Hotărârea nr. 232/2009

Hotărârea.nr. 232 - privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 232

din data 14.10.2009

- privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2009-2010 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul nr. 7504/24.09.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2009-2010 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și „d”, precum și alin.(5) lit.”a”, pct.l și 4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2009-2010 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceahtt?^Vâ|dV


/      //o r-t-


Contrasemnează, SECRETAR

Mariana Țihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                      /

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII„T1BERIU BREDICEANU,,


APROBAT

| . APROBAT

COMISIA 4

PREȘEDINTEI

Ing.A.CĂNCES

CU

PLAN DE ȘCOLARIZARE REALIZAT IN

URMA EXAMENULUI DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE AN SK

J0LAR 2009-2010

DURATA DE STUDIU (ani)

NR. CATED RE

1 Wn \)1

AN

11

AN

III

AN IV

AN V

SP

TOTAL

1

CANTO ( clasic,muzică ușoară . muzică populară)

3

9,07

70

66

34

17

187

2

PIAN

5

6,06

51

29

18

13

6

1

118

3

VIOARA

5

1

4

4

6

3

3

20

M

ACORDEON

3

0.07

2

6

8

CHITARA

3

5

62

16

15

3

96

■&

INSTRUMENTE DE SUFLAT

(NAI.FLAUT.BLOCKFLOTE.

CLARINET,TROMPET A,SAXOFON)

3

2,09

25

14

10

1

50

7

ORGA ELECTRONICĂ

3

2,09

23

13

12

2

50

8

INSTRUMENTE DE PERCUTlE(baterie)

2

0,17

7

11

18

9

COREPET1T1E

2-3

3

10

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

2

1.09

44

32

1

77

11

DANS CLASIC INTERPRETI(BALET)

5

1.07

20

22

23

20

13

2

100

12

DANS MODERN

2

0.02

6

10

16

13

PICTURA

3

1

39

8

6

53

14

SCULPTURA+CERAM1CA

3

0.04

4

2

2

2

10

15

GRAFICA

3

4,03

40

33

28

15

116

16

ARTA DECORATIVA

3

0,09

13

9

1

2

25

17

ICONOGRAFIE

3

1

6

13

1

2

22

18

DESIGN VESTIMENTAR

3

1

19

11

3

33

19

ACTORIE

2

1.03

20

16

6

42

20

TEORIE SI SOLFEGI1

3

0.09

21

ISTORIA MUZICII

2

0.09

22

ISTORIA ARTEI

3

0.09

TOTAL

44,61

455

305

159

36

22

54

1031

TOTAL CATEDRE

= 44,61

TOTAL ELEVI

= 1031

TOTAL CLASE

=   51

TOTAL ELEVI ANUL I

=  455

DIRECTOR

CRIST1NA

ȘCOALA O POPULARA      /

DE ARTEjfX3^/?/

Șl MESERy V lV-f P <■ 1IBER1U BREDICtANU jj brașov //