Hotărârea nr. 224/2009

Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Fotbal Predeal şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţilor sportive pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.224

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul de Fotbal Predeal și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru asigurarea unei bune desfășurări a activităților sportive pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.2206/17.09.2009 întocmit de Direcția Coordonare -Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul de Fotbal Predeal și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru asigurarea unei bune desfășurări a activităților sportive pe anul 2009;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul de Fotbal Predeal și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul aprobat pe anul 2009, Cap.67.02 Cultură recreere și religie - Bugetul comisiei de specialitate nr.8, pentru asigurarea unei bune desfășurări a activităților sportive pe anul 2009.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDINT Aristotel CănceiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău