Hotărârea nr. 226/2009

Hotărârea.nr. 226 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile interne/externe în valoare de 18 milioane de euro pentru obiectivul de investiţii “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA nr.226 din 23.09.2009

- privind aprobarea contractării și garantării unei finanțării rambursabile interne/ externe în valoare de 18 milioane de euro pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001republicată cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

 • a) referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. Ad. 7701/22.09.2009;

 • b) raportul compartimentului de resort din cadrul Direcției de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Consiliului Județean Brașov, înregistrat subnr. 7701/22.09.2009;

 • c) raportul comisiei de specialitate a consiliului județean,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, a cărui documentație tehnico - economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 225/23.09.2009, conform anexei;

Consiliul Județean Brașov adoptă prezenta hotărâre

Art.l. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne/exteme în valoare de 18 milioane de euro, cu o maturitate de 12 ani.

Art. 2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiției publice de interes județean “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”.

Art.3. - Din bugetul Județului Brașov se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.


Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Brașov următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate;

 • c) gradul de îndatorare a Județului Brașov;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege și prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău