Hotărârea nr. 233/2009

Hotărârea.nr. 233 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.233

din data 14.10.2009

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul nr.6759/25.08.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, cu următoarele modificări:

-modificări la nivelul organigramei, prin trecerea postului de administrator financiar patrimoniu din subordinea secretarului șef în subordinea șefului de birou financiar contabil

-modificări la nivelul statului de funcții, prin transformarea funcției de bază pentru șef birou financiar contabil, din administrator financiar studii medii, tr.I, în administrator financiar, studii superioare, gr.I;

Modificările propuse nu afectează bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2009;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5 -pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din O.U.G nr. 118/2006, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Școala Populară de Arte și Meserii


“Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu”Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII

„TIBERIU BREDICEANU”BRASOV ANEXA LA STATUL DE FUNCȚII

ORGANIGRAMA


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECTOR

1

_____▼________

SECRETAR SEF

TOTAL POSTURI APROBATE : 56 Posturi de conducere              4

Posturi de execuție                52CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “T1BERIU BREDICEANU” BRAȘOV

STA T DE FUNCȚIUNI PERSONAL DIDACTIC

^Categoria de p&șonal

Nr.

Posturi

Salar de încadrare

Salariu de Merit 15 %

Total salar baza

Spor vechime

Sporuri cf.Legii 128/1997 (15%.sp.doctorat)

TOTAL

Plata iu

ora

TOTAL

Personal didactic

45

23800

631

24431

3694

284

28409

33824

62233

PERSONAL DE CONDUCERE .DIDACTIC AUXILIAR și NEDIDACTIC

^'""^Categoria de

^Pe<sonal

Nr. Posturi

Salar de încadrare

Indemnizație Conducere %    lei

Salariu de Merit (15%)

Sporuri cf.Legii 128/1997 (15%stabilitate)

Total salar baza

Spor vechime

Spor (CFPP)

25%

TOTAL

Personal de conducere,didactic auxiliar si nedidactic

11

12286

1074

747

412

14.519

3.451

530

18.500

Director-Consilier- Gradul I

1

2.234

335

2.569

642

3.211

Director adjunct -Referent-Gradul I

1

1.002

401

1.403

351

1.754

Sef birou financiar contabil-(administrator financiar) treapta I

1

1.696

424

2.120

530

530

3.180

Secretar sef-1 A

1

1.245

249

241

241

1.976

494

2.470

Administrator financiar (patrimoniu)treapta 1

2

2.286

171

171

2.628

658

3.286

Analist (programator)ajutor

III

1

900

900

45

945

Casier- magaziner I

1

829

829

207

1.036

îngrijitor 1

2

1.350

Z/O f   A

1.350

338

1.688

Muncitor IV

1

744

ii-------

744

186

930

LICA ziN^OVâtl IICR1STINA