Hotărârea nr. 234/2009

Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2010


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanBd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 234

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul nr. 7852/28.09.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2010;

Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, precum și dispozițiile art. 23, alin.(2) lit.”b” și alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 5 și 8;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2010, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR,

Mariana Țihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                       Președinte

Plan de ocupare a funcțiilor publice - pentru anul 2010                                             AristomCăncescu

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală                / /

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

1

1

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

5

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

2

2

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

12

11

1

1

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

2

2

Total categoria funcționari publici de conducere

1

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

5

4

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

4

4

3

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

3

3

consilier juridic clasa I grad profesional superior

9

7

2

1

consilier clasa I grad profesional debutant

2

1

1

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

25

19

6

2

20

2

4

consilier clasa I grad profesional principal

20

12

8

22

10

7

15

5

consilier clasa I grad profesional superior

68

64

4

11

4

7

2

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

Expert clasa 1 grad profesional superior                         V

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa 1

134

in

23

. /EE38

- EE' 34

•• •—EE .13

25

14

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

2

1

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

0

1

1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

15

10

5

3

2

funcții publice specifice clasa III

Total funcții puîice clasa III

:n<p.ppp-vl«

10

0

3

0

0

3

Total funcții publice execuție

:-<PP:-153

. ■   123

:::: 30

38

38

13

25

18

Total funcții publice

■■iii

31

38

38

13

25

19

Director executiv,Șef servietp, Tisbia PQsedaruAviz consultativ Organizație Sindicală, Președinte Sindicat / Gherghe Mircea)
\\