Hotărârea nr. 235/2009

Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2010


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 235

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul nr. 7852/28.09.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2010;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.1,5 și 8;

Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, precum și dispozițiile art. 23, alin.(2) lit.”b” și alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2010, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemnează,


SECRETAR, Mariana/Tihărău

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDlf A PERSOANELOR BRAȘOV

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2010Funcția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr. maxim de funcții publice ocupate

Nr.maxim de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr./i/axim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director executiv în cadrul aparatului propriu al auloritatilor administrației publice locale

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

5

2

3

0

0

1

0

1

Total categorii de funcționari publici de conducere

6

2

3

0

0

1

0

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

2

0

3

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

5

4

1

0

2

0

0

0

consilier juridic clasa l grad profesional principal

1

1

0

2

1

2

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

1

2

1

0

1

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

2

0

2

0

0

0

0

0

consilier clasa 1 grad profesional asistent

5

4

1

2

1

2

0

1

consilier clasa I grad profesional principal

6

6

0

2

3

2

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

4

4

0

3

0

3

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

inspector clasa 1 grad profesional principal

2

0

2

0

0

0

0

1

inspector clasa 1 grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa l

32

22

11

10

7

10

0

4

referent clasa III grad profesional asistent

2

1

1

0

1

0

0

0

referent clasa 111 grad profesional principal

2

2

0

0

1

0

0

0

referent clasa 111 grad profesional superior

8

5

3

0

1

0

0

0

Total funcții publice clasa 111

12

8

4

0

3

0

0

0

Total funcții publice execuție

44

30

15

10

10

10

0

4

Total funcții publice

50

32

18

10

10

11

0

4


Notă:

Promovarea și recrutarea personalului se va face în limita fondurilor bugetare aprobate.


DIRECTOR EXEClxfIPIRECȚIA GABRIELA UNGUReIWUTEANĂ > | /o COMUNITARĂ o (/) / de evidentă / \A PERSOANELOR /    \     * I •SINDICAT PRO^NES BRAȘOV PREȘ1 CIAN


DINTE / ț.

|eqrg^^|iariana