6,941.9

1645

1,319

piesa capat conducta DN 15

16.88

17

287.0

68

55

piesa racord

16.88

25

422.0

100

80

set motaj panouri

4.22

512

2,160.6

512

411

prinderi pe tabla Undab

59.08

13

768.0

182

146

INSTALAȚIE GEOTERMALA

0.0

0

0

Pompa de 33kW

72773.9

3

218,321.7

51735

41,481

Modul comanda

7828.1

3

23,484.3

5565

4,462

Racord

548.6

6

3,291.6

780

625

Colector tip elîcoidal 24

0

3

0.0

0

0

cosuri;contine:

sonda captare elicoidala 5 m/75 m conducta

2278.8

72

164,073.6

38880

31,174

distribuitior tur 24 cai,regulator debit,aerisire, racord DN20

8862

3

26,586.0

6300

5,051

distribuitior retur 24 cai,racord service,aerisire,racord DN20

8355.6

3

25,066.8

5940

4,763

sistem fixare distribuitoare

168.8

3

506.4

120

96

mufe pt. sudura electrica

63.3

144

9,115.2

2160

1,732

conducta legare intre sonde si distribuitoare

6.33

800

5,064.0

1200

962

pompa antigel

2363.2

1

2,363.2

560

449

antigel ecologic

23.21

1000

23,210.0

5500

4,410

calorifere putere termica 1600 v 55 buc

1772.4

55

97,482.0

23100

18,522

calorifere putere termica 1060 v 13 buc

1012.8

13

13,166.4

3120

2,502

Accesorii calorifere

21,226.6

5030

4,033

0.0

0

0

TOTAL 1 FARA TVA

693,270.0

164,282.0

131,721

II MONTAJ

0

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0

montaj panouri solare

0

robineti/tevi

3,494.2

828.0

664

pompa recirculare acm/pompa încălzire 2 BUC

1,688.0

400.0

321

tablou autom

759.6

180.0

144

manopera

7,596.0

1,800.0

1,443

montaj pompe geotermale

0.0

0.0

0

robineti/tevi

10,128.0

2400.00

1,924

pompa circulație

3,798.0

900.00

722

vas expansiune 801

1,645.8

390.00

313

manopera

119,763.6

28,380.0

22,755

montaj calorifere

15,825.0

3,750.0

3,007

TOTAL II FARA TVA

164,698.2

39,028.0

31,293

III PROCURARE

0

Utilaje si echipamente tehnologice

0.0

0.0

0

Utilaje si echipamente de transport

0.0

0.0

0

• • ■

Dotări

0.0

0.0

0

TOTAL III ( FARA TVA )

0.0

0.0

0

TOTAL ( TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III FARA TVA )

857,968.2

203,310.0

163,014

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Lucrare

luna

VALOAREA PE ETAPE FARA TVA

1 întocmirea caietului de sarcini

Lunal

0

2 publicarea cererii de oferte

Luna 1

3 analizarea ofertelor

Luna 2

0

4 semnarea contractului cu furnizorul

Luna 2

0

5 executarea a 36 foraje lățime 450 mm, 12 m adâncime si montarea colectoarelor geotermale

Luna 3-5

70.039,20

6 aprovizionarea instalatiiei solare, geotermale si a caloriferelor

Luna 3-5

633.270,0

7 refacerea solului

Luna 5

16.806,0

8 montajul pompelor de căldură, sistemului solar si a caloriferelor

Luna 6

164.698,2

10 punerea in funcțiune

Luna 7

5000,0

11 recepția finala

Luna 7

0

TOTAL

889.814

5 Analiza cost-beneficiu:

1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei

de referință:

Situația actuala economica si de mediu este următoarea:


Combustibil

U.M.

Cantitatea anuala

Preț lei/u.m

Valoare lei

Emisie de

C02/u.m

Emisie de

CO2 totala, kq

GPL

Jss

25.000

5.36

134.000

2,952

73.800

Energie electrica pt apa calda

kwh

8.100

0,4319

4.163,08

0,70051

5.674,13

Total

138.163,08

79.474,13

Varianta 1 analizata- completarea sistemului actual numai cu panouri solare

Combustibil

U.M.

Cantitatea anuala

Preț lei/u.m

Valoare lei

Emisie de CO2/u.m

Emisie de CO2 totala, kg

Investiție lei cu TVA

GPL

kg

17.500

5.36

93.800

2,952

51.660

0

EE furnizata de panou pentru încălzire si apa calda

kwh

200.090

0

0

0

0 (140.165 KG CO2 economisiți)

648.951 ( cu TVA) 545.337

(fara TVA)

Total

93.800

51.660

648.951 ( cu TVA) 545.337 ( fara TVA)

Având in vedere ca instalația de captare a energiei solare funcționează minim 20 de ani si considerând ca va avea o amortizare constanta, facand abstracție de cheltuielile de funcționare care sunt nesemnificative am ajunge la un cost 648.951/ 20= 27,267 lei pe an

VARIANTA II

Completarea sistemului actual cu 3 pompe geotermale de 33 kw fiecare

Combustibil

U.M.

Cantitatea anuala

Preț lei/u.m

Valoare lei

Emisie de CO2/u.m

Emisie de

CO2 totala, kg

Investiție lei

GPL

kg

1,250

5.36

6.700

2,952

3.690

0

Energie electrica consumata de către pompe

kwh

42,480

0,4319

18.347,1

0,70051

29.757,66

933.100(cu TVA) 784.117,6 ( fara TVA)

Energie electrica consumata pentru apa calda

kwh

8.100

0,4319

4.163,08

0,70051

5.674,13

Total

29.210,18

39.121,79

933.100( cu TVA) 784.117,6 ( fara TVA

Luând in calcul faptul ca instalația geotermala funcționează mimin 20 de ani si considerând ca va avea o amortizare constanta rezulta o amortizare pe an de 39.205 lei.

Varianta 3

Combustibil

U.M.

Cantitatea anuala

Preț lei/u.m

Valoare lei

Emisie de CO2/u.m

Emisie de

CO2 totala, kg

Investiție lei cu TVA

GPL

kg

250

5.36

1340

2,952

738

0

Energie electrica consumata de către pompe

kwh

42.480

0,4319

18.347,11

0,70051

29.757,66

933.1OO( cu TVA) 784.117,6 ( fara TVA

EE furnizata de panou pentru încălzire si apa calda

kwh

7.608 (cf. simulării afișate )

0

0

( 5329, kg CO2 economisiți)

87.881,5) cu TVA) 73.850 ( fara TVA)

Total

19.687,11

30.496

1.020.981,5 ( cu TVA) 857.967,6( fara TVA)

Luând in calcul faptul ca instalațiile geotermale si solare funcționează mimin 20 de ani si considerând ca va avea o amortizare constanta rezulta o amortizare pe an de 42.898,38 lei/an

5.2 Analiza opțiunilor

Recomandam varianta 3 deoarece din punct de vedere al impactului cu mediul este cel mai avantajos.

Se reduce emisia de CO2 de la 79.474 kg la 30.496 kg/ an, iar cheltuielile de exploatare scad de 138.163 lei la 19.787 lei.

Situația sintetica a variantelor analizate se prezintă astfel:


VARIANTA

CHELTUIELI DE EXPLOATARE ANUALE lei/an

EMISIA DE

CO2 kg/an

INVESTIȚIE lei

RATA ANUALA A AMORTIZĂRII INVESTIȚIEI

RATA RECUPERĂRII INVESTIȚIEI

Situația actuala

138.163

79.474

0

0

0

Varianta 1

93.800

51.660

648.951

32.448

Varianta 2

29.210

39.128

784.117

39.205

Varianta 3

19.687

30.496

857.967

42.898


Varianta 1 numai cu panouri solare nu satisface din punct de vedere termic consumul fiind necesara si utilizarea centralei pe GPL producând astfel 51.660 kg CO2.

Varianta 2 numai cu pompe geotermale se produc 33.447,66 kg CO2 dar nu asigura apa calda necesara.

5.3 Analiza financiara

( Nr. crt.

Surse de finanțare

Valoare (lei)

i                       •

1

Valoarea totală a proiectului

1.140.941,30

ii

Valoarea neeligibilă a proiectului

2.000

iii

Valoarea eligibilă a proiectului

1.138.941,30

i            1

Ajutor financiar nerambursabil solicitat

949.117,44

! 2

I

Contribuția solicitantului

191.823,86

a) Identificarea veniturilor

Prin implementarea acestei investiții se vor obține economii la factura de energie electrica si GPL de la 138.163,08 lei la 19.687,11 lei si se va reduce emisia de CO2 de la 78.899 kg la 30.496 kg.

Mentenanta este mai ieftina datorita noii tehnologii care practic, pentru panouri solare nu necesita nicio intervenție deoarece nu are piese in mișcare, iar pompele geotermale au termen de garanție de trei ani si durata de serviciu de peste douăzeci ani.

In anexa 3 se prezintă Cash flow-ul proiectului calculat cu un soft special destinat sistemelor de enegii regenerabile, in care s-au introdus următoarele date:

 • -  Investiția se derulează in totalitate in anul 1 si incepe sa producă venituri imediat după darea in funcțiune;

 • -  Total economii 118.475,89 lei/an;

 • -  Total costuri de exploatare de 19.687,11 lei/an;

 • -  Rata de actualizare de 5 %;

 • -  Perioada de exploatare(analizata) 15 ani;

 • -  Valoarea investiției directe 958.774,20 lei.

Din aceasta simulare rezulta pentru varianta aleasa următorii indicatori:

 • -  Valoarea neta de actualizare de 28,663 lei;

 • -  Rata interna de rentabilitate este 0,55%;

 • -  Raportul cost beneficiu este de 1,02%.

5.4 Analiza de senzitivitate

Prezentata in anexa 4 : se ia in calcul o creștere a costului energiei electrice si a GPL cu 5 %

Creșterea totala a cheltuielilor va fi de la 19.687, 11 lei la 20.671,46 lei.

In simularea analizei am prevăzut creșterile costurilor începând cu anul al treilea si s-au obtinut următoarele rezultate :

 • -  Total economii 117.491,54 lei /an;

 • -  Total costuri de exploatare de 20.671,46 lei/an;

 • -  Rata de actualizare de 5 %;

 • -  Perioada de exploatare(analizata) 15 ani;

 • -  Valoarea investiției directe 958.774,20 lei.

Din aceasta simulare rezulta pentru varianta aleasa următorii indicatori:

 • -  Valoarea neta de actualizare de 3.213 lei;

 • -  Rata interna de rentabilitate este 0,22%;

 • -  Raportul cost beneficiu este de 1,00%.

5.5 Analiza de risc

Prezentata in anexa 5 din care reiese ca valoarea neta de actualizare si rata interna de rentabilitate ating un nivel subunitar in cazul in care prețul energiei electrice si al GPL creste mai mult de 5 % de exemplu 8 %.

Anexa 1 Plan topografic

Anexa 2 Tabel transformare copie după etichete energie electrica Transilvania sud

Anexa 3 Analiza financiara Cash flow-ul 2 pagini

Anexa 4 Analiza de senzitivitate 2 pagini

Anexa 5 Analiza de risc 2 pagini

Anexa 6 Studiu hidrogeologic preliminar

Copii după Extras CF, facturi energie electrica apa si GPL

Plan parter, etaj si mansarda