Hotărârea nr. 229/2009

Hotărârea.nr. 229 - aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.09.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.229

din data de 14.10.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.09.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.09.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ședinței ordinare a Consiliului


Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al Județean Brașov, din data de 23.09.2009.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F - 17

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului. Județean Brașov

ținută în data de 23 septembrie 2do9

Domnul președinte Căncescu Aristotel constata că din cel 35 de consilieri județeni, lipsesc următorii: dl„Crăzbășan D șl dl.Epure S«.

La lucrările ședinței de astăzi participa secretarul județului, d-na Tihărău Mariana»

Dl.Canoeseu

Stimați colegi! Declar deschisă ședința de azi, 23.o5.2oo9, ședința care la ordinea de zi are 9 puncte, iar la Diverse are 11 subpuijțDte,

Dacă sînt observații la ordinea de zi?1

Dl.Mar cu

Domnule președinte! Legat de Diverse vin iar cu aceeași proble sînt puncte care puteau fi trecute pe ordinea de zi. De ce nu au fost trecute pe ordinea de zi? De ce nu au fost trecute aceste puncte, întreaga listă de la Diverse?

Dl.Or apă

Domnule președinte, stimați colegi! Aș dori să treceți la Diverse următoarea problemă: oonform Legii A48 privind protecția persoanelor cu dizabilități, fiind trecută d-na Ananla PX . care n face parte din ONG sa fie numit dl.Virgil Lazăr , ca .•■membru . v>, al Asociației Ne văzător Hor - Filiala Brașov în locul acesteia»

D-na Soneriu Mihaela

Vă rog să aprobați de principiu participarea C.J.Bv la licit țla de fonduri $rln Programul Operațional Sectorial - Creșterea Competitivității Economice 2do7-2d13. Este vorba numai de un acord de principiu și există și o adresă în acest sens cu suma solicitată

Dl .Crăc iun

Urmare a întilmirilor oficiale din iunie și septembrie 2co5 dintre reprezentanții Jud.Bv și a municipalității Nurer/uerg s-au stabilit cîteva domenii de cooperare de lingă durata, intre cele 2 părți. Un domeniu îl reprezintă promovarea valorilor culturale și istorice, precum și a potențialului turistic din cele < Teuivui.

In acest sens, C.J0 a fost invitat să participe la tîrgul de iarnă ce are loc la Nur^nberg în fiecare an în decembrie, avînd un stand propriu, locație în oare Brașovul să se poată prezenta în condiții optimea In aoelași timp, municipalitatea din Nurnberg este dispusă să pună la dispoziția C6jBun spațiu central în care să putem ameniaja un centru de informare turistică prin care să promovăm oferta turistică brașoveana» Pentru acest lucru, propun angrenarea upj>or agenții de turism brașovene și a unor ONG-url de profil pentru a se asigura un sprijin logistic și chiar financiar administrației județene, ^entru acest lucru vă rog să aprobați alocarea sumei de §.5oo EURO din totalul bugetului aprobat de CJBv pentru Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Bv, pentru a putea acoperi cheltuielile necesare prezenței județului la aceste manifestări.

DUQchi

Vă rog să fiți de acord să introducem pe ordinea de zi un punct legat de asocierea C.J. cu următoarele primării: Ungxa ,Viștea, Augustin, V.Buzăului, Drăguș, Mîndra,în vederea reabilitării drumurilor din aceste localități.

Dl.Dxăghlc1

Stimați colegi! Avînd în vedere că am observat că intră la Diverse 11 puncte, am obținut informații despre un sportiv pe numele lui Rîrnbeț Ioan, motiv pentru care doresc sa fie trecut la Diverse. Am discutat și cu colegii de la corai-âia de sport și ca o recunoaște! a rezultatelor obținute la Karate de acesta, doresc să fie recompensat cu o sumă de bani» Am discutat șl cu colegii de la sport și urmează ca din banii de care dispunem să fie și el recompensat.

Dl.Cciun

Am discutat la comisie această cerere șl propunem acordarea sumei de 2.5oo lei din bugetul comisiei de sport.

Dl.Boier iu

In vederea echilibrării bugetului comunei Voila, solicitant aprobarea acordării sumei de 4o.,ooo lei.

D-na Tirău

Legat de înlocuirea d-nel 'Ananka       există solicitarea

președintelui. Asociației Ne văzător ilor care dorește să facă parte din comisie și a fost prezent ieri la comisia de sănătate a C.Jcînd a solicitat ca să fie •           al acestei asociații brașovene

Dl.Veștea

Vad că au apărut și mai multe Diverse la punctul Diverse0 Legat de asocierea cu localitățile respective propuse, nu știu dacă s-au făcut niște hotărîri și pentru 1oc.Augustin.

In ceea ce privește alocarea de sume, dorim să avem șl sursa d finanțare. Nu este singura localitate - Augustin - care este în această situație.

Dl.Ochi

Legat de hotărîrlle pentru loc..Augustin, aceasta a fost scoasa de pe ordinea de zi; de ex. la Voila se acționează din venituri proprii - au cele Ad.qoo BON, dar fără o rectificare bugetară, nu se poate pentru că au nevoie de acoperirea acestor sume.

Dl.Veștea

Rog să nu apară la Diverse foarte multe materiale; vad oă tot apar 5-7 materiale la. acest punct0

Dl.Cănce sc u

Dar foarte multe puncte nu au trecut prin ordinea de zi.

De ex. avem acum o urgența - am primit contractul de la BCR, semnai de noi și BCR șl sînt niște condiții care au fost solicitate și ace sta este.și motivul pentru care doresc să votați; acesta șste și motivul pentru care propun spre dezbaterea plenului acest puncto

Sl.Ve ștea

■ In comisia 6 am lucrat pe acest material. Toate comisiile au lucrat și poate confirma acest lucru și Cuman C și noi, și cei oare au știut de acest material. Dar mă refer și la alte materiale

Dl.Cănceso u

Avem la Diverse 8 puncte și legea ne permite acest lucru»

Dl. Veștea

Trebuie să avem materialele și avizele de la comisii, dar șl banii necesari»

Dl.Cănce sc u

Am niște obiecții. Am avut șl discuții cu executivul pentru ca sînt puncte la care eu nu sînt de acord; de ex. forma actuală a PIDU în care se intenționează realizarea unor parcări în zona istori de lingă Spitalul Militar ,pr ec um șl în Parcul Tltulescu. Avem un buget limitat. Noi vrem să negociem cu Primăria, dar sa fim tratați ca niște parteneri de dialog, fiindcă șl PNL, PSD șl UDMR au primări în rîndul celor care sînt membrii al Agenției Metropolitane. Vrem să discutăm și să stabilim de accmun acord măcar prioritățile și aș pro pune plenului să facem această negociere. Am dorit să trecem special acest punct ca să fim trasați ca parteneri de dialog, -r-m propus și o comisie de negociere a CJ cu cei de la municipiu.

șțe_a

Aș dori să facem prezența, iar pentru cei care nu sintp’ sa fi anulat a c a m. u J de u t .

D1.nc e sc u

Pentzu cei care sînt absenți, să fie blocata instalația de vot» Ll^Maxj-m

Avem și un invitat de onoare - dl.Dragoș David, președintele Agenției Metropolitane.

^l.Căncescu

Cu aceasta, cred ca putem să votăm ordinea de zi a ședinței; va rog să votați - pt-22, abț-1.

 • - Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea prooesulv verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 26.o8.2oo9 -Vă rog să votați - pt-32.

 • - Punctul 2 - Prezentarea interpelării depusa la C.J. de cătr domnii consilieri județeni Danu Aurellan, Maieu Ion și Trifan Nlcola

P.KDanb-

Domnule președinte! Stimați colegi! Am făcut aceasta interpelare conform prevederiloe Legii 215 privind administrația publică precum șl a ROF a C J, iar textul interpelării a fost transmis tuturo colegilor din C.J» Informațiile pe care le-am avut atunci cînd am făcut interpelarea au ca fundament publicația oficială a C. J* "Județi; Brașov”» Noi solicităm un răspuns scris din partea executivului CJ pentru lucrările de reparații șl reabilitări ale monumentelor istori mai precis a zidurilor de fortificare a vechil cetăți a Brașovului șl a turnurilor aferente lor. Vrem documente și date clare pentru a elimina discuțiile șl suspiciunile iscate de cheltuirea fondurilor.

Speculațiile pot strica imaginea C.J. șl nu dorim acest lucru. Vrem ca ^ceasta situație să fie clarificata» Am această suspiciune a modulul în care s-a tratat această problematică șl ne menținem solicitarea către executiv legat de această cerere» Dacă veți redacta un răspuns scris edificator, poate că nu vom mai avea nevoie de documentele existente. Cred ca putem să avem un dialog cu dv. șl cu. oel 2 vicepreședinți legat de ceea ce s-a întîmplat»

Dl.Canoe s£ u.

Cine dorește să ia ouvintul? Ceea ce regret este faptul ca am transformat acest lucru intr-o problemă electorală, iar modul în care a fost elaborată interpelarea, este unul tendențios șl un atac la imaginea mea, motiv pentru care voi face o acțiune în judecată împotriva autorilor, mai ales ca mi-au adus acuzații că s-ar fi fur și deturnat banii. Am urmărit șl la un post de TV argumentul adus de cei 3 semnatari al interpelării și cred că doi din el au probleme de limba română șl se poate urmări acest lucru de colegi. Am o deschidere totală la dialog șl nu doresc decît să vă spun decît că acuzele aduse m-au determinat să fac un lucru pe care nu l-a făcut

niciodată. Am avut control de la Curtea de Conturi, de la Corpul de Control al Primului Ministru, de la M.A.I. dar această reclamație fost formulată foarte urît șl acest lucru mă determină sa-i acțione pe cel 3 în judecată și să aducă probi în acest sens, Este adevăial că scrie acolo "s-ar părea1’ și acest lucru mi-a adus un prejudiciu de imagine foarte grav, Practic, în spatele acestei acțiuni este o acțfaune disperata, în replică la faptul că am dezvăluit nereguli ș: ilegalități legată de o anumită firmă apropiată municipalității, ce fura curent electric din rețeaua publică și nu s-a primit răspuns 1 cele sesizatea M-am simțit răcorit cînd mi s-a aruncat berea, dar ne-am făcut de rîs, în fața acelor oameni, cu care am semnat parter riatul și cu care am avut o discuție foarte divilizată. Situația a fost foarte penibilă. Daca aveți suspiciuni cu privire la aceste licitații, chemați corpul de control al primului-minlstru, cum au făcut și alții înaintea dv* Firmele care cîștigă licitațiile organi zate de CJ sînt oneste, vin cu prețurile cele mal mici și nu sfidea cetățenii Brașovului prin bogățiile cu care se laudă patronii lor . Repet, toate documentele au fost puse la dispoziție - a fost cerut un document care nu a fost pus la dispoziția unui coleg la momentul cerut, dar toate sînt puse la dispoziția dv. Vă reamintesc că toate investițiile au fost realizate cu fonduri europene, de la Națiunile Unite și altele de acest gena Doresc să facem o comisie oare să ana DLizeze cele sesizate, pentru că lucrurile sesizate acolo sînt foart grave, de natură penală și de aceea doresc ca această comisie să fi formată din cei trei colegi care au sesizat; spun fără nici un fel ironie, ca sa fie președinte al acestei comisii dl.Danu, pentru că nu am nimic de ascuns șl nu am nimic nici cu d-na Udrea. Să luațl raportările de la CCI Bv unde sînt firme cu 2oo-3oo de angajați, pentru că noi am cerut documente de la Consiliul Local, însă nu ni s-a pus la dispoziție nici un document. Doresc să verific toate lucrurile sesizate în reclamație. De aceea, doresc o comisie formai din 6 persoane - cele 3 nominalizate anterior și celelalte 3 din toate partidele și mi se pare normal ca cei 3 să facă parte din această comisie și doresc să fie făcute publice concluziile. Aveți la dispoziție orice document doriți pentru că sîntem obligați prin lege să facem acest lucru, Begret că unii s-au legat de investițiil care au fost făcute de L.fripcn și regret ca acesta eu mai este printre coi. regres afirmațiile făcute de dl.Trifan, care a avun ușa deschis reieu la mine la biroul meu ,1 am încercat re flecare data sa.-l sori jir.. Kv știu caca se justifică cele ai ir roate legat ie investiții, d ar afirmația fa nu a avut acces la " ' r:   n te , nu cran că se justifică, nu este corect. Repet,trebuie făcuta acea comisie oaie sa analizeze reclamația făcută de cei de la PD-L. Este o interpelare, dar s-ar putea să nu placă răspunsul unora dintre dv.

DKVeștea

Este vorba despre sesizarea unor organe de control.Dv. ați adus în discuție că aveți o plîngere penală? să vedem cine a făcut acest lucru - nu se face referire la interpelarea dv.

Trusturile mele de presă au făcut obieotul verificărilor mereu și vom verifica în justiție ceea oe au afirmat colegii respectivi. Așa veți afla ce se petrece și că nu este adevărat ceea ce ați încercat să insinuați. Ceea ce se spune în interpelare și ce s-a vorbit înti-o conferința de presă are legătura cu fapte de natură penală, ii eu nu doresc să-mi fie afectată imaginea- Recunosc, acțiunea în justiție este una de imagine, pentru imaginea mea. Dar doresc să se recunoască că la C.J. licitațiile sînt cîștigate în mod cinstit și nu se fac afaceri dubioase, din care să se scoată din nimic bani, miliarde de lei. Cred că acum trebuie să chemați controlul de care vorbiți, pentru că s-ar putea ca, după alegeri^ă nu mai aveți acces . nici la premier*

Dl. Ve ște a

Si în ședința trecută am încercat să nu mai folosim C.J» pentru declarații politice.

Dl.Cănce sc u

De aceea ați venit și ați terfelit imaginea mea pentru avantaje politice? Cei 3 au venit și au depus această petiție - nu folosiți acest lucru pentru interese politice?

Dl.Ve ștea

Dar aici discutam ceea ce trebuie sa facem în județul Brașov pl^OănCe seu

Nu cred ca mai este cazul să discutam; președintele acestei comisii va fi dl.Danu și fiecare grup politic să-și desemneze un repie zentant.

Dl.Veștea

Nu este o problemă de imagine cînd sîntem luați peste picior? Am rugămintea să discutăm despre ceea ce cuprinde ordinea de zi de astăzi.

Dl.Căncescu

Am rugămintea să facem acea comisie.

Dl.Duțu

Nu cred că este opottună constituirea acestei comisii.

Cred ca, dacă răspundem la aceste solicitări, problema se aplanează.

Dl.Ochi

Nici eu nu cred ca este necesară o comisie; pentru că a deven un'document public și oricine poate sa sesizeze orice instituție a statului. Nu cred că nu s-au pus la dispoziție documentele necesar Nu cred că este necesara această comisie care să cerceteze această interpelare.

Dl.Danu

Este o interpelare și noi, In calitate de consilieri județe avem dreptul să realizam acest lucru. Totul se fundamentează pe in mațiile pe care le-am citit și cred .ca se face prea mult caz; nu c că ar fi o problemă să risipim orice suspiciune care planează asup plenului și executivului. Am avut intenția să mă adresez dv. apara lui de specialitate pentru a vedea daca totul este în regulă în de larea unor lucrări de investiții? poate, dacă se va redacta un răspuns edificator scris, poate nu va mai fi nevoie de documentele existente.

Dl.Maxim

Această interpelare nu este făcuta de c.j. PD-L, oi este o sarcină de partid - din start au avut indicație în acest sens.

Dl.Cănce sc u

Dacă nu era sarcină de partid corectă și nu eram eu, nu eta nici o problema. Au acces la toate documentele; doresc să ne spune cînd ați cerut șl nu ați avut acces la ele; și acum vă putem pune la dispoziție documentele.

Dl.Veștea

.La comisia 6 am solicitat să ni se pună la dispoziție docu mente legate de drumurile județene, pte care le-arn primit; însă am solicitat și niște anexe pe care nu le-am mal primit.

Dl.Căncesc u

Să-mi spuneți ceea ce nu ați primit.

Dl.Veștea

Este trecut în piocesul-verbal. Nu cred că ceea ce a spus dl.Maxim și gîndește acest lucru: "că se ■ acț 1 onează la comandă", c să arunce niște fumigene.

Dl .Mar c u

Vreau să va. spun că nu am solicitat documente - dar am fes le recepție și nu am a v u r ducumentele necesare și t o a ~ â lumea a da din umeri. Ei s-au arătat zisurile, gardurile la aceste m or. u rner. z e ; an: solicitat anexele, dar u m-a mai chemat oirr.tr. 1 sa. mi le

Dlc nc e s c u

spus”conform legii trebuie să fac țarte din comisiile de 11c 1 tație". Nu știu care este acea lege, pentru ca trebuie sa existe o separație între deliberativ și executiv. Nu știu despre acea lege» Dl«Mar o u

Spun acest lucru despre comisia de urbanism.

Să-mi arătați și mie și mă voi conforma. De ex. DJ lo4 -pentru acest drum s-a făcut mare scandal și acest drum este exploata de niște firme care deteriorează acest drumo Nu avem 5o mld. ca sa reparam acest drum șl ne-am dat votul pentru acesta. Nu mai avem baza legală să dăm bani la acel drum. Am solicitat sprijin șl am intervenit la Min.Finanțelor și M.A.lo Doresc și sprijinul dv„ ca să transformam acel drum în drum național șl prin finanțare, iar dl. Blaga a promis acest lucru.

Dl.Sar anficeanu

Eu nu am vrut să intervin.» Eu nu am sa vă dau în judecată de această data, dar cu altă ocazie rna voi judeca cu dvo Nu pot să aduc acuze directorului că nu va veni. Eu lucrez de 35 de ani în această unitate și niciodată cuvintele dv. nu vor avea o calitate legat de per soana mea <>

Dj♦Cănces cu

La această discuție a fost și dl.Kovacs șl nu am spus despre dv. nimic, însă ați prfemls ca vă veți implica și eu nu am făcut nici o aluzie la persoana dv0 așa că sînteți dezinformata

Dl.Saranficeanu

Eu doresc să ies cu fruntea sus la pensie. Doresc să va spun următoarele: 1. - aveam o hotărîre de C.J. - clasarea drumului județean în drum național; 2 - s-a hotărît c^nd era vicepreședinte dl. Deagoe 0 că se va faoe un studiu la nivel de județ șl vom stabili cc strategie se aplică, însă nu s-a făcut nimic; 3 - pentru acest drum de la Sercala sînt necesare 3o mld. A fost dl.Blaga și a promis că va rezolva problema, dar nimeni din executiv nu s-a dus să dea bani’ $ - s-au împrumutat niște bani șl acest drum a fost prins să fie reparat, dar nu s-a făcut nimic. Nu este nici un primar PD-L acolo, dar este jale acolo și oamenii mă întreabă ce se întîmplă.

Dl^Cănce, £££

Aveți primar acolo - cei 3o mld. nu ajung nici la peticirea acestul drum.

Dl.Sar anf iceanu

Îmi cer scuze, dar este vorba de 3o mll.EUBO.

Dl,Căncescu

Trebuie făcut acolo un drum nou șl ajunge la valoarea de 3o m dai este Inutil. .Ați spus că nu ne-am ocupat suficient. Doresc să ■ spun că ne-am ocupat și toți pașii au fost făcuți de noi. Am obțin avize de la M.Finanțelor de la MAI - anul trecut în decembrie a fo. dat acest aviz. Dar un lobby puteți să faceți și dv. în acest sens Aici trebuie făcut un proiect, dar oare va fi făcut de un viitor proiectant. Nu am bază legală și este acea fază de interimat și nu poate face nimic. Eu nu am putere, însă dl.Blaga a promis că în Io; zile va rezolva.DJ loA.

Dl.Ve ște a

Dar drumul este încă în administrarea C.J. și noi răspundem cu toții de acest drum.

Dl.Căncesc u

După părerea mea, nu mai am bază legală. Cită vreme s-a dat și este valabilă, de ce să dăm vina unii pe alții? 81 dv. putețu să faceți lobby 1§ minister, pentru că este penibil cu acest drum șl s nu se mai poată face nimic pentru rezolvarea problemei.

Dl. Sar anf iceanu

Dar este împotriva legii.

Dl.Căncesc u

Sînt de acord cu dv. dar spuneți ca este deteriorat din cauza noastră. Există însă acea fază de interimat.

Dl.Saranficeanu

Sînt oameni care plătesc roviniele și tDți acei oameni nu sînt vlnovați de starea drumului.

Dl.Cănce seu

Noi nu primim nimic și putem sa punem și noi taxe ca sa avem

bani să reparăm drumurile,

dar nu se referă

la

DJ.

Dl.Vește a

Avem rugămintea să

trecem la ordinea

d e

zi.

Legat de acest

drum, am solicita un

studiu de fezabilitate

și

0 s

trategle care nu

s-a făcut de 1 an de

zile.

Nu puteți să ne

acu zați

pe noi ce rea

credință, că nu vrem

să facem aceste drumuri.

Dl.Cănce sc u

Cu excepția acestui diurn, le-am făcut pe' toate și toate sînt in stare bună de funcționale. Mă refer la drumurile Județene.

Dl.C uman

Se vorbește despre orice e1:ceva, dar nu despre ceea ce trecu Este firesc să ne cereți să nu mai spunem nimic. încerc se. va raspu la ci te v a ironie ine .

Legat de strategie, această este in luciu și a fost o discuție plivind atribuțiile acestei comisii. Intre reprezentanții ADD și CJ s-a obținut o finanțare pentru elaborarea acestei strategii din care face parte și strategia de drumuri județene.      afirmat ca noi nu

facem nimic și nici executivul nu face nimic legat de comisie, ^u îro asum răspunderea că nu am însoțit acele cereri privind scopul și concluziile la care s-a ajuns» Va trebui să se evite aceste lucruri și .sper sa nu se mai repete cele întîmplate.

Legat de propunerea pe care o facem privind cemisia'ace asta care se va constitui, ca să nu mai fie suspiciuni, propunem, tehnic, pe cei 3 membri de la PD-L, unul de la PSD» unul de la UDMR și unul de la PNLo Propun să fie domnii Maxim și Aranyoși pe lingă cei 3 pr op uși înainte.

Dl.Căncesc u

Eu am făcut această propunere» Vă supun votului constituirea unei comisii de 6 persoane pentru a analiza această plîngere făcută de coȚegli de la PD-L*

Vă rog să votați - pt-16, împ-2, abț-lo» Deci, s-a aprobat formarea acestei comisii, la care dl.Danu este propus președinte și restul membrii - Dl.Trlfan, dlJVlarcu, d 1. .Ar anyoși , dl.Maxim; dl.Duțu îl propune pe dl.Taraș. Să fie votați în bloc prin vot secret»

Dl. Araryl

Eu nu am fost în sala șl nu accept propunerea»

Dl.Coman

Atunci îl propun pe dl.Kovacs. Trebuie să stabilim și scopu șl termenul de rezolvare a interpelării.

Dl. Cănce scu

Sa dăm termen de -2 luni pentru, a-șl prezenta comisia condu ziile și acesta sa fie între l^-2o noiembrie a.c.

Dl. Veștea

Dv. pr evocați acest lucru.

Dl. Cănce sc u

. Să votați ca să facem această comisie»

d. Veștea

Mă refeream la alegeri»

Dl.Ochi

Mie nu mi se pare corect să răspundem cu măsuri administrative. Colegii votează și cercetează colegi. Nu este corect»

D1 o M a r c u

Eu nu doresc o comisie și nu doresc să fac parte din comisie

Insă doresc un răspuns scris și după aceea voi vedea. Vă rog să vă referiți la ceea ce am cerut. Eu nu votez acest luciu.

Bl. Canoe seu

Va log să votați.

Dl.Veștea

Ar trebui sa fie un răspuns scris.

Dl. Ung ui e an u .

Comisia va da un răspuns scris.

Dl.Cănce seu

Supun votului dv; vă rog sa votați - pt-2o, împ-2, a-2, nv - 2

Deol, s-a aprobat formarea acestei comisii»

Bl.Mar cu

Dar eu nu am dorit comisie, ci un răspuns scris.

Bl.Cănoesou

Dacă nu vă convine - recuzați-vă sau atacați hotărîrea la Prefectură.

- Punctul -3 - Proiect ele hotărîre privind aprobarea contractării de către jud.Bv a unui împrumut în valoare de 14 mil.euro pentru realizarea unor lucrări de investiții.

Dl.Căncescu,

Suma este destul de mare» Dar la clădirea din Piața Sfatului "Muzeul Civilizației Urbane" unde am investit bani mulți, vom avea nevoie de lo mii.EURO. Sa ne dăm votul pentru 14 mii.EURO, dar să

lăsăm la latitudinea executivului să stabilească              .

ȘKVeștea

Cred că trebuie să discutăm despre material. Legat de punctul proiectul de hotărîre care a fost trimis, avea lacune și nu era conform legislației. Vorbiți de 14 mii. și în material este scris lo mii.EURO. Cred că cele lo mii.EURO este suma maximă care poate f'

accesată, pentru că tebuie să ne încadrăm în gradul de îndatorare. V-am mai rugat legat de Anexa 1 - privind lucrările care uime;

a fi făcute din acești bani și trebuie să discutăm în C.J. privind utilizarea acestor bani. Va trebui să fie făcut și un studiu de fezabilitate din acești bani. Noi ne vom da acceptul pentru realizai

acestui credit care se va face prin licitație, votăm această hotărîre, dar anexa cu lucrările p le .

Atragem atenția că sa fie discutată în


Dl .Maxim

r.vind in vedere că există linie de credit,

este mai bine sa ana


Uzăm acess lucru.

li. C ch 1

e lucrează cu îr e erei ia i n u a e r, u a t e a ~ est 1 u cri;.

1)1 „Canoe sc u

Sa rămînem la lo mii. EURO,

UI , Ve ș te a

Să facem o rambursare fără comision.

Dl,Canoe seu

Pentru geroport am avut o singură bancă, și cu băncile se negociază foarte greu* înțeleg că sînt persoane fizice?

Dl„Maxim

Oferta băncii este foarte buna șl au șl oamenii respectivi acces la aceste date,

.01, V e ș te a

Să găsim posibilitatea să apelăm la alt instrument financiar.

Dl.Cănce sc u

De acord să apelăm și la această metodă - să fie lo mii.EURO cu amendamentul d-lui Veștea» Supun votului dv - pt-31.

- Punctul 4 - Proiect de hotărire privind aprobarea constituiri comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarai utilității publice de interes local a terenului înscris în CE 1997 Baclu in suprafață de 46o mp, reprezentînd un procent de 16,43% ■din suprafața de 2.8oo mp, proprietar Vankay Ladislau, afectat de obiectivul de investiții "Ocolltoarea municipiului Bv".

D-na Secară

Domnule președinte! La avizul juridic, penultimul rînd , scrie că din comisii pot face parte reprezentanții C.Locale interesate în realizarea lucrărilor, altele decît cele pe teritoriul cărora se desfășoară lucrarea de utilitate publica® Ml se pare că sînt incompatibili cei 3 consilieri din Sacele - eu am interpretat avînd în vedere C.F. Baclu; în comisie sînt 2 consilieri din Sacele șl mi se pare că nu sînt compatibili cu avizul juridic.

Aici este vorba de localități, d-le Cornan, altele decît cele pentru care se desfășoară lucrarea. CF este pe Baclu, iar consilieri sînt din Bace lee

D-na Tihărău

Sînt niște condiții - prima condiție - fac parte cel oare administrează terenul care urmează să fie supus expropierii. Este vorba de o comisie de expnrpleze^i primii interesați, sînt cel care administrează terenul.

D-na Seca

La sub punct ui u - scrie vicepreședinte, direcția de urbanist unde intră aceste prevederi pe care le-ați nominalizat dv.

Dl .Ve ștea

Domnule președinte, sa supunem la vot și d-na secretar sa verifice și daca exista probleme sa solicităm celei de la Saoele să rezolve problema. Am mers pe ideea de a respecta legalitatea.

Dl.Ungureanu

Este foarte simplu. Din oomlsie pot face parte consilieri și primar din localitatea unde se afla terenul, nu.cum au făcut cei de la Primăria Brașov, care au votat un teren din Sacele, din altă localitate. Este vorba de o parcelă din Bacele și pot face șl ei pa dar nu este obligatoriu»

Dl. Cane e sc u

Cu amendamentul propus de dl.Veștea, supun votuluidv. In caz in care este o incompatibilitate să analizăm situația. Vă rog să votați - pt-3c, nu a v-1.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărire privind aprobarea constitu comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declară: de utilitate publică a terenului din str .Fanionului nr. 15 - pt - 3o

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărire privind aprobarea constitu: comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declară: de utilitate publică a terenului din Pța Sfatului f.n; pt-31.

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărire privind aprobarea constitui:

comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declară: da utilitate publică a terenului situat in P.Brașov -  pt-31.

 • - Punctul 8 - Proiect de hotărire privind aprobarea editării Revistei ASTRA de către BoJudețeană "George Barițiu” Bv - Discuții?

Dl.Căncescu

Pentru că au fost discuții pro și contra și din grupul nostru, va rog să analizați oportunitatea găsirii unei soluții de rezolvare.

Supun votului dv. acest punct - pt-3o.

 • - Punctul 9 - Proiect de hotărire privind prelungirea contractelor de Închiriere Încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean pentru spațiile din domeniul public din cadrul Poli clinicilor stomatologice D.Coresi și Cometei pînă la 31 dec.2oo9.

D-na Secară

Există o listă,dai nu am primit nimic și nu știu ce să. votăm. Dl.Căn ce sc u

Vă rog să mergeți la d-na Tiharău șl să luați această listă. Roi trebuie să le luăm banii pinex la 31 decembrie 2oo9, după care vc vinde spariile respective.

DKȘrșpă

in prima pauza veși primi această listă cu .-fâșiile.

-1. . lac ce sc u

oxlslb ui:      și ii-i u ie iaccta u e '..r erric a: e a 1 ct.pt aceea ie putem vinde;dfei nu avem baza legală.

Noi dorim să le luăm banii și după aoeea rezolvăm.

Dl. Vește a

Ceea ce se solicită aâum, a fost amînat» Noi dorim să avem acces la matei iale.

Dl.Căncesc u

Dar nu aveți reprezentant în comisie?

Dl.Grapă

Dai este dl .Saranf io ean u.

Dl.Canoe seu

Noi vrem sa le luăm banii și nu am ajuns în acea fază»

^1.Maxim

.Acest material de fiecare dată intră la comisia 1 semnat.

Cred că nu a înțeles d-na Secară»

Dl.Vește a

Putem să avem acest material într-o săptămînă?

^1.Canoe sc u

II puteți avea acum .

- P_I_V._K_R_S__E -

 • 1. - Proiect de hotărlie privind aprobarea statului de funcț:

pentru aparatul de specialitate al C.J. -  pt-31.

 • 2. - Proieot de hotărîre privind darea în administrarea SC CONSILPREST SRL a spațiilor ou altă destinație din imobilul monument istoric "Bastionul Graft” - Discuții?

Dl.Drăghici

După cum este redactat Proiectul de hotărîre, aceste spații se dau Consilprest-ului. Este o societate comercială - nu este neces; procedeul de licitație în cazul în care Consilprest administrează aceste spații. Din încheierea contractului cu alte societăți trebuie să se menționeze cu aceste spații sînt în vederea amenajării altoi spații comerciale.

Dl.Căncescu

De acord cu dve

Dl.Veștea

Se va da în administrare și nu se scrie ce se dorește.3olici amînarea acestui punct. Sîntem de acord, dar nu știm ceea ce se dorește. Am rugămintea să se amîne acest punct și să ni se prezinte clar situația acestor spații.

Dl.Cănce seu

Pe aleea de pe Tîmpa aceste turnuri sînt refăcute. Nu este o activitate rentabila - dar dacă nu le bagi în circuit și să facă par C.J. și C onsilpi est-ul, nu va ieși nimic. Dorini sa aducem meșteșuga aici, in primul rînd olari, lucru care se va face pe cheltuiala C.J Este un proces care se va derula in- conțin usr e.

Dl.Ve ște a

Ceea ce ne interesează este ceea ce se va face în viitor» In material nu avem nimic»

DleQchi

Avem un material - copie după M.O» iar la poz.93 scrie acest luciu.

Dl.Drăghici

Ați dispus să ajungă la comisia 5 - și dacă nu a ajuns, nu av ce discută azi. Acel M.Q. nu reprezinăă nimic. Ideea era destinația spațiului respectiv,

-^1 .Căncescu

Toate acestea au fost supuse votului âv. Noi dorim sa folosim aceste spații pentru olărit. Supun votuluidv. cu amendamentul d-lui Draghici, pentru a fi în administrarea și exploatarea Consilprest-u Eu va garantez că aceste spații nu vor fi închiriate altora și nu v fi înstrăinate cît voi sta eu aici. Se poate face un bordel acolo ș nu dorim acest lucru.

Dl .Ve ște a

Comsilprest are în administrație acest lucru - comercial și cultural, deci, nu funcționează ilegal.

Dl.Cănce sc u

Supun votului dv - pt-22, abț-1.

- Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind aprobarea cooperării jud.Bv cu Clubul de Fotbal Predeal și finanțarea cu lo.ooo lei -

Dl.Aranyoși

Stimați colegi! Stimată conduceri executivă! Doresc să iau cuvîntul nu pentru punctul 3 - ci pentru ceea ce constat - că m condițiile în care .nu avem bani și un consilier județean vrea să susțină Revista Astra și nu s-a finanțat în bugetul comisiei de cultură nimic, în asemenea condiții, ceea ce s-a votat nu se finanțează, însă pentru, activități sportive și alte acțiuni sînt sînt bani permanent; de aceea, doresc să iau cuvlntula acum. Dați-mi voi să spun că nu am înțeles acest lucru și nu mai Înțeleg nimic. Este inadmisibil ca ceea ce s-a votat in C.J. pentru cultură, nici acel lucru nu se poate finanța că nu sînt bani, dar pentru altele LA. E-s de-a dreptul simpatic - pentru cultură - ioc - ca și pentru relicie același lucru, insă pentru recreeze - da. Vă rog sa revizuiri aziturine?, dacă ne sp-neți ca nu mai sînt Oanl peniru nimic. iu am

■ / / •

finanțat nici, festivalul cu tradiții; nu am dat nici la biserici; dar spuneți public că este păcat sa luăm o indemnizație pentru ca intră șl alte acțiuni decît cele care trebuie.

Dl, Canoe sc u

Avem colegi care fac. parte și din comisia de sport și din comisia de cultură,, Dar renovarea acelor monumente costă. Pentru ca avem un buget de 15 mld. și trebuie sa ne gospodărim. Dar știți că pentru religie am dat cei mal mulți, lucru recunosctt și de preot Streza0 Si noi am dat Ido mld. șl cred că ne-am făcut datoria. De asemenea, vă pot spune ca nu dorim să desființăm Revista ASTRA.

Dl.Crac iun

Doresc să va informez oa pentru spiort am avut alocată suma d 15 mld., dar datorita condițiilor economice, bugetul s-a diminuat și am an uns la suma de 6 mld.lei.

DlcCăncesou

Supun votului dv - pt-17, împ-1.2, abț-40 Deci, acest punct a fost respins.

Supun votului dv. din nou acest punct pentru ca sînt 3 coleg care nu au votat*

Dl 0Ve ștea

Nu se poate acest lucru,pentru că este împotriva Regulamente lui.

Dl.Aran.yoși

Daca s-a ajuns ca după flecare vot să cerem listă cu cei car au votat și cei care nu au votat și îi luăm la bani măr fanți, atunci să cereți lista la fiecare punct și să-l luați la bani" mărunți.

Dl .Veștea

Dați aviz de legalitate pentru revotare, d-nă secretar?

.D-na Tlharău

Dacă nu s-au exercitat toate voturile, se poate revota.

Au fost și alte situații șl nu ați intervenit.

D-na Secară

Este un drept democratic. Au fost situații cînd nu am ajuns să votez și ați spus că nu are nici o importanță* Nu vă supărațl.

Dl.Enache

Mi se pare că este o sfidare la adresa sportului din Românii S-au aprobat sute de mld. pentru popi. Nu am nimic cu religia* Daca în acest an avem bani și s-a aprobat să dăm bani, sa-i dăm, însă pentru Liga a 2-3 nu s-a aprobat. Nu înțeleg atitudinea d-lui Vește; care a fost primar al Predealului.

Dl,Veștea

Nu am nimic îmuotrlva .predealului, a11 spus de atîtea ori sa fim atenei șl pentru spoit pentru a putea susține talentele. Să rugăm și-Pe colegii noștri să fie atenți avlnd în vedere ca sînt ar gajații C.JO și din subordinea C.J0 cărora le tăiem salariile și noi dam bani la fotbal. In piocesul-verbal de la ședința trecută, .ați folosit termenul de angajament și veți prezenta situația bugete și propunerile care se fac. Noi vom sta alături de dv. Noi vom sta alături de dv. ca să nu se mai facă alocări de sume de bani fără știința noastră0 Dacă avem bani sa ne gîndim la salariile oamenilor din C.JoȘi sa ne angajăm că nu vom mai aloca sume de bani? care , or ic nu vor ajunge niciodată.,

Dl.Căncescu

Banii sînt prevazuți în acest buget și vom da bani și pentru sport, iar pentru salariile angajaților din C.J, sînt prevazuți în buget. Dar s-ar putea să nu ajungă în unele situații; sînt bani prevazuți și pentru alte lucrări, Am găsit soluții să avem bani de salarii pînă la sfîrșitul anului, să facem și toate investițiile. S-au făcut și. toate plățile la localități; situația este sub c-ontro

Dl.Enache

Dl.Veștea a făcut niște acuze foarte grave* Dacă dînsul are informații ca banii ajung în altă parte, să ne spună.

Dl.Veștea

Dăm hotărîri pentru bani, dar rs-ar putea să nu alocăm aceșt bani - acest lucru am spus.

Dl,Căncesc u

Doresc ca să luăm o pauză pentru a negocia acest punct și după aceea vom continua*

Dl,Cr ăci un

Doresc să vă- spun că punctul 6 nu se referă la bani, ci la acordarea unei distincții sportive*

Dl. Drăghic i

Acești bani oricum urmau să fie cheltuiți.

Daca mă refer la drumul din cartierul Galați, acest drum arată catastrofal. Dacă acești bani vor ajunge și vor fi bine folosiți, atunci există o alternativă.

Dl.Dan u

A-și spus că toate hotărîr ile au fost respectate. Trebuia alocata pentru comuna ăoaiș, pentru drumuri, suma de j ,? mld . . dar nu s-a intîmplat acest lucru. Le aceea, solicit sm fie dusă la înde plinire acea notările luata in plenul C.J,

... 1. lance seu

L.ă refer la s inie Le alocate direct. Ioane acesie ii.vr-; r:\il

v ur i! i imtnaia ciii/urm ceDn 1u î i i i p i ri i/lnr. r’i a /

51 oVeștea

Vă aduc aminte că nu a fost onorată hotărîrea legată de Spltalu

5 Ln Saoe le 0

.01 o Căncescu

La Spitalul județean am adus loo mld.și sper să am șprijinul șl din partea dv0 Modernizarea Spitalului Județean a fost făcută din banii C.J« dar trebuie să ne ajutați și dv„ In urma unor demersir făcute de MoSanătății vor veni bani la C.J.

Dl.Veștea

Ați adus și dv. bani, dar am adus șl eu la Predeal 135 mii.

Sînt aproape de dv» ca să onorăm angajamente le„

Dl.Căncescu

V-am simțit mereu aproape.

■Dlo Ve ște a

Să nu ne luăm noi angajamente pînă nu le rezolvăm pe celelalte

Dl, Canoe seu

Supun votului dv - pt-320

Dl.Crăc iun

Legat de cele propuse la punctul 6 - s-au aprobat niște bani pentru premieri șl să dăm și o distincție din partea C.J»

Dl ■» Canoe sc u

Propunerea d-lul Dtaghioi să fie trecută tot aici.

D1 a C r ăc 1 u n

Sa fie și cu cel 2.5oo lei propunere venită din partea d-'Lui Diăghlclo

DllVe_ștea

Avem numai proiectul de hotărire. Aici scrie "acordarea unei

d ist 1 ncți 111«

DKDanui

Este foarte bine să se facă și nominalizarea, ca să nu banaliza acordarea unor distincții; să nu fie trecute la modul generalist.

DlpCrăclun

Se vor da distincții șl pentru ziariști și pentru sportivi.

Dl .Aranyoși

Dar să vă aduceți aminte că atunci cînd comisia de cultură a propus premierea unor olimpici, am venit cu numele, cu diploma șl cu rezultatele obținute la concursurile naționale. Noi premiem, dar pe cine premiem? Cum ar fi sa venim la dv, să premiem 2o de copii șl vom vedea noi pe cine după aceea,

Dl .Crăc iun

Se va da in decembrie. Această distincție se va da la începutul anului pentru sportivi - pentru cei 4 olimpici sportivi.

A1 oi este vorba de un sportiv care a obținut rezultate pe plan extern..

Dl «.Ung;ui ean u

Este vorba de realizarea unei distincții pe care o va da C. Există o distincție pe ATOP și propun să fie și pentru sport și pentr u c ultură.

Dl.Aranyoși

Va mulțumesc, acum am înțeles și eu«

Dl .Saranfac eanu

Dacă era vorba de d sigla este una, dar dacă este vorba de distincții, tot cu bani se face acest lucru.

jjl.Veșteg

Vedeți că sînteți supus presiunii și noi încercăm sa vă apărăm.

Dl.Căncesc u

Toate aceste acțiuni sînt importante,,

Dl.Veștea

Să nu se supere Crăciun,dar eu nu am înțeles; ”că vor disti ții" - să stabilim în.ce context, în ce cadru,

Dl.Căncescu

Daca vreți să facem o comisie de 1b.română, vom face și ace lucru.

Dl.Veștea

Asrâst material face dovada ca avem dreptate. Nu este scris nimic pe spate și de aceea nu înțeleg nimic.,

Dl .Duțu

Cred ca acest lucru ar trebui bine gîndlt; dar nu avem un sp cialist și trebuie acordată în toate domeniile de activitate cu an tetul C.J, și dată spre informare în domeniile respective. Trebuie făcuta instituirea unei distincții.

DleMaxim

Există aceeași idee și trebuie să instituim această distin Să facem o ofertă de prezentare - sa fie instituirea unei distincț în toate domeniile și cred că toți colegii sînt de acord.

Dl.Vestea

La punctul 8 există o greșeală de redactare la Anexele 1 -Dl.Canoe seu

Supun votului dv - pt-32, împ-lc

--Q1. Ar any o ș i

Legat de punctul 9 - acest punct a fost amical, a fost dl cutat șl in comisie 1 slute in ce acord, dar dorim ca juridic sa fi laobiita pi coterii a. Cred ca J . P . nu poate acorda i. urse, dar poate

acorda taxe de frecvență»

Dl.Ochi

Este un demers corect. .Acolo avem șl o situație deosebiți; aver 5oo mii,lei veohl. Am discutat șl vom finanța noi aceste premii, ce! din grupul PSD.

Dl.C or ne a

Arn înțeles că nu a agreat această propunere a noastră. Spun și eu că voi suporta cheltuielile acestor 5 elevi.

Dl.Veștea

Grupul PSD va da pentru cel 5 elevi șl noi vom pr®deda la fel » grupul PD-L vom da și noi aceste 5 subvenții.

Dl o Ar an;y oși

Atitudinea colegilor este uimitoare, dar dați-ml voie să-l citez pe dl.Tiriac: "eu dau,dar nu la TV” - Si eu am dat personal un premiu, dar nu am spus public. Am dat fără sa invit presa și constat la propuneri acordarea a 5 scutiri de taxă pentru a susține acești elevi.

D-na Se car ă ■

Am un punct de vedere - ar fi grav să ducem în derizoriu o asemenea situație. La 4 copii unul este în sărăcie. In acest context, am dori ca instituție să dăm o șansa acestor elevi, fiind vorba de imaginea C.J0 șl de aceea trebuie să găsim o soluție. Dacă este cea propusă de dl.Aranyoșl, este foarte bine.

Dl,Coman

Propunerea d-lul Arnyoșl este cea mai bună. Dacă sînt propuneri suplimentare să supunem votului dvo

DKOohi

Eu nu am sprijinit proiectul de hotărîre al C.J» Ne-am întîlr pe hol șl am constatat ca sîntem descoperiți cu 53 mii lei șl am decis că trebuie să vedem de unde se soluționează problema. Atunci ne-am înțeles șl am ajuns la concluzia că propunerea este a noastră,

Dl.Aranyoși

Dați-ml voie - în afară de faptul că vă apreciez inițiativa, vă pot spune că duceți în eroare auditoriul. Instituțiile de cultură sînt din punct de vedere economic cu deficit financiar șl ar trebui sa faceți propunerea pentru toate instituțiile culturale? sînt instituții culturale și ele produc cultură^

D1 .Canoe seu

Eu am înțeles altceva - vă supun votului dv. acest punct -șl propunerea făcută - Colegii de la PSD și PD-L s-au oferit că dau indemnizația lor și vorn vedea cum vom reduce aceste indemnizații.

Ei își donează banii lor.

Dl.Veștea

Daca nu va trece, se va trece a It ce va, pentr u că și eu sînt de acord și nu am făcut nici un rabat unde va ajunge indemnizația mea.

Dl. Cancescu

Voi supune propunerea așa cum este, urmînd să supun votului c propunerea făcută de dl.Cornea și de dl.Ochi. Legat de prima pr o-p unere privind scutirea de taxe, dacă sînt observații?

Dl»Aranyoși

Este ilegal.sa dăm burse*

Dl.Cănoeseu

Legat de scutirea de taxe, dar cu Indemnizația colegilor vă rog sa votați» Legat de propunerea d-nei Secară cu amendamentul respectiv - vă rog să votați - pt-11, împ-16, abț-1, nu a v-1.

Lj.Ar anyoși

A 2-a propunere este a mea, legat de scutirea de taxe de școlarizare - .

Dl.Cănce seu

Supun votului dv. pentru cei 5 elevi - pt-25, împ-8*

- Legat de a 3-a propunere - discuții?

Dl.Ar anyoși

Avem 9 instituții de cultură și pe ce criterii vom susțin* pe unele și pe altele nu?

Dl.Ve ște a

Eu aș vota pentru DA - dar nu pot sa oblig un coleg să dea indemnizația lui; dacă doresc sa facă acest lucru, să-1 facă.

Dl.Dan u

Fiecare inițiativă poate fi dusă la îndeplinire indiferen’ de hotărîre. Bacă grupul PSD sau PD-L dorește să sprijine acești elevi independent de un act de administrare, să o facă.

DlcCornea

Cînd am spus că voi veni în contrast cu dl.Ochi, o voi face personale

Dl„Drăghici

Discutăm de bani și facem discuții politicianiste. Ei fac propagandă electorală în sala de plen. Mu este vorba de o donație prin nctarîre de C.J. nu se întimplă acest lucru.

Ll.C oman

De acord cu p i n o ; v 1 ce vedere al d -1 u i D r ăg r. ici.

Dl.Dănce seu

iixistă precedent la 1. Lccal ci nd au dat bani toți eforiile

Dl^Ochi

Am aici situația financiara și sîntem descoperiți cu 5 milo Dacă inițiativa este a noastră și trece așa cum vreți dv. - care este problema? Să se pună șl amendamentul propus de noi legat de bani șl atunci este olar»

El .Lixăndr o i u

Discuțiile sînt in afara subiectului. Dacă o clasa are lo elevi care plătesc șl vine al 11-lea fără să dea bani, nu este o problemă, este fără taxă» Nu este nici un consum și nici o cheltuială suplimen' tară o

plj>Oohi_

Nu mai supunem la vot, va rămîne așa totul, pentru’că tot sîntem noi în afară.

Dl»Căncesc u

Dl.Ochi și-a retras propunerea»

Dl.Aranyoși

Știu că este informat dlqOchi, dar acest material a fost discutat în comisie și doresc sa vă spun că planul de școlarizare nu este elastic, este așa cum vrea directorul. Sînt foarte multe clase și legea mă obligă cu un nr . de elevi. Acolo este cazul să se facă o comisie de control pentru că acel plan de școlarizare poate să fie elastic»

Dl» Ochi

Aveți dreptate, dl.Aranyoși! Așa stau lucrurile. Ceea ce s-a făcut la Școala de artă se va rezalva și vom stabili măsurile ce se impun, dar aveți dreptate privind ceea ce se întîmplă acolo.

- Punctul lo - Proiect de hotărîre privind aprobarea participării jud.Bv la Programul de Îmbunătățire a Galității Mediului - vă rog să votați - pt-31« După pauză reluăm discuțiile ședinței.

Dl» Veștea

Dar aici trebuie făcute 2. modificări.

~ SUD L I M E N D. A H E >

 • - Legat de propunerea d~lui Drăghici, aceasta a fost discutat la punctul 6 de la Diverse și s-a aprobat»

 • - Privind propunerea făcută de dl»Ochl, privind asocierea CJ cu unele primării - supun votului dv - pt-29»

 • - Legat de propunerea d-nei Soneriu Mihaela - este un acord de principiu - vă rog să votați - pt-35»

 • - Privind propunerea făcută de dl.Grapa, să votăm prin vot secrett - pt-3A

 • - Vă rog sa votați propunerea făcută de dl.Boieriu - pt-31.

- Legat de propunezea făcută de dLCrăciun, va z og discuții, ni^zăghicl

Inițiativa este beneficlă0 Este vorba de pzomovarea județulu Brașov» Suma nu este foarte mare, dar nu are nimic. înțeleg că sin cheltuieli pentru amplasarea acelui punct pr emoționale

Dl.Canoe seu

Vă voi răspupde imediate

DloVeștea

Același lucru doream să întreb și eu. Pe cei 805oo EUBO ni> avem. Vreau să-i supunem aprobării pentru deplasare la Niirenberg. Din materialul din ordinea de zi a rezultat desființare-a acestui serviciu de turism. Dacă îl desființăm ce ne propunem? Doresc să atrag atenția că nu este bine sa desființăm acest serviciu și ca trebuie să mergem mai departen

Dl.Cance seu

Dar este Agenție de dezvoltare turistică și se va integra în ADD. Sînt foarte multe acte care se voi face și acesta este mot vul pentru care au venit aici.

Dl.C oman

Bugetul este al Relațiilor Externe șl sînt în măsura sa ve spun ca această colaborare cu orașul Nurenhezggeste foarte benefici și au venit șl cei din Nurenberg și am semnat protocolul și vom semna șl un acord de parteneriat și de informare, âm dorit acest lucru pentru ca stăm foarte ră.u cu banii și va apărea și la acte, iar noi trebuie să ne încadrăm în oei 85oo EUBO și nimeni nu tzebu' să-și facă probleme, pentru a nu ne face de rîs șl a duce la bun sfîrșit acest parteneriat.

Dl ..Ar an,yoși

Suma este extrem de mică șl sînt de acord pentru realizarea acestei acțiuni. Doresc sa subliniez pentru că s-a făcut foarte mu’ caz și cînd nu era cazul, că. C.J» cheltule bani pe relații externe

Dacă unii cred ca România se află în Uniunea Europeana datorită vizitei unui pr im-mi nlstr u, cred că este o greșeală. Homar se află în UE și este apreciata prin rezultatele obținute de sport! politicieni, artiști. P,m o rugăminte la adresa d-lui Coman care est șe'ful fracțiunii PNL-UDMR . că oricum sînt de acord, că acel princip enunțat acum, că banii sînt din bugetul comisiei, va rog să anunțai d-le Coman, că și cel din comisia de cultură, face par se cin tugetu comisiei in; umătag i s. In o: ni iniile in care avem proiectul ie ncse.x ier esc s-x va spun că •- ■ C — O U.-- il 1 f a inii lat un or o ns am ' o e 2i mi.-și nici pină azi nu au venit Panii.

Dl.Aranyoșl

Vă mulțumesc! Dacă ies șl banii, ar fi bine»

Dl.Veștea

Să nu se supeze dl.Coman șl președintele de comisie, dar consta! că este un material pe ordinea de zi, care este a comisiei din care fac parte, dar pe care nu l~am discutat niciodată și ne-am întîlnit și luni șl marți și este al comisiei din oare fao parte0

Dl »C oman

Nu este al comisiei, am spus de Bglațli externe și eu nu ascu‘ de comisie.

■DloVeștea

Noi vorn vota pentru,

Dl.Danu

Aș avea o solicitare către 'președintele comisiei și poate vom convoca o ședință a comisiei 6 și sa facem o analiză a Agenției de informare turistică și ADD.

Dl0Cănoesc u

După ce am fost la Nurenberg, acest oraș devine unul din cele mai importante puncte de colaborare cu județul Brașov» Nu au reUșit să facă acest lucru cu municipiul Brașov și au venit către județul Brașov. Acolo locuiesc 2o.ooo de români» Noi nu am dat nici un ban pentru Oktoberfest. Aceste acțiuni a fost făcute cu banii lor, nu cu banii noștri» Pentru noi, ceea ce dăm este o sumă mică fața de cit au cheltuit ei; noi dorim o colaborare cu ei. Supun votului dv -Dl.Veștea

Eu nu știu nimic.

Dl.Danu

Cred ca este meritul tuturor celor de la județ. Doresc să fac o propunere - 1VIE are fonduri destul de mari pentru a sprijini acțiunile din Diaspora, cu atît mai mult cu olt in 2oo7 a fost o inițiati a prefectului . Cred ca nu ar strica să existe o inițiativă din partea C.J.cg să         din nou acest tip de relații.

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-310 Supun votului ca să negociem toate punctele, zic să discutăm împreună cu colegii din executiv, cu dl.Oohl, cu dl.David , cu dl.Kovacs și primarul Brașovului toate punctele propuse pentru că altfel nu vom percuta aceste proiecte.

Dl.Aranyoșl

Va rog să luați în considerare ca să creem aceste distincții ca sa existe un registru pentru cele acordate, pentru, că nu avem evidența lorc

Dl o Canoe seu

Va fi d placheta șl d distincție. Supun votului dv - pt-3o0

 • - Legat de punctul 5 - cu amendamentul d-lui Drăghici - supui votului dv - pt-3D, abț-1.

 • - Privind punctul 4 - supun votului dv - pt-21, ■imp-1d , a-1.

 • - Legat de punctul 3 - supun votului revotarea acestui punct prin vot normal - pt-22, imp-8, abț-l0

Noi dorim să facem parte din zona metropolitană Brașov, dar vrem ca acest plan să fie negociat și cu noi. De aceea, cer sa delf gați executivul C.J. să negocieze cu Primăria Brașov și cu conduce] Asociației Metropolitane Brașov detaliile acestui document. Vă mulțume sc 1 ’

Dl.Danu

Atîta vreme cit a fost pe ordinea de zi, trebuie discutat, pentfu că așa a foitf formulat ca discuție a PIDU și am solicitat să fie acordată posibilitatea directorului general Dragoș David, se explice elementele acestui plan. Dacă nu respectăm Legea 21£, atunr să respectăm?;conținutul.,

■ Dl»Ve ștea

Atunci sint nevoit să vorbesc eu.

Dl.Cănce seu

Data viitoare. Propun aminarea acestui punct și supun votu


SECRETAR,

Tihărău Mariana