Hotărârea nr. 227/2009

Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă de 2.500 lei, sportivului RÎMBEŢ IOAN, pentru rezultatele deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale de karate

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail.cjbv@deuroconsult.ro.JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 227

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă de 2.500 lei, sportivului RÎMBEȚ IOAN, pentru rezultatele deosebite obținute în competițiile interne și internaționale de karate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2000;

Analizând propunerea domnului consilier județean Drăghici Gabriel-Cristian, formulată în plenul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune acordarea unui A

premiu, în valoare de 2.500 lei, sportivului RIMBEȚ IOAN, pentru rezultatele deosebite obținute în competițiile interne și internaționale de karate;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unui premiu, sportivului RÎMBEȚ IOAN, în sumă netă de 2.500 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap.67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, pentru rezultatele deosebite obținute în competițiile interne și internaționale de karate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDIN Aristotei Căn£e
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău