Hotărârea nr. 223/2009

Hotărârea.nr.223 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Olympia Pro Gym Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea finalelor Campionatelor Naţionale de Culturism Seniori - Senioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 063-410777


Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.223

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Olympia Pro Gym Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea finalelor Campionatelor Naționale de Culturism Seniori - Senioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.6890/17.09.2009 întocmit de Direcția Coordonare -

9

Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Olympia Pro Gym Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea finalelor Campionatelor Naționale de Culturism Seniori - Senioare;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv Olympia Pro Gym Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul aprobat pe anul 2009, Cap.67.02 Cultură recreere și religie - Bugetul comisiei de specialitate nr.8, pentru organizarea finalelor Campionatelor Naționale de Culturism Seniori - Senioare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău