Hotărârea nr. 23/2009

privind asocierea Judeţului Braşov în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de apă Sibiu”


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV™


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.BrașovF-16


C onsiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR. 23

Din data de 13.02.2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de apă Sibiu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 13.02.2009;

Având în vedere:

 • •  Raportul de specialitate nr. 1089/09.02.2009 al Direcției Coordonare, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 6 și 8 ;

 • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11, art. 91 al. 1 lit. e) si al. 6 lit. c), precum și a art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicate și actualizate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă asocierea Județului Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu unitățile administrativ-teritoriale menționate în anexa nr. 1, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară denumită „Asociația de Apă Sibiu”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, înființată conform art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare.

Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, în forma prevăzută în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aproba Actul adițional la Actul Constituiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ Asociația de Apă Sibiu „ prevăzut în Anexa nr. 4 și Actul Adițional la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ Asociația de Apă Sibiu „ prevăzut în Anexa nr. 5.

Art. 4 - Asociația de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” are sediul în România, municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, jud. Sibiu și un patrimoniu inițial de 5700 RON. Se aprobă participarea Consiliului Județean Brașov la patrimoniul Asociației cu o contribuție în numerar în valoare de 300 (trei sute) lei și cotizația pentru primul an la suma de 19.200 lei/an ( 1.600 lei/luna x 12 luni ).

Art. 5 - Se împuternicește Dl. Aristotel CĂNCESCU, președintele Consiliului Județean Brașov, cetățean român, născut la data de 17.01.1952 la Timișoara, domiciliat în Brașov. Str. Stâncii, nr. 8, posesor al C.I. seria BV, nr. 204741, eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 05.04.2002, să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Brașov, actul adițional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, anexate la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează dl. Aristotel CĂNCESCU, președintele Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în organele de conducere ale Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”.

Art 6 - Se împuternicește D-nul Nistor Dorin Ilie - secretar al județului Sibiu, cetățean român, născut la data de 16.07.1970, domiciliat în Sibiu, posesor al C.L seria SB, nr. 297196, eliberată de S.P.C.L.E.P. Sibiu, la data de 02.03.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sibiu.

Art 7 - Se împuternicește Direcția Coordonare, Integrarea Europeană și Direcția Economică cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

z PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Mariana TIHĂRĂU

/ICONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO Aristo^ CĂNCESCU

Nr. 23

Adoptată în ședința ordinară din data de 13.02.2009.

Cu un număr de 32 voturi din numărul total de 35 consilieri în funcție.

ANEXA nr.l la H.C.J. 23/13.02.2009

Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”:

 • 1. Municipiul Sibiu

 • 2. Județul Sibiu

 • 3. Orașul Avrig

 • 4. Orașul Ocna-Sibiului

 • 5. Orașul Cisnădie

 • 6. Comuna Șura Mică

 • 7. Comuna Sadu

 • 8. Comuna Poiana Sibiului

 • 9. Comuna Păuca

 • 10. Comuna Șura Mare

 • 11. Comuna Loamneș

 • 12. Comuna Vurpăr

 • 13. Comuna Ludoș

 • 14. Comuna Apoldu de Jos

 • 15. Comuna Rășinari

 • 16. Comuna Roșia

 • 17. Comuna Jina

 • 18. Comuna Slimnic

 • 19. Comuna Șelimbăr

20.Orașul Tălmaciu

21.Orașul Miercurea Sibiului

 • 22. Comuna Cristian

 • 23. Municipiul Făgăraș

ANEXA nr. 2 la H.C.J. ar.23/13.02.2009

ACTUL CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitarâ de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ ASOCIAȚIA DE APĂ „ SIBIU

 • I. Asociații:

 • 1. județul Sibiu , prin Consiliul Județean..........., cu sediul în........., str.....nr.....Județul

cod .... reprezentat de............, în calitate de președinte al Consiliului Județean............, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean........nr.......din

 • 2. municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu , cu sediul în........., str

....Județul........ cod..........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local..........nr........din

 • 3. orașul Avrig , prin Consiliul Local al orașului Avrig, cu sediul în.......... str.....nr.....Județul

......., cod .... reprezentat de............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local.........nr.......din

 • 4. Orașul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului, cu sediul în.........

.... nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din

 • 5. Orașul Orașul Cisnadie, , prin Consiliul Local al orașului Cisnadie,, cu sediul în

str.....nr....., județul.........cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 6. Comuna Șura Mică , prin Consiliul Local al comunei Șura Mică ,. cu sediul în........., str.

.... nr...... județul.........cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 7. Comuna Sadu , prin Consiliul Local al comunei Sadu ,, cu sediul în........., str.....nr.....,

județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 8. Comuna Poiana Sibiului , prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului , cu sediul în

........., str.....nr...... județul......... cod.........., reprezentat de........... în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 9. Comuna Păuca , prin Consiliul Local al comunei Păuca , cu sediul în........., str.....nr......

județul.........cod...........reprezentat de...........în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 10. Comuna Șura Mare , prin Consiliul Local al comunei Șura Mare , cu sediul în..........

str.....nr......județul........, cod........... reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 11. Comuna Loamneș , prin Consiliul Local al comunei Loamneș , cu sediul în........., str.

.... nr.....Județul........, cod...........reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 12. Comuna Vurpăr , prin Consiliul Local al comunei Vurpăr , cu sediul în.......... str.....

nr......județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 13. Comuna Ludoș . prin Consiliul Local al comunei Ludoș , cu sediul în........., str.....

nr...... județul......... cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 14. Comuna Apoldu de jos . prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos , cu sediul

în.......... str.....nr......județul.........cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 15. Comuna Rășinari , prin Consiliul Local al comunei Rășinari , cu sediul în.........,

str.....nr......județul......... cod........... reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 16. Comuna Roșia . prin Consiliul Local al comunei Roșia , cu sediul în........., str.....

nr......județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 17. Comuna Jina , prin Consiliul Local al comunei Jina , cu sediul în........., str.....

nr......județul.........cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 18. Comuna Slimnic , prin Consiliul Local al comunei Slimnic , cu sediul în.........,

str.....nr....., județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 19. Comuna Șelimbăr , prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr . cu sediul în

........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de........... în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

20 . Orașul Tălmaciu , prin Consiliul Local al orașului Tălmaciu . cu sediul în..........

str.....nr.....Județul......... cod........... reprezentat de........... în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Flotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 21. . Orașul Miercurea Sibiului , prin Consiliul Local al orașului Miercurea Sibiului ,

cu sediul în........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 22. . Comuna Cristian , prin Consiliul Local al comunei Cristian , cu sediul în.........,

str.....nr......județul........, cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 23..Municipiul Făgăraș , prin Consiliul Local al municipiului Făgăraș , cu sediul în ........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare " Asociația de Apă Sibiu " (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr, 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 .

 • II. Denumirea

Denumirea Asociației este "Asociația de Apă Sibiu „ , conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 58476 din .16.01.2008 , eliberată de Ministerul Justiției.

 • III. Sediul

Sediul Asociației este în România, Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3

 • IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sibiu

 • V. Voința de asociere/scopul Asociației

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației "Asociația de Apă Sibiu „ ", constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art, 31A1 din Legea nr. 51/2006 . cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21A1 din Legea nr. 241/2006 , cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. gAl) din Legea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrațiv-teritoriale membre ale Asociației.

 • VI. Patrimoniul inițial

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 6900 lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • - 300 lei-județul Sibiu;

 • - 300 lei-municipiul Sibiu;

 • - 300 lei-orasul Avrig;

 • - 300 lei- orașul Ocna-Sibiului;

 • - 300 lei- orașul Cisnădie

 • - 300 lei-comuna Șura Mică

-300 lei- comuna Sadu

-300 lei-comuna Poiana Sibiului

-300 lei -comuna Păuca

-300 lei -comuna Sura Mare

-300 lei comuna Loamnes

-300 lei-comuna Vurpar

-300 lei -comuna Ludoș

-300 lei-comuna Apoldu de Jos

-300 lei- comuna Rășinari

-300 lei-comuna Roșia

-300 lei- comuna Jina

-300 lei-comuna Slimnic

-300 lei- comuna Șelimbăr;

-300 lei-orasul Tălmaciu

-300 lei-orasul Miercurea Sibiului;

-300 lei - comuna Cristian

-300 lei-municipiul Fagaras

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unui spațiu din imobilul situat administrativ in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, domeniul public al Municipiului Sibiu, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/29.11.2007

 • (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre:

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

 • (4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

VII. Primele organe de conducere, administrare și control

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • - dl....., numit de Consiliul Județean

 • - dl....., numit de Consiliul Local al

 • - dl......numit de Consiliul Local al

 • - dl....., numit de Consiliul Local al

 • - etc.

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Adm inistrarea Asociație i

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 2 ani.

Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director:

 • - Klaus Werner Iohannis, - președintele Asociației;

(datele de identificare)

 • - .Martin Bottesch , președintele Consiliului județean Sibiu

(datele de identificare)

 • - Gheorghe Frăticiu-primarul orașului Avrig,

(datele de identificare)

 • - Dorin Ilie Nistor-secretarul Municipiului Sibiu

( date de identificare )

 • - Viorica Bândescu- director economic-Primaria Municipiului Sibiu

( date de identificare )

Controlul financiar intern al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

- .D-na Maria Hămbășan , cetatean roman, domiciliată in Sibiu, str. G-ral Balna nr. 19, titulara a C.I seria SB nr. 291235, eliberata de Pol Sibiu la data de 06.01.2006.

VIII. Pentru desfășurarea procedurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constituiv al Asociației de Apă Sibiu la Registrul Asociațiilor si fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sibiu se împuternicește dl Dorin Ilie Nistor , cetățean român , domiciliat în Sibiu, , titular al C.I., seria SB . nr.297196 , eliberata de SPCLEP la data de 02.03.2006 .

Prezentul act constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

Județul................

Prin președintele Consiliului Județean [semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna................

Prin primai’...............

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna...............,

Prin primar...............

[semnătura și ștampila]

........................ele.

ANEXA nr. 3 LA H.C.J. nr. 23/13.02.2009

STATUTUL

Asociației de dezvoltare intercomunitarâ de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU „

Asociații:

 • I. județul Sibiu , prin Consiliul Județean............cu sediul în........., str.....nr......județul

......., cod reprezentat de............, în calitate de președinte al Consiliului Județean............. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean........nr.......din

 • 2. municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu , cu sediul în........., str

....Județul......., cod..........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local..........nr........din

 • 3. orașul Avrig , prin Consiliul Local al orașului Avrig, cu sediul în........., str.....nr.....Județul

......., cod .... reprezentat de............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local.........nr.......din

 • 4. Orașul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului, cu sediul în........., str.

.... nr......județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din

 • 5. Orașul Orașul Cisnadie, , prin Consiliul Local al orașului Cisnadie,, cu sediul în

str.....nr.....Județul........, cod........... reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 6. Comuna Șura Mică . prin Consiliul Local al comunei Șura Mică ,, cu sediul în........., str.

.... nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 7. Comuna Sadu , prin Consiliul Local al comunei Sadu ,, cu sediul în........., str.....nr.....,

județul........, cod........... reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 8. Comuna Poiana Sibiului , prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului , cu sediul în

........., str.....nr...... județul........, cod...........reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 9. Comuna Păuca , prin Consiliul Local al comunei Păuca , cu sediul în........., str.....nr.....,

județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 10. Comuna Șura Mare , prin Consiliul Local al comunei Șura Mare , cu sediul în.........,

str.....nr...... județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • II. Comuna Loamneș , prin Consiliul Local al comunei Loamneș , cu sediul în........., str.

.... nr......județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 12. Comuna Vurpăr , prin Consiliul Local al comunei Vurpăr , cu sediul în........., str.....

nr....., județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 13. Comuna Ludoș , prin Consiliul Local al comunei Ludoș , cu sediul în........., str.....

nr.....Județul.........cod...........reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 14. Comuna Apoldu de jos , prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos , cu sediul

în........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 15. Comuna Rășinari , prin Consiliul Local al comunei Rășinari , cu sediul în..........

str.....nr.....Județul.........cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 16. Comuna Roșia , prin Consiliul Local al comunei Roșia , cu sediul în........., str.....

nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 17. Comuna Jina , prin Consiliul Local al comunei Jina , cu sediul în........., str.....

nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 18. Comuna Slimnic , prin Consiliul Local al comunei Slimnic , cu sediul în..........

str.....nr......județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 19. Comuna Șelimbăr , prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr , cu sediul în

........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 20. Orașul Tălmaciu , prin Consiliul Local al orașului Tălmaciu , cu sediul în.........,

str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 21. . Orașul Miercurea Sibiului , prin Consiliul Local al orașului Miercurea Sibiului ,

cu sediul în........., str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 22. . Comuna Cristian , prin Consiliul Local al comunei Cristian , cu sediul în.........,

str.....nr....., județul........, cod.........., reprezentat de...........în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

 • 23..Municipiul Făgăraș , prin Consiliul Local al municipiului Făgăraș , cu sediul în ..........str.....nr.....Județul........, cod.........., reprezentat de.........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local........nr.......din.......

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 . republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 , în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare "Asociația de Apă Sibiu persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAP. I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. - Denumirea Asociației este "Asociația de Apă Sibiu conform dovezii privind disponibilitatea denumirii 58476 din .16.01.2008 eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2. - (1) Sediul Asociației este în România, Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. - (1) Asociația se constituie în scopul reglementarii, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);

 • (2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • (3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 31A1 din Legea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21A1 din Legea nr. 241/2006 , cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. gAl) din Legea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare operatorul).

Art. 5. - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul, conform prezentului statut și actului constitutiv al acestuia;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

 • d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

 • g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:

 • 1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

 • 2. aplicarea principiului solidarității;

 • 3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

 • 4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

 • 5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;

 • 6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;

 • 7. buna gestiune a resurselor umane;

 • h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, conform art. 10 alin. (5) din Leuea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, să exercite în numele și pe seama lor următoarele drepturi și obligații legate de Serviciu:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu:

 • c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

 • d) consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • f) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:

 • (1) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • (ii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • (iii) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (iv) asigurarea protecției utilizatorilor;

 • g) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului;

 • i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;

 • j) aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

 • l) elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;

 • m) păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

 • (3) Redevența datorata de operator in baza contractului de delegare va reveni, proporțional, fiecărei unitati administrativ-teritoriale, membra in Asociație si care este semnatara a contractului de delegare.

CAP. III

Patrimoniul Asociației

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de69001ei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • - 300 lei-județul Sibiu;

 • - 300 lei-municipiul Sibiu;

 • - 300 lei-orasul Avrig;

 • - 300 lei- orașul Ocna-Sibiului;

 • - 300 lei- orașul Cisnădie

 • - 300 lei-comuna Șura Mică

-300 lei- comuna Sadu

-300 lei-comuna Poiana Sibiului

-300 lei -comuna Păuca

-300 lei -comuna Sura Mare

-300 lei comuna Loamnes

-300 lei-comuna Vurpar

-300 lei -comuna Ludoș

-300 lei-comuna Apoldu de Jos

-300 lei- comuna Rășinari

-300 lei-comuna Roșia

-300 lei- comuna Jina

-300 lei-comuna Slimnic

-300 lei- comuna Șelimbăr;

-300 lei-orasul Tălmaciu

-300 lei-orasul Miercurea Sibiului;

-300 lei - comuna Cristian

-300 lei-municipiul Fagaras

 • (3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unui spațiu din imobilul situat administrativ in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, domeniul public al Municipiului Sibiu, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/29.11.2007

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășură activități economice.

Art. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. IV

Asociații

Art. 10. - Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11.- Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală , plata urmând să se facă lunar, in transe egale , in data de 5 a fiecărei luni. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de 19.200 lei/an ( 1.600 lei/luna x 12 luni).

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului și/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor contractului de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (4) în cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociație.

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot negativ.

Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

 • b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);

 • c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

Art. 13. - Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

CAP. V

Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15. - Adunarea generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. - (1) Adunarea generala a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 , aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 , precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competențelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut, precum și drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale ;

 • l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2), sunt:

 • a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației, conform art. 23 alin. (3) lit. a);

 • b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g);

 • c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;

 • d) aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

 • e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • f) aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit.

 • b).

 • (4) Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.

Art. 17. - (1) în temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) operatorul;

 • b) strategia de dezvoltare;

 • c) politica tarifară;

 • d) contractul de delegare.

(2) în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Operatorul

 • 1. Operatorul, înființat potrivit art. 31A1 din Legea nr. 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, va fi o societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca acționari/asociați toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • 2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați.

 • 3. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor respecta avizul Asociației.

 • 4. în aplicarea prevederilor art. 31A1 alin. (2) lit. a) din Legea nr, 51/2006 , cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

 • a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;

 • b) propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;

 • c) propune introducerea unei acțiuni injustiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

 • d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;

 • e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;

 • f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

 • g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

 • h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor:

 • i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

 • b) Strategia de dezvoltare

 • 1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilitâții. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare.

 • 2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.

 • 3. Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare și fac parte integrantă din acesta.

 • 4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor).

 • c) Politica tarifară

 • 1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competența acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociație și după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform legislației în vigoare.

 • 2. De îndată ce asociații vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociația va avea atribuția de a aproba stabilirea, ajustarea și modificarea acestui tarif unic, în numele și pe seama acestora.

 • d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

 • 1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, în numele și pe seama asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, și, pe de altă parte, de operator.

 • 2. Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

 • 3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.

 • 4. Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul statut, va exercita în numele și pe seama acestora drepturile și obligațiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.

Art. 18. - Reprezentanții în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/3 din membri.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este președintele Asociației nu participă la ședință deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi.

 • (5) Adunarea generală va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar pe reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și 1) se iau în prezența a [trei pătrimi] din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) și e) și la art. 16 alin. (4) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare.

 • (6) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5) de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației.

 • (7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința asociaților în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței . De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului județean.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniția acțiune injustiție, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul director

Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru ) membri numiți de adunarea generală, pe o perioada de 2 ( doi) ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

 • e) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2):

 • a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociației;

 • b) asigură elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;

 • c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnicoedilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d) asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • f) monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:

 • (1) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • (ii) gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • (iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • (iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (v) asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației;

 • g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale , consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25. - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar intern al Asociației

Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27A2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 .

CAP. VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27. - Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice:

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30. Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. VII

Dispoziții finale

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII:

Județul.............................................

Prin președintele Consiliului Județean............................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna.....................................,

Prin primar..................................................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna......................................

Prin primar..................................................

[semnătura și ștampila]

.........................etc.

ANEXA 4

ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APA SIBIU”

în baza Hotărârii Adunări Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu” din data de.............prin care s-a aprobat primirea de noi membri

în cadrul Asociației,

în temeiul art.21 alin.2 lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu” se modifică astfel:

Art. I - Asociații - se completează cu următoarele unități administrativ-teritoriale:

1. județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 5, județul Brașov, reprezentat de domnul Aristotel Căncescu în calitate de Președinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/13.02.2009.

Celelalte articole rămân neschimbate.

Prezentul act a fost încheiat azi.................în........exemplare originale.

Asociația de Apă Sibiu

Prin Președinte al Consiliului Director

Județul Brașov

Prin Președinte Aristotel Căncescu

ANEXA 5

ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU”

în baza Hotărârii Adunări Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu” din data de.............prin care s-a aprobat primirea de noi membri

în cadrul Asociației,

în temeiul art.21 alin.2 lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu” se modifică astfel:

Asociații - se completează cu următoarele unități administrativ-teritoriale:

1. județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 5, județul Brașov, reprezentat de domnul Aristotel Căncescu în calitate de Președinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/13.02.2009.

Celelalte articole rămân neschimbate.

Prezentul act a fost încheiat azi.................în........exemplare originale.

Asociația de Apă Sibiu

Prin Președinte al Consiliului Director

Județul Brașov

Prin Președinte Aristotel Căncescu