Hotărârea nr. 221/2009

Hotărârea.nr.221 - privind instituirea unei Distincţii de excelenţă, care va fi acordată anual, unor persoane pentru contribuţia la promovarea imaginii Judeţului Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.221

din data 23.09.2009

- privind instituirea unei Distincții de excelență, care va fi acordată anual, unor persoane pentru contribuția la promovarea imaginii Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.09.2009

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier județean Crăciun Dragoș privind instituirea unei distincții sportive de către Consiliul Județean Brașov pentru merite sportive deosebite, precum și discuțiile și propunerile din plenul Consiliului Județean Brașov privind instituirea acestei distincții pentru recunoașterea performanțelor obținute în activități sportive, culturale, științifice, sociale și evidențierea persoanelor cărora li se acordă distincția într-un registru special;

Având în vedere dispozițiile OG nr.53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003;

Ținând cont de avizul formulat de comisia de specialitate nr.8 a Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 97 alin. 1 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă instituirea unei Distincții de excelență, care va fi acordată anual de către Consiliul Județean Brașov, unor persoane ca expresie a recunoașterii aportului adus direct sau indirect la promovarea imaginii Județului Brașov prin activitatea desfășurată și performanțele obținute în domeniile cultural, sportiv, de știință, social și altele.

Art.2. - Propunerile persoanelor cărora li se conferă Distincția de excelență, se fac de către comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, se înaintează președintelui Consiliului Județean Brașov care le va supune aprobării plenului.

Art.3. - Acordarea Distincției de excelență presupune în toate cazurile înmânarea unei diplome și a unei plachete a căror model va fi aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art.4. - Distincția de excelență se poate acorda în următoarele cazuri:

  • a) rezultate deosebite în domeniul culturii și artelor;

  • b) rezultate deosebite obținute de elevi la olimpiadele școlare naționale și internaționale;

  • c) participarea la loturile olimpice sportive;

  • d) rezultate obținute la competițiile sportive naționale sau internaționale;

  • e) alte cazuri similare.

Art.5. - Persoanele cărora li s-a acordat Distincția de excelență, vor fi trecute în Cartea de Onoare a Județului Brașov, care se păstrează la Consiliul Județean Brașov și care va cuprinde numele și datele de referință ale acestor persoane, precum și meritele care au stat la baza acordării distincției.

se face de către Președintele


Art.6. - Acordarea Distincției de excelență Consiliului Județean în cadru festiv.